Windpark Wieringermeer

Meer artikelen

Windkracht Wieringermeer is een samenwerkingsverband van Windcollectief Wieringermeer, ECN en Nuon. Zij wil Windpark Wieringermeer realiseren met in totaal 300-400 MW opgesteld vermogen. Het project staat voor:

 • Het verdwijnen van losstaande windmolens in het landschap ten gunste van lijnopstellingen
 • Meer opgewekte energie uit de lijnopstellingen van Nuon
 • Uitbreiding van het windturbinetestpark van ECN
 • Realisatie van een poldermolen van en voor de gemeenschap Wieringermeer

Op dit project is de rijkscoördinatieregeling van toepassing. De minister van EZ neemt deze coördinatie op zich. Dit houdt onder meer in dat de de ministers van EZ en IenM samen een ruimtelijke besluit nemen over de inpassing van het windpark: het zogeheten inpassingsplan.

Fase 1 tot en met 3 van dit project zijn afgerond. Zie voor meer informatie de pagina Procesverloop.

Stand van Zaken fase 4

De besluiten liggen van vrijdag 17 maart tot en met vrijdag 28 april 2017 ter inzage. In diverse lokale media en in de Staatscourant van 16 maart 2017 is kennisgeving gedaan van de terinzagelegging van de besluiten. De besluiten zijn op 16 maart 2017  bekendgemaakt door de minister van EZ door toezending aan de initiatiefnemer.

Waar kunt u de besluiten inzien?

De aanvragen, de besluiten en andere relevante stukken kunt u inzien:

 • digitaal op deze vervolgpagina
 • op papier tijdens reguliere openingstijden bij:
  - gemeente Hollands Kroon, Omtaplein 17, Wieringerwerf, T (088) 321 50 00 (op afspraak)
  - provincie Noord-Holland, Kleine Houtweg 18, Haarlem, T (023) 514 33 31 (op afspraak)

Hoe kunt u beroep instellen?

Belanghebbenden die een zienswijze hebben ingediend op een of meer ontwerpbesluiten kunnen tegen een of meer van deze besluiten beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. De termijn voor het indienen van een beroepschrift bedraagt zes weken en vangt aan met ingang van de dag na die waarop de besluiten ter inzage zijn gelegd. Dit betekent dat het indienen van een beroepschrift mogelijk is van zaterdag 18 maart tot en met vrijdag 28 april 2017. Geen beroep kan worden ingesteld door een belanghebbende aan wie redelijkerwijs kan worden verweten dat hij geen zienswijze over het ontwerp van een of meer van deze besluiten naar voren heeft gebracht. Op de besluiten is de Crisis- en herstelwet van toepassing. Dit betekent dat de belanghebbende in het beroepschrift moet aangeven welke beroepsgronden hij aanvoert tegen een of meer van deze besluiten. Na afloop van de termijn van zes weken kunnen geen nieuwe beroepsgronden meer worden aangevoerd. Het wordt aanbevolen in het beroepschrift te vermelden dat de Crisis- en herstelwet van toepassing is.

U wordt vriendelijk verzocht om, indien u beroep instelt, een kopie van uw beroepschrift te zenden aan het Ministerie van EZ, directie WJZ (D passage 2), Postbus 20401, 2500 EK ’s-Gravenhage. Let op! Het origineel van uw beroepschrift dient u te zenden aan de Raad van State.

Voorgeschiedenis

 • u kunt het procesverloop van de eerdere fasen zien op de pagina procesverloop
 • alle stukken van Windpark Wieringermeer fase 1
 • alle stukken van Windpark Wieringermeer fase 2
 • alle stukken van Windpark Wieringermeer fase 3

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Bureau Energieprojecten, T (070) 379 89 79.

 

Service menu right