Subsidieregeling Energiebesparing en duurzame energie sportaccommodaties

De subsidieregeling Energiebesparing en duurzame energie sportaccommodaties (EDS) richt zich op sportverenigingen en sportstichtingen. Met de subsidie kunnen investeringen in energiebesparing en toepassing van duurzame energie worden gedaan bij sportaccommodaties.

De subsidieregeling draagt bij aan het doel voor energiebesparing, zoals afgesproken in het Nationaal Energie-Akkoord, door het benutten van het potentieel aan energiebesparing bij sportverenigingen en sportstichtingen.

Budget en looptijd

De subsidieregeling loopt van 2016 t/m 2020. Er wordt jaarlijks een budget vastgesteld. U kunt een subsidieaanvraag indienen vanaf 2 januari 2017, 09.00 uur tot en met 29 december 2017, 17.00 uur.

Op 20 juni 2017 is het subsidieplafond met € 350.000 verhoogd. Dit is het gevolg van terugvorderingen op eerder verstrekte subsidieverleningen, waarbij niet is voldaan aan de subsidieverplichtingen. De al ontvangen aanvragen voor 2017 overschrijden het verhoogde subsidieplafond. Nieuwe aanvragen kunnen we daarom naar verwachting niet honoreren.

De hoogte van de subsidie is een bepaald percentage van de subsidiabele kosten. De subsidiabele kosten bestaan uit de kosten voor de aanschaf van een installatie of apparatuur; arbeidskosten zijn niet subsidiabel. Het subsidiepercentage voor sportverenigingen bedraagt 30% en voor sportstichtingen 15%.

Het verschil in subsidiepercentage komt doordat rekening is gehouden met BTW-plicht. Er kan maximaal € 125.000,- subsidie per aanvrager per jaar worden aangevraagd. Subsidieaanvragen, waar de subsidiabele kosten minder bedragen dan € 3.000,-, komen niet in aanmerking.

Combinatie borgstelling en subsidieregeling

Sportstichtingen en -verenigingen krijgen bij Stichting Waarborgfonds Sport (SWS) een borgstelling voor een lening waarmee zij hun investering kunnen doen. Als de stichting of vereniging eerst een energieadvies laat opstellen ontvangen zij een extra subsidie van € 500,-.

Aanvragen

De aanvraag doet u via mijn.rvo.nl. Hiervoor heeft u eHerkenning met niveau 1 nodig. Het aanvragen en ontvangen van een eHerkenningsmiddel duurt 1 tot 7 werkdagen. Zonder deze eHerkenning kunt u geen digitale aanvraag indienen via het eLoket, dus regel dit op tijd. Bekijk het stappenplan voor het aanvragen van de subsidie.

Wet- en regelgeving

Inspiratie opdoen?

Andere organisaties maken al succesvol gebruik van Subsidieregeling Energiebesparing en duurzame energie sportaccommodaties (EDS). Lees hun ervaringen en tips via Inspiratie opdoen?

Veelgestelde vragen

Bekijk de veelgestelde vragen van de Subsidieregeling Energiebesparing en duurzame energie sportaccommodaties.

Service menu right