Veelgestelde vragen DHI-regeling

Meer artikelen

FAQ

Wat is het verschil tussen een haalbaarheidsstudie, een investeringsvoorbereidingsstudie en een demonstratieproject?

Om de haalbaarheid van een project te onderzoeken is een haalbaarheids- of investeringsvoorbereidingsstudie mogelijk:

 • Bij een haalbaarheidstudie ligt het initiatief bij de buitenlandse partner. De partner heeft interesse in de hardware, technologie of diensten van het Nederlandse bedrijf. Via een haalbaarheidstudie wordt uitgezocht of aanschaf haalbaar is.
 • Bij een investeringsvoorbereidingsstudie ligt het initiatief bij de Nederlandse ondernemer. Het bedrijf onderzoekt of de voorgenomen investering in het buitenland haalbaar is.

Gaat het om het daadwerkelijk demonstreren van hardware, kennis of diensten in het doelland, dan is een demonstratieproject van toepassing.
 
 

Wat is het verschil tussen een aanvrager, een deelnemer en een penvoerder?

DHI-aanvraag kan worden ingediend door een individueel bedrijf of door een samenwerkingsverband van bedrijven. De aanvrager is het bedrijf dat de aanvraag indient. Bij een samenwerkingsverband is de aanvrager tevens penvoerder. De overige bedrijven gelden dan als deelnemer. Zij moeten bij een aanvraag de penvoerder machtigen om namens hen als penvoerder op te treden.

Welke formulieren moet ik insturen bij een aanvraag DHI?

Wij nemen uw aanvraag alleen in behandeling als de benodigde formulieren en verplichte handtekeningen tijdig aanwezig zijn. Welke formulieren u moet insturen, hangt af van uw project. U moet gebruikmaken van de formulieren die op mijn.rvo.nl staan.

In alle gevallen insturen:

 • Aanvraag subsidie – ondertekend
 • Projectplan
 • Projectbegroting
 • Activiteitenoverzicht (noodzakelijk voor de beoordeling van uw aanvraag)
 • Verklaring de-minimissteun (per deelnemer) – ondertekend
 • CV experts aanvrager en medeaanvragers* (noodzakelijk voor beoordeling van uw aanvraag)

Insturen als dat van toepassing is:

 • Offertes derden*
 • Machtiging intermediair – ondertekend
 • Samenwerkingsovereenkomst – ondertekend door alle partijen
 • Machtiging deelnemer samenwerkingsverband – ondertekend

Insturen afhankelijk van uw project:

Demonstratieproject DGGF-land

- Ontwikkelingsrelevantie
- Intentieverklaring eigenaar demolocatie*

Haalbaarheidsstudie DGGF-land

- Ontwikkelingsrelevantie
- Intentieverklaring investerende partij*

Investeringsvoorbereidingsstudie DGGF-land

- Ontwikkelingsrelevantie
- Intentieverklaring investerende partij (indien van toepassing)*

Demonstratieproject opkomende markt

- Intentieverklaring eigenaar demolocatie*

Haalbaarheidsstudie opkomende markt

- Intentieverklaring investerende partij*

Investeringsvoorbereidingsstudie opkomende markt

- Intentieverklaring investerende partij (indien van toepassing)*

 

(* - formulier is vormvrij)

Kan ik meerdere aanvragen per tenderronde indienen?

Het is mogelijk meerdere aanvragen in te dienen, maar RVO.nl kan er slechts één honoreren. Dit geldt overigens alleen voor de aanvrager (penvoerder) van de subsidie. Consortiumpartners (mede-subsidie ontvangende bedrijven) mogen wel deelnemen aan meerdere DHI-projecten.
 

Kan ik op meerdere modules tegelijkertijd een beroep doen?

Dat ligt eraan. In principe kunt u voor één project niet eerst subsidie voor een haalbaarheidsstudie aanvragen en vervolgens voor een demonstratieproject. Beide modules hebben als doel uw bedrijf te positioneren op een buitenlandse markt.

Is de DHI-regeling gericht op specifieke sectoren?

Nee, bedrijven uit alle sectoren kunnen een aanvraag indienen.

Wat is de minimale en maximale subsidie per module?

De maximale subsidie bij een demonstratieproject is € 200.000 per project. Voor haalbaarheidsstudies en investeringsvoorbereidingsstudies is dit € 100.000.

De minimale subsidie voor een DHI-project is € 25.000. Dit betekent dat de subsidiabele projectkosten minimaal € 50.000 zijn.

Waar vind ik een overzicht van subsidiabele kosten?

Op de pagina Subsidie en financiering aanvragen op mijn.rvo.nl kiest u voor een demonstratieproject, een haalbaarheidsstudie of een investeringsvoorbereidingsstudie. Vervolgens klikt u op 'Bijlagen bij uw aanvraag'. Hier staat de modelbegroting. Dit is een excelbestand. Op het derde tabblad van dit bestand staat een toelichting bij de begroting en de subsidiabele kosten. Daar vindt u welke kosten subsidiabel zijn.
 
Ook in de bijlage van de subsidieregeling (paragraaf 6) is uiteengezet welke kosten subsidiabel zijn.
 

Kunnen al gemaakte kosten nog gesubsidieerd worden?

Nee, kosten die u al gemaakt heeft, komen niet in aanmerking voor subsidie. Kosten komen in aanmerking voor subsidie vanaf het moment dat u de aanvraag indient. Dit is overigens voor risico van u als aanvrager. Op dat moment is namelijk nog niet bekend of de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) de aanvraag goedkeurt of niet.

Zijn kosten van een buitenlandse joint venture subsidiabel?

