Windpark De Drentse Monden en Oostermoer

Meer artikelen

Windpark De Drentse Monden en Oostermoer is een initiatief voor een windpark tussen de provinciegrens Drenthe-Groningen en de Hondsrug. Initiatiefnemers zijn Stichting Duurzame Energieproductie Exloërmond en Raedthuys Windenergie B.V. voor onderdeel De Drentse Monden, en een groep agrariërs en grondeigenaren, in samenwerking met Windunie Development voor onderdeel Oostermoer.

LET OP: VALSE BRIEF IN OMLOOP

Op 24 november 2016 is een brief (zie hier de geanonimiseerde versie) over het windpark De Drentse Monden en Oostermoer in omloop gebracht waarvan het lijkt alsof deze door het ministerie van EZ is verstuurd. Dat is NIET het geval. Gelet op het kenmerk en de inhoud van deze brief concludeert het ministerie dat hier sprake is van een vervalst document. Wij betreuren deze gang van zaken. Samen met de gemeente zullen we de mensen en organisaties die de vervalste brief hebben ontvangen,  zo snel mogelijk informeren dat hier sprake is van een vervalste brief.

Stand van zaken fase 2

Fase 2 betreft besluitvorming over de ontheffing flora- en faunawet. Dit is een vervolg op reeds genomen besluiten voor het windpark De Drentse Monden en Oostermoer. In september 2016 zijn al besluiten genomen over het Rijksinpassingsplan, de vergunning Natuurbeschermingswet en de Omgevingsvergunning.

Het ontwerpbesluit voor de ontheffing flora- en faunawet lag van 9 december 2016 tot en met 19 januari 2017 ter inzage. De aanvraag, het ontwerpbesluit, de binnengekomen zienswijzen en andere relevante stukken kunt u inzien op deze vervolgpagina. Tot en met 19 januari 2017 was het mogelijk om uw zienswijze te geven.

Alle zienswijzen worden beoordeeld en betrokken bij de definitieve besluitvorming. Het definitieve besluit zal naar verwachting binnen enkele maanden na 19 januari 2017 worden genomen. Daarbij wordt dan aangegeven hoe met de zienswijzen rekening is gehouden. De besluiten zullen ter inzage worden gelegd op dezelfde plaatsen als waar nu de ontwerpbesluiten ter inzage liggen. Een belanghebbende die op het ontwerp van een besluit een zienswijze heeft ingebracht, kan later tegen dat besluit beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Stand van zaken fase 1

Op 18 november 2016 liep de beroepstermijn af voor de op 7 oktober 2016 ter inzage gelegde definitieve besluiten. Er is beroep ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. De Raad van State zal hier te zijner tijd uitspraak over doen. De besluiten zelf zijn nog digitaal beschikbaar op de vervolgpagina.

