Verdeling beschikbaar budget

Meer artikelen

De verdeling van het totale subsidiebudget is belangrijk bij de verlening van een subsidie- of krediet. Iedere subsidieregeling bepaalt de manier van verdelen.

Als er meer subsidie of krediet wordt gevraagd dan er het beschikbare budget, dan wordt het budget verdeeld over de goedgekeurde aanvragen.

Budgetverdeling volgens het Kaderbesluit EZ:

1. Op volgorde van binnenkomst (wie het eerst komt, wie het eerst maalt)
De subsidie- of kredietaanvragen worden behandeld op volgorde van binnenkomst. Is een ingediende aanvraag onvolledig, dan is het mogelijk de ontbrekende stukken alsnog aan te leveren. De datum waarop de aanvraag volledig is, is de datum van binnenkomst. Andere volledige aanvragen die voor deze datum zijn ingediend gaan dus voor. U kunt alleen aanvragen indienen in de indieningsperiode. Komen er meer aanvragen op een dag binnen, dan volgt een loting voor de volgorde van binnenkomst. Dit geldt alleen als er onvoldoende budget is.

2. Tender (rangschikking op basis van criteria)
In een tender concurreren alle aanvragen die tijdig en volledig zijn ontvangen met elkaar voor het beschikbare budget. Aanvragen kunnen tot de uiterste sluitingsdatum worden ingediend.  Voor alle tenders geldt dat bij aanvragen na de sluitingsdatum (het moment waarop een aanvraag uiterlijk moet zijn ontvangen) geen aanvulling of wijziging meer wordt geaccepteerd.
 
Het gaat hierbij om informatie die van invloed kan zijn op de beoordeling van de aanvraag. Gegevens die niet van invloed kunnen zijn op de beoordeling van de aanvraag, zoals een bankrekeningnummer, mogen wel worden opgevraagd na de sluitingsdatum en dienen binnen redelijk getelde termijn aangeleverd te worden. Wat nog wel geaccepteerd kan worden is dus uiterst beperkt.
 
Als op de sluitingsdatum een aanvraag nog niet volledig is, dan zal dat meestal leiden tot een afwijzing van de aanvraag.

Alleen volledige aanvragen worden vergeleken met criteria van de subsidieregeling. Er wordt een rangschikking gemaakt en het budget gaat naar de projecten met de hoogste waardering. De rangschikking is relatief en zegt dus niets over de absolute kwaliteit van de aanvragen.

3. Evenredige verdeling over de aanvragers
Het totale subsidiebudget wordt evenredig verdeeld over alle aanvragers die in aanmerking komen voor subsidie. Een aanvraag moet volledig zijn en voldoen aan de eisen van de subsidieregeling. Door de evenredige verdeling is vooraf niet vast te stellen hoe hoog het subsidiebedrag wordt. Aanvragen kunnen worden ingediend in de periode dat de subsidieregeling is opengesteld.

 

Meer informatie

Beoordeling aanvraag
 

Service menu right