Windpark N33

Meer artikelen

De initiatiefnemers YARD Energy (voorheen KDE Energy BV), Blaaswind BV en innogy Windpower Netherlands BV zijn voornemens om een windpark te realiseren in de gemeenten Veendam, Menterwolde en Oldambt. Het beoogde windpark heeft een vermogen van ongeveer 120 MW. Het windpark wordt verder aangeduid met de naam Windpark N33. Om dit project mogelijk te maken is een (rijks)inpassingsplan opgesteld door de ministers van Economische Zaken (EZ) en van Infrastructuur en Milieu (IenM). Daarnaast worden de besluiten die voor het project nodig zijn, in één procedure voorbereid, onder coördinatie van de minister van EZ. Deze procedure heet de rijkscoördinatieregeling.

Ter onderbouwing van de besluitvorming over de locatie en de inrichtingsvarianten (plaatsing, masthoogte, rotordiameter, etc.) is een milieueffectrapport (MER) opgesteld. Daarbij zijn (mogelijke) milieueffecten in beeld gebracht, bijvoorbeeld op landschap, natuur, bodem, water, slagschaduw en geluid. Zo spelen deze effecten een volwaardige rol bij de besluitvorming. Het MER is een gecombineerd project-MER / plan-MER waarvoor de uitgebreide procedure is gevolgd. Het project-MER is opgesteld ter onderbouwing van de omgevingsvergunning en het plan-MER ter onderbouwing van het inpassingsplan.

Stand van zaken fase 2

De ontwerpbesluiten voor fase 2 lagen van donderdag 13 april 2017 tot en met woensdag 24 mei 2017 ter inzage. In deze periode was het mogelijk om uw zienswijze bekend te maken. Deze zienswijzen worden beoordeeld en betrokken bij de definitieve besluitvorming.

De zienswijzenbundel en de overige stukken zijn digitaal nog beschikbaar op deze vervolgpagina.

Stand van zaken fase 1

Op 28 april 2017 liep de beroepstermijn af voor de op 17 maart 2017 ter inzage gelegde definitieve besluiten. Er is beroep ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. De Raad van State zal hier te zijner tijd uitspraak over doen. De besluiten zelf zijn nog digitaal beschikbaar op deze vervolgpagina.

 

Voorgeschiedenis

Tijdens de terinzagelegging van de ontwerpbesluiten van fase 1 zijn twee inloop-informatiemarkten georganiseerd. Daarbij maakte het ministerie van EZ gebruik van de volgende informatieposters.

Gebiedscoördinator Emme Groot heeft in 2016 een verkenning uitgevoerd naar de bereidheid van betrokkenen om mee te praten over windpark N33. Lees hierover meer op deze vervolgpagina.

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het Bureau Energieprojecten, T (070) 379 89 79.

Zie ook: www.windpark-n33.nl

Perscontacten

Service menu right