Subsidie extern advies verduurzaming scholen

Meer artikelen
Groene school klaslokaal header landingspage

Wilt u als schoolbestuur primair of voortgezet onderwijs uw bestaande school verduurzamen of verfrissen? Vanaf 3 oktober kunt u subsidie aanvragen voor de inhuur van extern advies over verduurzaming en verfrissing van scholen. De subsidie bedraagt 50% van de advieskosten tot een maximum van € 3.500.

Er zijn veel manieren om schoolgebouwen te verduurzamen. U kunt bijvoorbeeld het energieverbruik omlaag brengen. Of het binnenmilieu van uw schoolgebouw verbeteren. Weet u niet precies wat de mogelijkheden zijn? En wilt u daarom een extern advies over de mogelijkheden? Vraag dan de Subsidie extern advies verduurzaming scholen aan.

Voor wie?

Nederlandse schoolbesturen die één of meer bekostigde scholen in stand houden. Deze scholen dienen in Nederland te staan. De subsidie geldt niet voor Caribisch Nederland.

Indieningstermijn

De aanvraagtermijn opent op 3 oktober 2016, 09:00 uur en sluit op vrijdag 29 september 2017, 17:00 uur. RVO.nl neemt alleen volledige aanvragen in behandeling.

Doel Subsidie extern advies verduurzaming scholen

RVO.nl is partner bij de uitvoering van de Green Deal. De Green Deal Scholen helpt schoolbesturen en gemeenten om energiezuinige, gezonde en betaalbare scholen te realiseren. Doel is om de totstandkoming van een duurzame leer- en werkomgeving te versnellen. Zowel voor leerlingen en leraren in het primair als in het voortgezet onderwijs. Deze subsidie draagt bij aan de duurzame groei in Nederland, zoals afgesproken in het Energieakkoord. De doelen zijn verder: het vergroten van de kennis van schoolbesturen over verduurzaming en verfrissing van scholen en schoolbesturen stimuleren om maatregelen te nemen.

Met verduurzaming en verfrissing bedoelen we:

  • energiebesparende maatregelen treffen
  • duurzame energiebronnen benutten
  • maatregelen nemen die het binnenklimaat van scholen verbeteren

Budget Subsidie extern advies verduurzaming scholen

Het beschikbare subsidiebudget voor 2016/2017 is € 525.000. RVO.nl kan ongeveer aan 150 aanvragen subsidie toekennen. De hoogte van de subsidie bedraagt maximaal 50% van de subsidiabele kosten. Het maximale bedrag is € 3.500 (inclusief btw). De subsidiabele kosten bestaan uit de kosten van een extern advies op maat van een specialist voor verduurzaming en verfrissing van schoolgebouw(en).

Digitaal subsidie aanvragen via mijn.rvo.nl

De aanvraag verloopt digitaal via mijn.rvo.nl. Hiervoor heeft u eHerkenning met niveau 1 nodig. Het aanvragen en ontvangen van een eHerkenningsmiddel duurt 1 tot 7 werkdagen. Zonder deze eHerkenning kunt u geen digitale aanvraag indienen via het eLoket, dus regel dit op tijd.

Stappenplan aanvraagproces

In het stappenplan van het aanvraagproces, leest u hoe u u een subsidieaanvraag doet. Dit stappenplan vindt u onder 'Downloads'.

Officiële bekendmakingen Subsidie extern advies verduurzaming scholen

Service menu right