Windpark Zeewolde

Meer artikelen

Windpark Zeewolde is een initiatief van de Windvereniging Zeewolde voor de realisatie van een windpark in het zuidelijk deel van Flevoland. Het windpark moet een omvang krijgen van 300 MW. Gekoppeld aan de realisatie van een nieuw windpark is de sanering van de bestaande windmolens. Door oude windmolens te vervangen door nieuwe (grotere) windmolens kan met minder windmolens meer duurzame energie worden geproduceerd.

Stand van zaken

De ontwerpbesluiten voor dit project hebben van vrijdag 10 maart tot en met donderdag 20 april 2017 ter inzage gelegen. In diverse lokale media en in de Staatscourant van 9 maart 2017 is kennisgeving gedaan van de terinzagelegging van de ontwerpbesluiten. Op 21 en 23 maart 2017 zijn inloopavonden georganiseerd waar u uw zienswijze kon indienen. De aanvragen, ontwerpbesluiten en de inspraak bundel kunt u nog inzien op de vervolgpagina.

Wat gebeurt er met uw reactie?

Alle zienswijzen worden beoordeeld en betrokken bij de definitieve besluitvorming. De definitieve besluiten zullen naar verwachting binnen enkele maanden na 20 april 2017 worden genomen. Daarbij wordt dan aangegeven hoe met de zienswijzen rekening is gehouden. De besluiten zullen ter inzage worden gelegd op dezelfde plaatsen als waar de ontwerpbesluiten ter inzage hebben gelegen. Een belanghebbende die op het ontwerp van een besluit een zienswijze heeft ingebracht, kan later tegen dat besluit beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Voorgeschiedenis

Van 22 december 2016 tot en met 1 februari 2017 heeft het voorbereidingsbesluit Windpark Zeewolde (pdf, 4 MB) ter inzage gelegen.

Van 12 november tot en met 23 december 2015 heeft de concept Notitie Reikwijdte en Detailniveau (concept-NRD) ter inzage gelegen voor de milieueffectrapportage voor windpark Zeewolde. In de vastgestelde NRD zijn de zienswijzen opgenomen, inclusief de beantwoording daarvan en het advies van de Commissie m.e.r.

Meer informatie

Meer informatie over het windpark Zeewolde kunt u vinden op de website: Windpark Zeewolde.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Bureau Energieprojecten; T (070) 379 89 79

Service menu right