Windpark Fryslân

Meer artikelen

De initiatiefnemer Windpark Fryslân BV heeft het voornemen om een windpark te realiseren in het Friese deel van het IJsselmeer, nabij de Afsluitdijk. Het windpark ligt in zijn geheel in het IJsselmeer, op 800 meter van de Afsluitdijk en op 6,4 km van Makkum. Het park bestaat uit 89 windturbines met een maximale tiphoogte van 183 meter (600 ft). Het toe te passen type turbine wordt in een latere fase bepaald en zal vallen in de 3 en 4 Megawatt (MW) klasse. Het opgesteld vermogen zal op circa 320 MW uitkomen, wat voldoet aan de doelstelling van de provincie Friesland (316 MW). Het windpark levert dan groene stroom aan circa 340.000 huishoudens, ruim voldoende voor alle Friese huishoudens. Het windpark wordt verder aangeduid met de naam Windpark Fryslân.

Om dit project mogelijk te maken moet het bestemmingsplan worden aangepast. Dat is gebeurd door middel van een inpassingsplan, dat is vastgesteld door de ministers van Economische Zaken (EZ) en Infrastructuur en Milieu (IenM). Daarnaast zijn de besluiten die voor het project nodig zijn, in één procedure voorbereid, onder coördinatie van de minister van EZ. Deze procedure heet de rijkscoördinatieregeling. Ter onderbouwing van de besluitvorming over de locatie en de inrichtingsvarianten (plaatsing, masthoogte, rotordiameter, etc) is een milieueffectrapport (MER) opgesteld.

Stand van zaken

Wijzigingsbesluiten

Inmiddels is gebleken dat deze besluiten op enkele punten wijziging behoeven.De ontwerpen van de besluiten worden echter voor een periode van twee weken terinzage gelegd om toch de mogelijkheid van inspraak te bieden. Iedereen kan op dezeontwerpen reageren. Als u in een eerder stadium heeft gereageerd, hoeft u nu niet tereageren. Het indienen van een reactie is echter geen voorwaarde om uw rechtsbeschermingsmogelijkhedente behouden.

De ontwerpbesluiten voor dit project liggen van vrijdag 16 juni tot en met donderdag 29 juni 2017 ter inzage. In diverse lokale media en in de Staatscourant van donderdag 15 juni 2017 is kennisgeving (pdf, 254 kB) gedaan van de terinzagelegging van de ontwerpbesluiten.

Waar kunt u de ontwerpbesluiten inzien?

De aanvragen, de ontwerpbesluiten en andere relevante stukken kunt u inzien:

  • digitaal op deze vervolgpagina;
  • op papier tijdens reguliere openingstijden bij:
    - Gemeenteloket Sneek, Marktstraat 15 te Sneek.

Hoe kunt u uw zienswijze kenbaar maken?

Van 16 juni tot en met 29 juni 2017 kunt u schriftelijk of mondeling zienswijzen indienen. Wij ontvangen uw zienswijze bij voorkeur via het digitale reactieformulier. Reacties via e-mail worden in deze procedure niet geaccepteerd. U kunt uw zienswijze ook sturen naar:

Bureau Energieprojecten
Inspraakpunt Windpark Fryslân, ontwerp wijzigingsbesluiten
Postbus 248

2250 AE Voorschoten

Wilt u uw zienswijze mondeling geven? Dat kan door op werkdagen tussen 09.00 en 12.00 uur te bellen met Bureau Energieprojecten, T (070) 379 8979. Bureau Energieprojecten zorgt ervoor dat alle zienswijzen worden doorgestuurd naar de bevoegde gezagen.

U wordt verzocht duidelijk te vermelden op welk(e) ontwerpbesluit(en) uw zienswijze betrekking heeft.

Wat gebeurt er met uw reactie?

Alle zienswijzen worden beoordeeld en betrokken bij de definitieve besluitvorming. De definitieve besluiten zullen naar verwachting binnen enkele maanden na 29 juni 2017 worden genomen. Daarbij wordt dan aangegeven hoe met de zienswijzen rekening is gehouden. De besluiten zullen ter inzage worden gelegd op dezelfde plaatsen als waar nu de ontwerpbesluiten ter inzage liggen. Een belanghebbende die op het ontwerp van een besluit een zienswijze heeft ingebracht, kan later tegen dat besluit beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Fase 1

Op 25 november 2016 liep de beroepstermijn af voor de op 14 oktober 2016 ter inzage gelegde besluiten. Er is beroep ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. De Raad van State zal hier te zijner tijd uitspraak over doen. De besluiten zelf zijn nog digitaal beschikbaar op de vervolgpagina. 

Omgevingscoördinator windpark Fryslân

Fon ten Thij is omgevingsscoördinator voor het windpark Fryslân.  Súdwest-Fryslân, provincie Fryslân en het ministerie van EZ hebben Ten Thij op 11 maart 2016 benoemd (persbericht (pdf, 124 kB)). Ten Thij heeft in de periode maart - mei 2016 geïnventariseerd wat voor omwonenden en ondernemers de lusten en lasten van het windpark zijn en gekeken welke mogelijkheden er zijn om samen te werken om mogelijke negatieve effecten van het windpark tegen te gaan. Dit is weergegeven in het rapport 'Verkenning van wensen en behoeften bij de realisatie van windpark Fryslan' (pdf, 15 MB).

Meer informatie

Op 15 maart 2016 was een inloopavond georganiseerd in Makkum. Op de informatieavond hingen bij de verschillende onderwerpen posters met informatie. Mocht u niet in de gelegenheid zijn geweest om op deze informatieavond te komen, of de informatie nog eens rustig willen bekijken dan kunt u via onderstaande links de posters downloaden.

  • posters (pdf, 2 MB) ministerie van EZ
  • posters (pdf, 11 MB) initiatiefnemer windpark Fryslân

De concept Notitie Reikwijdte en Detailniveau (concept-NRD) voor de milieueffectrapportage heeft van 18 mei tot en met 28 juni 2012 ter inzage gelegen. Op 29 mei 2012 is een informatie-avond gehouden in Makkum. Alle zienswijzen, reacties van betrokken overheden en het advies van de Commissie voor de m.e.r. zijn betrokken bij het opstellen van de definitieve NRD. Daarin is vastgelegd welke informatie in het MER opgenomen diende te worden.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het Bureau Energieprojecten, T (070) 379 89 79.

Perscontacten

Service menu right