Belastingvoordeel voor investeringen in een beter klimaat

Meer artikelen

Ondernemers die investeren in duurzame bedrijfsvoering krijgen ook in 2018 fiscaal voordeel. Voor de Milieu-investeringsaftrek (MIA) en Willekeurige Afschrijving Milieu-investeringen (Vamil) is in 2018 € 139 miljoen beschikbaar. Bedrijfsmiddelen die in aanmerking komen voor dit voordeel staan op de Milieulijst.

De Milieulijst 2018 is op 28 december 2017 gepubliceerd in de Staatscourant.

Circulaire economie

Circulair ondernemen is weer een belangrijk thema op de Milieulijst. Nieuw op de Milieulijst is de vastlegging van CO2 als grondstof voor de chemische industrie of tuinbouwsector. Dit zorgt voor sluiting van kringlopen. Dit draagt bij de klimaatafspraken.

Vanaf dit jaar komt ook de refurbishing van apparaten in aanmerking. Producten blijven daardoor langer in de kringloop. Grondstoffen worden zo efficiënter grondstoffen benut.

De kwaliteit van teruggewonnen grondstoffen hangt sterk af van de manier waarop afval wordt ingezameld. De Milieulijst 2018 geeft daarom meer steun aan investeringen voor betere afvalscheiding. Daarnaast moet de opsporing van gevaarlijke stoffen in afvalstromen verbeteren.

Duurzame stallen en kassen

Binnen MIA\Vamil is duurzame innovatie in de agrarische sector een ander belangrijk thema. Investeringen in duurzame stallen en kassen komen in aanmerking voor deze regelingen. De Milieulijst 2018 zet in op een klimaat neutrale glastuinbouw. De vermindering van broeikasgassen is stevig verankerd in het nieuwe eisenpakket.

Erfafspoeling

Investeringen die nodig zijn voor een certificaat op grond van de Maatlat Schoon Erf komen in aanmerking voor MIA\Vamil. Dit verplicht agrariërs maatregelen te nemen tegen de afspoeling van meststoffen en resten gewasbeschermingsmiddelen van hun erf. De Maatlat is een initiatief van de sector. Hiermee krijgen ondernemers die maatregelen nemen tegen erfafspoeling financiële ondersteuning. Ondernemers moeten meer doen dan wettelijk verplicht is. Pas dan behalen ze en certificaat.

Milieulijst

De overheid stimuleert ondernemers om duurzaam te investeren. MIA\Vamil biedt voordeel voor investeringen in duurzame technieken. De ministeries van Infrastructuur en Waterstaat en Financiën passen de milieulijst jaarlijks aan. Dat doen ze in overleg met het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.

Meer weten?

Service menu right