Windpark Zeewolde

Meer artikelen

Windpark Zeewolde is een initiatief van de Windvereniging Zeewolde voor de realisatie van een windpark in het zuidelijk deel van Flevoland. Het windpark moet een omvang krijgen van 300 MW. Gekoppeld aan de realisatie van een nieuw windpark is de sanering van de bestaande windmolens. Door oude windmolens te vervangen door nieuwe (grotere) windmolens kan met minder windmolens meer duurzame energie worden geproduceerd.

Stand van zaken

De ontwerpbesluiten voor dit project liggen van vrijdag 10 maart tot en met donderdag 20 april 2017 ter inzage. In diverse lokale media en in de Staatscourant van 9 maart 2017 is kennisgeving gedaan van de terinzagelegging van de ontwerpbesluiten.

Waar kunt u de ontwerpbesluiten inzien?

De aanvragen, de ontwerpbesluiten en andere relevante stukken kunt u inzien:

  • digitaal op deze vervolgpagina;

  • op papier tijdens reguliere openingstijden bij:
    - gemeente Zeewolde, Raadhuisplein 1 te Zeewolde;
    - gemeente Almere, Stadhuisplein 1 te Almere.

Hoe kunt u uw zienswijze kenbaar maken?

Van vrijdag 10 maart 2017 tot en met donderdag 20 april 2017 kunt u schriftelijk of mondeling zienswijzen indienen. Wij ontvangen uw zienswijze bij voorkeur via het digitale reactieformulier. Reacties via e-mail worden in deze procedure niet geaccepteerd. U kunt uw zienswijze ook sturen naar:

Bureau Energieprojecten
Inspraakpunt Windpark Zeewolde
Postbus 248
2250 AE Voorschoten.

Wilt u uw zienswijze mondeling geven? Dat kan tijdens de informatieavond(en) of door op werkdagen tussen 09.00 en 12.00 uur te bellen met Bureau Energieprojecten, T (070) 379 8979. Bureau Energieprojecten zorgt ervoor dat alle zienswijzen worden doorgestuurd naar de bevoegde gezagen.

U wordt verzocht duidelijk te vermelden op welk(e) ontwerpbesluit(en) uw zienswijze betrekking heeft.

Informatieavonden

Op dinsdag 21 en donderdag 23 maart 2017 worden inloopavonden georganiseerd. U bent van harte welkom om op één van deze avonden vragen te stellen en bij de diverse stands informatie te krijgen over het project en de procedure. Medewerkers van de ministeries van EZ en IenM en van Ontwikkelvereniging Zeewolde zijn aanwezig om uw vragen te beantwoorden. Er is geen plenair deel met presentaties of toelichtingen. U kunt vrij in- en uitlopen op ieder moment tussen 19.00 en 21.00 uur. De avonden vinden plaats op:

  • Dinsdag 21 maart, Hotel Almere, Veluwezoom 45, 1327 AK Almere
  • Donderdag 23 maart, Kerkcentrum Open Haven, Kerkplein 8, 3891 ED Zeewolde

Wat gebeurt er met uw reactie?

Alle zienswijzen worden beoordeeld en betrokken bij de definitieve besluitvorming. De definitieve besluiten zullen naar verwachting binnen enkele maanden na 13 april 2017 worden genomen. Daarbij wordt dan aangegeven hoe met de zienswijzen rekening is gehouden. De besluiten zullen ter inzage worden gelegd op dezelfde plaatsen als waar nu de ontwerpbesluiten ter inzage liggen. Een belanghebbende die op het ontwerp van een besluit een zienswijze heeft ingebracht, kan later tegen dat besluit beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Voorgeschiedenis

Van 22 december 2016 tot en met 1 februari 2017 heeft het voorbereidingsbesluit Windpark Zeewolde (pdf, 4 MB) ter inzage gelegen.

Van 12 november tot en met 23 december 2015 heeft de concept Notitie Reikwijdte en Detailniveau (concept-NRD) ter inzage gelegen voor de milieueffectrapportage voor windpark Zeewolde. In de vastgestelde NRD zijn de zienswijzen opgenomen, inclusief de beantwoording daarvan en het advies van de Commissie m.e.r.

Meer informatie

Meer informatie over het windpark Zeewolde kunt u vinden op de website: Windpark Zeewolde.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Bureau Energieprojecten; T (070) 379 89 79

Service menu right