Windpark N33

Meer artikelen

De initiatiefnemers YARD Energy (voorheen KDE Energy BV), Blaaswind BV en innogy Windpower Netherlands BV zijn voornemens om een windpark te realiseren in de gemeenten Veendam, Menterwolde en Oldambt. Het beoogde windpark heeft een vermogen van ongeveer 120 MW. Het windpark wordt verder aangeduid met de naam Windpark N33. Om dit project mogelijk te maken is een (rijks)inpassingsplan opgesteld door de ministers van Economische Zaken (EZ) en van Infrastructuur en Milieu (IenM). Daarnaast worden de besluiten die voor het project nodig zijn, in één procedure voorbereid, onder coördinatie van de minister van EZ. Deze procedure heet de rijkscoördinatieregeling.

Ter onderbouwing van de besluitvorming over de locatie en de inrichtingsvarianten (plaatsing, masthoogte, rotordiameter, etc.) is een milieueffectrapport (MER) opgesteld. Daarbij zijn (mogelijke) milieueffecten in beeld gebracht, bijvoorbeeld op landschap, natuur, bodem, water, slagschaduw en geluid. Zo spelen deze effecten een volwaardige rol bij de besluitvorming. Het MER is een gecombineerd project-MER / plan-MER waarvoor de uitgebreide procedure is gevolgd. Het project-MER is opgesteld ter onderbouwing van de omgevingsvergunning en het plan-MER ter onderbouwing van het inpassingsplan.

Stand van zaken fase 2

De ontwerpbesluiten voor fase 2 liggen van donderdag 13 april 2017 tot en met woensdag 24 mei 2017 ter inzage. In diverse media en in de Staatscourant van woensdag 12 april is kennisgeving (pdf, 472 kB) gedaan van de terinzagelegging van de ontwerpbesluiten.

Waar kunt u de ontwerpbesluiten inzien?

De aanvragen, de besluiten en andere relevante stukken van fase 2 kunt u inzien:
  • digitaal op deze vervolgpagina;
  • op papier tijdens reguliere openingstijden bij:
    - gemeente Veendam, Raadhuisplein 5, 9641 AW Veendam;
    - gemeente Menterwolde, Kerkstraat 2, 9649 GR Muntendam;
    - gemeente Oldambt, Johan Modastraat 6, 9671 CD Winschoten.

Hoe kunt u uw zienswijze kenbaar maken?

Van donderdag 13 april 2017 tot en met woensdag 24 mei 2017 kunt u schriftelijk of mondeling zienswijzen indienen. Wij ontvangen uw zienswijze bij voorkeur via het digitale reactieformulier. Reacties via e-mail worden in deze procedure niet geaccepteerd. U kunt uw zienswijze ook sturen naar:

Bureau Energieprojecten
Inspraakpunt Windpark N33
Postbus 248
2250 AE Voorschoten.

Wilt u uw zienswijze mondeling geven? Dat kan door op werkdagen tussen 09.00 en 12.00 uur te bellen met Bureau Energieprojecten, (070) 379 8979. Bureau Energieprojecten zorgt ervoor dat alle zienswijzen worden doorgestuurd naar de bevoegde gezagen.

U wordt verzocht duidelijk te vermelden op welk(e) ontwerpbesluit(en) uw zienswijze betrekking heeft.
Wat gebeurt er met uw reactie?

Alle zienswijzen worden beoordeeld en betrokken bij de definitieve besluitvorming. De definitieve besluiten zullen naar verwachting binnen enkele maanden na 24 mei 2017 worden genomen. Daarbij wordt dan aangegeven hoe met de zienswijzen rekening is gehouden. De besluiten zullen ter inzage worden gelegd op dezelfde plaatsen als waar nu de ontwerpbesluiten ter inzage liggen. Een belanghebbende die op het ontwerp van een besluit een zienswijze heeft ingebracht, kan later tegen dat besluit beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Stand van zaken fase 1

Op 28 april 2017 liep de beroepstermijn af voor de op 17 maart 2017 ter inzage gelegde definitieve besluiten. Er is beroep ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. De Raad van State zal hier te zijner tijd uitspraak over doen. De besluiten zelf zijn nog digitaal beschikbaar op deze vervolgpagina.

 

Voorgeschiedenis

Tijdens de terinzagelegging van de ontwerpbesluiten van fase 1 zijn twee inloop-informatiemarkten georganiseerd. Daarbij maakte het ministerie van EZ gebruik van de volgende informatieposters.

Gebiedscoördinator Emme Groot heeft in 2016 een verkenning uitgevoerd naar de bereidheid van betrokkenen om mee te praten over windpark N33. Lees hierover meer op deze vervolgpagina.

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het Bureau Energieprojecten, T (070) 379 89 79.

Zie ook: www.windpark-n33.nl

Perscontacten

Service menu right