Als een Nederlands bedrijf een buitenlandse deelneming heeft, waarbij het medewerkers uit die buitenlandse onderneming inzet voor een (demonstratie)project, dan worden deze kosten gezien als Kosten Derden. Deze kosten zijn subsidiabel.
 
De buitenlandse joint venture is geen subsidie-ontvangende partij en geen deelnemer in het samenwerkingsverband. De buitenlandse joint venture kan wel diensten verrichten voor het project. Daarvoor moet een marktconforme offerte worden opgesteld.
 
Het vaste dagtarief van 700 euro geldt in dit geval niet. De geoffreerde uren moeten tegen marktconforme tarieven worden aangeboden. Dit zijn tarieven die in het doelland gangbaar zijn. De geleverde diensten worden op basis van een factuur afgerekend. De penvoerder betaalt de factuur.

Welke kosten zijn subsidiabel voor softwareontwikkeling?

Kosten voor aanpassing van software zijn niet subsidiabel. Alleen wanneer het gaat om aanpassingen die essentieel zijn om de demonstratie mogelijk te maken, zijn de kosten mogelijk subsidiabel. Deze kosten moeten marginaal zijn in vergelijking met de kosten voor de demonstratie. Kosten voor het aanpassen van software voor de lokale markt zijn nooit subsidiabel.
 
Overigens worden investeringsprojecten doorgaans in kapitaalgoederen gedaan, terwijl bij software meestal de licenties worden betaald. Bij DHI-projecten (met uitzondering van investeringsvoorbereidingsstudies in DGGF-landen) geldt de 1:10 eis. Dit houdt in dat binnen 3 jaar de export ten minste 10 keer het subsidiebedrag bedraagt. Het is daarom belangrijk dat u vooraf bepaalt of u met alleen licentieopbrengsten deze eis haalt.

Wat moet er in een intentieverklaring (letter of intent) staan?

Met een intentieverklaring geven partijen schriftelijk aan dat ze de intentie hebben om een bepaald besluit te nemen. Bijvoorbeeld bij een investering. De inhoud van een intentieverklaring is vormvrij.

Een demonstratieproject is in omvang en duur niet groter dan strikt noodzakelijk. Wat betekent dit concreet?

Een demonstratieproject heeft als doel aan te tonen dat een technologie toegevoegde waarde heeft en onder specifieke lokale omstandigheden toepasbaar is. De demonstratie dient naar het oordeel van RVO op een zo’n klein mogelijke schaal plaats te vinden. Deze kleine schaal betreft met name het aantal locaties, de duur van de demo en de opzet van de demo.

Zo kan de demo plaatsvinden in een land waarin de klimatologische omstandigheden anders zijn dan in Nederland. Hierbij kunt u denken aan één locatie in het doelland waar u kunt aantonen dat uw technologie ook onder de specifieke locale klimatologische omstandigheden werkt en toegevoegde waarde heeft. Eventueel kan een tweede (of derde) locatie van toepassing zijn in geval het doelland meerdere klimaatsoorten heeft en u duidelijk de noodzaak of toegevoegde waarde van een tweede locatie kunt aantonen. Omdat het doel van de regeling het wegnemen van twijfels is ten aanzien van de technische (of eventueel organisatorische) toepasbaarheid van een nieuwe technologie, zijn demonstraties bij diverse potentiële klanten niet mogelijk. In dat laatste geval is er sprake van verkoopdemonstraties, deze zijn niet subsidiabel.

De duur van de demo is afhankelijk van het type project. Projecten waarbij seizoensinvloeden relevant zijn, duren doorgaans één jaar, maar in veel gevallen zal een demonstratieproject korter duren. De tijd die nodig is om redelijkerwijs aan te kunnen tonen dat de technologie toegevoegde waarde heeft en onder specifieke lokale omstandigheden toepasbaar is, is bepalend voor de duur van het demonstratieproject.

Een voorbeeld van een zo’n klein mogelijke opzet is het demonstreren van een nieuw uienras dat speciaal voor een bepaalde klimaatsoort geteeld is. In een demonstratieproject kan dan worden aangetoond dat de opbrengst van het nieuwe soort hoger is dan die van de regulier toegepaste rassen. Het aantonen kan op één of zelfs een halve hectare, het demonstreren op grotere schaal is niet noodzakelijk en wordt daarom niet gesubsidieerd.

Wanneer is er sprake van specifieke lokale omstandigheden?

Specifieke omstandigheden liggen bijvoorbeeld op het gebied van klimaat, bodemgesteldheid of de toepasbaarheid van bepaalde technologie. Ook kan het gaan om de lokale acceptatiegraad van een bepaalde technologie of zienswijze.

Mag een dochteronderneming deelnemen als partner van de moedermaatschappij?

Dat er sprake is van een moeder-dochter-relatie is geen belemmering. Wel moet het project export meebrengen voor het dochterbedrijf. Heeft het dochterbedrijf een export- of investeringsbelang, dan mag het deelnemen als mede-subsidie aanvragende partij. Er is dan sprake van een samenwerkingsverband, met het moederbedrijf als penvoerder. Het is niet voorgeschreven welke partner in het samenwerkingsverband welke werkzaamheden moet verrichten.

Wat moet ik doen als mijn lokale partner een investerende overheidsorganisatie is en ik bij het verkrijgen van een Letter of Intent op problemen stuit?

Leg uit waarom het verkrijgen van een Letter of Intent op problemen stuit. Voeg als dat mogelijk is (beleids)stukken toe waaruit blijkt dat de overheidsinstantie belangstelling heeft in de specifieke technologie of/en budget hiervoor beschikbaar stelt.

Service menu right