Windpark N33

Meer artikelen

De initiatiefnemers YARD Energy (voorheen KDE Energy BV), Blaaswind BV en innogy Windpower Netherlands BV zijn voornemens om een windpark te realiseren in de gemeenten Veendam, Menterwolde en Oldambt. Het beoogde windpark heeft een vermogen van ongeveer 120 MW. Het windpark wordt verder aangeduid met de naam Windpark N33. Om dit project mogelijk te maken wordt een (rijks)inpassingsplan opgesteld door de ministers van Economische Zaken (EZ) en van Infrastructuur en Milieu (IenM). Daarnaast worden de besluiten die voor het project nodig zijn, in één procedure voorbereid, onder coördinatie van de minister van EZ. Deze procedure heet de rijkscoördinatieregeling.

Ter onderbouwing van de besluitvorming over de locatie en de inrichtingsvarianten (plaatsing, masthoogte, rotordiameter, etc.) moet een milieueffectrapport (MER) worden opgesteld. Daarbij worden (mogelijke) milieueffecten in beeld gebracht, bijvoorbeeld op landschap, natuur, bodem, water, slagschaduw en geluid. Zo kunnen deze effecten een volwaardige rol spelen bij de besluitvorming. Het MER wordt een gecombineerd project-MER / plan-MER waarvoor de uitgebreide procedure wordt gevolgd. Het project-MER wordt opgesteld ter onderbouwing van de omgevingsvergunning en het plan-MER ter onderbouwing van het inpassingsplan.

Stand van zaken

Op dit moment lopen twee terinzagelegging voor dit project. Direct hieronder vindt u de aankondiging voor de ontwerpbesluiten voor fase 2 en weer daaronder die voor de definitieve besluiten voor fase 1.

Fase 2

De ontwerpbesluiten voor fase 2 liggen van donderdag 13 april 2017 tot en met woensdag 24 mei 2017 ter inzage. In diverse media en in de Staatscourant van woensdag 12 april is kennisgeving (pdf, 472 kB) gedaan van de terinzagelegging van de ontwerpbesluiten.

Waar kunt u de ontwerpbesluiten inzien?

De aanvragen, de besluiten en andere relevante stukken van fase 2 kunt u inzien:
 • digitaal op deze vervolgpagina;
 • op papier tijdens reguliere openingstijden bij:
  - gemeente Veendam, Raadhuisplein 5, 9641 AW Veendam;
  - gemeente Menterwolde, Kerkstraat 2, 9649 GR Muntendam;
  - gemeente Oldambt, Johan Modastraat 6, 9671 CD Winschoten.

Hoe kunt u uw zienswijze kenbaar maken?

Van donderdag 13 april 2017 tot en met woensdag 24 mei 2017 kunt u schriftelijk of mondeling zienswijzen indienen. Wij ontvangen uw zienswijze bij voorkeur via het digitale reactieformulier. Reacties via e-mail worden in deze procedure niet geaccepteerd. U kunt uw zienswijze ook sturen naar:

Bureau Energieprojecten
Inspraakpunt Windpark N33
Postbus 248
2250 AE Voorschoten.

Wilt u uw zienswijze mondeling geven? Dat kan door op werkdagen tussen 09.00 en 12.00 uur te bellen met Bureau Energieprojecten, (070) 379 8979. Bureau Energieprojecten zorgt ervoor dat alle zienswijzen worden doorgestuurd naar de bevoegde gezagen.

U wordt verzocht duidelijk te vermelden op welk(e) ontwerpbesluit(en) uw zienswijze betrekking heeft.
Wat gebeurt er met uw reactie?

Alle zienswijzen worden beoordeeld en betrokken bij de definitieve besluitvorming. De definitieve besluiten zullen naar verwachting binnen enkele maanden na 24 mei 2017 worden genomen. Daarbij wordt dan aangegeven hoe met de zienswijzen rekening is gehouden. De besluiten zullen ter inzage worden gelegd op dezelfde plaatsen als waar nu de ontwerpbesluiten ter inzage liggen. Een belanghebbende die op het ontwerp van een besluit een zienswijze heeft ingebracht, kan later tegen dat besluit beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Fase 1

De besluiten voor fase 1 liggen van vrijdag 17 maart 2017 tot en met vrijdag 28 april 2017 ter inzage. In diverse lokale media en in de Staatscourant van donderdag 16 april 2017 is kennisgeving (pdf, 1 MB) gedaan van de terinzagelegging van de besluiten. De besluiten zijn op donderdag 16 maart 2017 bekendgemaakt door de minister van EZ door toezending aan de initiatiefnemers.

Waar kunt u de besluiten inzien?

De aanvragen, de besluiten en andere relevante stukken van fase 1 kunt u inzien:

 • digitaal op deze vervolgpagina vervolgpagina;
 • op papier tijdens reguliere openingstijden bij:
  - gemeente Veendam, Raadhuisplein 5, 9641 AW Veendam;
  - gemeente Menterwolde, Kerkstraat 2, 9649 GR Muntendam;
  - gemeente Oldambt, Johan Modastraat 6, 9671 CD Winschoten.

Hoe kunt u beroep instellen?

Belanghebbenden die een zienswijze hebben ingediend op een of meer ontwerpbesluiten kunnen tegen een of meer van deze besluiten beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. De termijn voor het indienen van een beroepschrift bedraagt zes weken en vangt aan met ingang van de dag na die waarop de besluiten ter inzage zijn gelegd. Dit betekent dat het indienen van een beroepschrift mogelijk is van zaterdag 18 maart 2017 tot en met vrijdag 28 april 2017. Geen beroep kan worden ingesteld door een belanghebbende aan wie redelijkerwijs kan worden verweten dat hij geen zienswijze over het ontwerp van een of meer van deze besluiten naar voren heeft gebracht. Op de besluiten is de Crisis- en herstelwet van toepassing. Dit betekent dat de belanghebbende in het beroepschrift moet aangeven welke beroepsgronden hij aanvoert tegen een of meer van deze besluiten. Na afloop van de termijn van zes weken kunnen geen nieuwe beroepsgronden meer worden aangevoerd. Het wordt aanbevolen in het beroepschrift te vermelden dat de Crisis- en herstelwet van toepassing is.

Wij vragen u vriendelijk om, indien u beroep instelt, een kopie van uw beroepschrift te zenden aan het Ministerie van EZ, directie WJZ (D passage 2), Postbus 20401, 2500 EK ’s-Gravenhage. Let op! Het origineel van uw beroepschrift dient u te zenden aan de Raad van State.

Voorgeschiedenis

De ontwerpbesluiten voor fase 1 van dit project hebben van 30 september tot en met 10 november 2016 ter inzage gelegen. De ontwerpbesluiten, de zienswijzenbundel en  de overige stukken van fase 1 zijn ook digitaal beschikbaar op deze vervolgpagina.

Tijdens de terinzagelegging van de ontwerpbesluiten zijn twee inloop-informatiemarkten georganiseerd. Daarbij maakte het ministerie van EZ gebruik van de volgende informatieposters.

Gebiedscoördinator Emme Groot heeft een verkenning uitgevoerd naar de bereidheid van betrokkenen om mee te praten over windpark N33. Lees hierover meer op deze vervolgpagina.

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het Bureau Energieprojecten, T (070) 379 89 79.

Zie ook: www.windpark-n33.nl

Perscontacten

Service menu right