Voorgeschiedenis

In de zomer van 2011 is de procedure gestart voor een MER voor het windpark De Drentse Monden (gemeente Borger-Odoorn). In het najaar 2011 is in de aangrenzende gemeente Aa en Hunze een initiatief ontstaan voor de realisatie van windpark Oostermoer. De concept-Notitie Reikwijdte en Detailniveau voor het MER (concept-NRD) lag in 2 delen ter inzage:
  • voor windpark De Drentse Monden van 24 juni tot en met 4 augustus 2011;
  • voor windpark Oostermoer en de samenhang met windpark De Drentse Monden van 20 januari tot en met 1 maart 2012.
De notities en de zienswijzen en reacties daarop zijn te zien op deze webpagina.
Op 20 december 2013 heeft de minister van EZ een brief gestuurd (pdf, 70 kB) aan de Commissaris van de Koning van de provincie Drenthe over windpark De Drentse Monden en Oostermoer. Begin juli 2014 is een ingezonden mededeling (pdf, 1 MB) van het Ministerie van EZ geplaatst in de lokale bladen. Hierin werd onder meer gemeld dat, na intensief overleg tussen het Rijk, de provincie Drenthe en de initiatiefnemers van het windpark, de minister van EZ besloten heeft dat windpark De Drentse Monden en Oostermoer minimaal 150 MW en maximaal 185,5 MW groot wordt. Uitgaande van windmolens van 3 MW betekent dat ten minste 50 en maximaal 62 windmolens.
Op 9 februari 2015 heeft de minister van EZ, na overleg tussen het Rijk, de provincie Drenthe, gemeenten Aa en Hunze, Borger-Odoorn en Stadskanaal en de initiatiefnemers van het windpark, besloten (pdf, 431 kB) dat de procedure voor het inpassingsplan wordt gestart voor een windpark van 150 MW. Hiermee is de omvang van windmolenpark De Drentse Monden en Oostermoer (DMOM) teruggebracht van 255 MW (in 2013) naar 150 MW. Zie gebiedskaart (pdf, 53 kB).
Gebiedscoördinator Titian Oterdoorn heeft eind 2015 een verkenning uitgevoerd. Lees meer hierover op deze pagina.
De ontwerpbesluiten voor dit project hebben van 4 maart tot en met 20 april 2016 ter inzage gelegen. De stukken en de binnengekomen zienswijzen kunt u inzien op deze vervolgpagina. Alle tijdig binnengekomen zienswijzen zijn beoordeeld en betrokken bij de definitieve besluitvorming.
Het ministerie van Economische Zaken (EZ) heeft tussen 21 maart en 12 april 2016 spreekuren georganiseerd. In kleine groepen konden bewoners in gesprek met medewerkers van EZ en de initiatiefnemers. Bewoners hebben informatie gekregen en vragen kunnen stellen over het ontwerp-inpassingsplan, de milieueffecten van het windpark en over het indienen van zienswijzen. In totaal hebben ruim 200 bewoners deelgenomen aan de gesprekken. Het ministerie van EZ heeft in juni 2016 een brief (pdf, 95 kB) gestuurd naar bewoners met een terugkoppeling van de spreekuren.
Hieronder vindt u meer informatie naar aanleiding van de spreekuren:
  • Windturbines: invloed op de beleving en gezondheid van omwonenden. GGD Informatieblad medische milieukunde, update 2013 Rijksinstituut voor volksgezondheid en Milieu (RIVM).
  • Kennisbericht: Geluid van windturbines. Kennisplatform Windenergie, juni 2015.
  • Planschade bij energie (infrastructuur) projecten van het Rijk. Ministerie van Economische Zaken, september 2014.
  • The effect of wind turbines on house prices. Tinbergen Institute, september 2014.
  • Kaart windturbines DMOM: op deze kaart zijn de posities van de windturbines nauwkeurig aangegeven.
  • Kaart geluidcontouren: woningen die binnen de rode contour liggen kunnen overlast ondervinden van geluid. Als deze overlast boven de wettelijke norm uit komt dan worden maatregelen genomen om het geluid te beperken.
  • Kaart slagschaduw: woningen die binnen de rode contour liggen kunnen overlast ondervinden van slagschaduw. Als deze overlast te vaak optreedt (meer dan 6 uur per jaar), dan wordt de windturbine tijdelijk stil gezet.
  • Uitgebreide informatie over windenergie kunt u vinden op de website Windenergie op land van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. Dit betreft onder andere informatie over geluidhinder, slagschaduw, effecten op vogels en vleermuizen, gezondheid en risicozonering.
De besluiten van dit project hebben van 7 oktober t/m 18 november ter inzage gelegen.
Omwonenden van het windpark zijn geïnformeerd met een bewonersbrief (pdf, 645 kB).

Meer informatie

Heeft u nog vragen dan kunt u bellen met Informatie Rijksoverheid op werkdagen van 8.00 uur tot 20.0 uur, telefoon 1400.

perscontacten

 

Service menu right