Service menu right

In 2019 recordbedrag voor energieonderzoek en -innovatie

Meer artikelen
Gepubliceerd op: 5 oktober 2020 | Gewijzigd op: 05 oktober 2020

In 2019 heeft de rijksoverheid € 287 miljoen geïnvesteerd in energieonderzoek en -innovatie. Dit is flink meer dan voorgaande jaren en daarmee een record. De stijging komt doordat er meer geld beschikbaar was bij grote innovatie- en onderzoekregelingen. Bijvoorbeeld in de regelingen Demonstratie Energie- en Klimaatinnovatie (DEI+) en de Demonstratie klimaattechnologieën en -innovaties in transport (DKTI).

Voor 45% gingen de investeringen vorig jaar naar onderzoek en innovaties rond energiebesparing. Een belangrijk deel was om via de DKTI-regeling de mobiliteitssector te verduurzamen. Ook voorstellen voor meerjarige missiegedreven innovatieprogramma’s (MMIP's) voor innovaties in de gebouwde omgeving speelden mee. Investeringen in hernieuwbare energie waren goed voor 28% van het totale budget. Het aandeel van deze categorie daalde ten opzichte van 2018. Dit kwam door afnemende investeringen in zon en biomassa. De investeringen in windenergie zijn de afgelopen jaren wel toegenomen.

Accent op demonstratieprojecten

Industrieel onderzoek is al jaren het type onderzoek dat de meeste steun krijgt. Doel is om nieuwe kennis en vaardigheden op te doen in laboratoriumomgevingen. Maar door regelingen als DEI+ en DKTI stegen vooral de investeringen in demonstratieprojecten. Bedrijven testen hierin hun innovaties onder reële omstandigheden. Kennisinstellingen en universiteiten voerden de helft van het publiek gefinancierde onderzoek uit, bedrijven de andere helft. Het mkb was hierin goed voor tweederde van de activiteiten.

Grootste financiers

Met 54% is het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) de grootste financier van publiek gefinancierd energieonderzoek in Nederland. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) volgt met 16%. Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) investeerden respectievelijk 14% en 12%.

Jaarlijkse monitor

De cijfers zijn afkomstig van de ‘Monitor publiek gefinancierd energieonderzoek’. De monitor laat jaarlijks zien hoeveel de overheid investeert in verschillende soorten energieonderzoek. De cijfers zijn belangrijk voor de ontwikkeling van het overheidsbeleid voor de energietransitie. Daarnaast gaan de uitkomsten naar het Internationaal Energieagentschap (IEA). De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) stelt de monitor op. RVO doet dit in opdracht van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat.

Meer informatie

Monitor publiek gefinancierd energieonderzoek

Download: