Windpark Wieringermeer

Meer artikelen

Windkracht Wieringermeer is een samenwerkingsverband van Windcollectief Wieringermeer, ECN en Nuon. Zij wil Windpark Wieringermeer realiseren met in totaal 300-400 MW opgesteld vermogen. Het project staat voor:

 • Het verdwijnen van losstaande windmolens in het landschap ten gunste van lijnopstellingen
 • Meer opgewekte energie uit de lijnopstellingen van Nuon
 • Uitbreiding van het windturbinetestpark van ECN
 • Realisatie van een poldermolen van en voor de gemeenschap Wieringermeer

Op dit project is de rijkscoördinatieregeling van toepassing. De minister van EZ neemt deze coördinatie op zich. Dit houdt onder meer in dat de de ministers van EZ en IenM samen een ruimtelijke besluit nemen over de inpassing van het windpark: het zogeheten inpassingsplan.

Fase 1 tot en met 3 van dit project zijn afgerond. Zie voor meer informatie de pagina Procesverloop.

Stand van zaken fase 5

De ontwerpbesluiten voor deze fase liggen van 9 juni 2017 tot en met 20 juli 2017 ter inzage. In diverse lokale media en in de Staatscourant van 8 juni 2017 is kennisgeving gedaan van de terinzagelegging van de ontwerpbesluiten.

Waar kunt u de ontwerpbesluiten inzien?

De aanvragen, de ontwerpbesluiten en andere relevante stukken kunt u inzien:

 • digitaal op deze vervolgpagina;
 • op papier  tijdens reguliere openingstijden bij:
  • gemeente Hollands Kroon, Molenvaart 67, Anna Paulowna, T (088) 321 50 00;
  • provincie Noord-Holland, Kleine Houtstraat 18, Haarlem, T (023) 514 40 38.

Hoe kunt u uw zienswijze kenbaar maken?

Van 9 juni tot en met 20 juli kunt u schriftelijk of mondeling zienswijzen indienen. Wij ontvangen uw zienswijze bij voorkeur via het digitale reactieformulier. Reacties via e-mail worden in deze procedure niet geaccepteerd. U kunt uw zienswijze ook sturen naar:

Bureau Energieprojecten
Inspraakpunt Windpark Wieringermeer fase 5
Postbus 248

2250 AE Voorschoten.

Wilt u uw zienswijze mondeling geven? Dat kan op werkdagen tussen 09.00 en 12.00 uur te bellen met Bureau Energieprojecten, T (070) 379 8979. Bureau Energieprojecten zorgt ervoor dat alle zienswijzen worden doorgestuurd naar de bevoegde gezagen.

U wordt verzocht duidelijk te vermelden op welk(e) ontwerpbesluit(en) uw zienswijze betrekking heeft.

Wat gebeurt er met uw reactie?

Alle zienswijzen worden beoordeeld en betrokken bij de definitieve besluitvorming. De definitieve besluiten zullen naar verwachting binnen enkele maanden na 20 juli. Daarbij wordt dan aangegeven hoe met de zienswijzen rekening is gehouden. De besluiten zullen ter inzage worden gelegd op dezelfde plaatsen als waar nu de ontwerpbesluiten ter inzage liggen. Een belanghebbende die op het ontwerp van een besluit een zienswijze heeft ingebracht, kan later tegen dat besluit beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Voorgeschiedenis

 • u kunt het procesverloop van de eerdere fasen zien op de pagina procesverloop
 • alle stukken van Windpark Wieringermeer fase 1
 • alle stukken van Windpark Wieringermeer fase 2
 • alle stukken van Windpark Wieringermeer fase 3

Stand van zaken fase 4

 • Terinzagelegging ontwerpbesluiten fase 4 van 11 november 2016 tot en met 22 december 2017
 • Terinzagelegging besluiten fase 4 van 17 maart 2017 tot en met 28 april 2017
 • Tegen de besluiten is beroep ingesteld. Er is nog geen zittingsdatum vastgesteld.

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Bureau Energieprojecten, T (070) 379 89 79.

 

Service menu right