Subsidieregeling Indirecte emissiekosten ETS

Meer artikelen
De contouren van een olieraffinaderij, met rokenende schoorstenen

Indirecte emissiekosten ETS is een subsidieregeling van het ministerie van Economische Zaken. De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland is verantwoordelijk voor de uitvoering.

De subsidieregeling Indirecte emissiekosten ETS (Emissions Trading Scheme) compenseert bedrijven die hogere elektriciteitskosten hebben door emissiehandel. De regeling valt onder de Regeling nationale EZ-subsidies (RNES).

Voor wie

Vijftien bedrijfstakken komen in aanmerking voor deze subsidieregeling. Dit zijn onder andere producenten uit de aluminium-, staal-, kunstmest-, papier- en kunststoffensector. Zij hebben te maken met concurrentie uit landen waar geen hogere elektriciteitsprijzen gelden door CO2-kosten.
 
In de publicatie van de Staatscourant, bijlage 4.4.1 staat de complete lijst van sectoren die in aanmerking komen voor de subsidie.
De regeling werd 31 oktober 2013 gepubliceerd in de Staatscourant. De wijziging van de Regeling nationale EZ-subsidies is 28 november 2014 gepubliceerd in de Staatscourant.

Subsidie  Indirecte emissiekosten ETS 2017

Ondernemingen krijgen de subsidie in het jaar volgend op het jaar waarin de kosten zijn gemaakt. Dan zijn alle gegevens beschikbaar die nodig zijn om de hoogte van de subsidie te bepalen. 

De hoogte van het subsidiebedrag wordt verminderd met het bedrag in euro's dat overeenkomt met de indirecte emissiekosten ETS van 1.000 MWh. Dit bedrag wordt berekend overeenkomstig de formule die ook gehanteerd wordt voor het berekenen van de hoogte van de subsidie met behulp van de fallback-efficiëntiebenchmark.

Budget

Het totale beschikbare subsidiebedrag voor 2017 bedraagt € 62 miljoen. Dit compenseert kosten gemaakt in 2016. Als het geclaimde budget groter is dan het beschikbare budget, worden de aanvragen met een gelijk percentage gekort.

Indieningstermijn

De openstelling was van 1 maart 2017 9.00 uur tot 15 april 2017 17.00 uur. De beoordelingstermijn bedraagt 13 weken. Alleen volledige aanvragen worden in behandeling genomen. Ook de monitoringsrapportage MJA/MEE dient op tijd binnen en volledig te zijn. De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland controleert de juistheid van de gegevens.

Aanvragen

ETS-subsidie vraagt u aan via mijn.rvo.nl. Met uw aanvraag stuurt u 2 verplichte bijlagen mee:

  • een rekensheet
  • een schematische weergave van het productieproces
Op mijn.rvo.nl vindt u de benodigde rekensheet en een ondersteunende handleiding. 

Wat is ETS?

Op basis van Europese regelgeving bestaat vanaf 1 januari 2005 in de Europese Unie een systeem van verhandelbare emissierechten. Dit systeem wordt meestal aangeduid als het 'EU ETS'. Het ETS systeem verloopt in handelsperiodes. De eerste handelsperiode liep van 2005-2007, de tweede van 2008-2012 en de derde handelsperiode vanaf 2013 tot en met 2020. Meer informatie over Emissiehandel? Bezoek www.emissieautoriteit.nl, de website van de Nederlandse Emissieautoriteit.

EUA Forward Prijs

Op het in Londen gevestigde handelsplatform ICE vond in 2015 de meeste handel plaats in EUA futures voor levering in december 2016. De EUA forward prijs die op dat handelsplatform tot stand kwam in 2015, bedroeg 7,80 € per ton CO2.

Service menu right