Service menu right

Nieuwe mogelijkheden meerjarige projecten DEI+

Meer artikelen
Zonnepanelen op dak
Gepubliceerd op: 1 augustus 2019 | Gewijzigd op: 09 augustus 2019

De subsidie DEI+ biedt per 1 augustus 2019 mogelijkheden voor meerjarige projecten binnen de thema's 'Flexibilisering van het elektriciteitssysteem' en 'Ruimtelijke inpassing van grootschalige duurzame energieopwekking’. Hiervoor komen voortaan projecten in aanmerking met een looptijd van maximaal 4 jaar.

De subsidie Demonstratie Energie- en Klimaatinnovatie (DEI+) is bedoeld voor ondernemers en eindgebruikers die investeren in energie-innovaties. Voorheen kwamen hiervoor alleen projecten in aanmerking met een looptijd van maximaal 1 jaar. De regeling biedt nu ook mogelijkheden voor grootschaligere projecten die bijdragen aan de doelen van het Klimaatakkoord. Daarbij gaat het om de thema's 'Flexibilisering van het elektriciteitssysteem' en 'Ruimtelijke inpassing van grootschalige duurzame energieopwekking'.

Flexibilisering elektriciteitssysteem

Dit thema stimuleert projecten die op een optimale en kostenefficiënte manier de flexibiliteit van het energiesysteem vergroten. Dit is noodzakelijk om de balans tussen vraag en aanbod van hernieuwbare energie te garanderen. En om te zorgen dat er in 2030 voldoende energie geleverd kan worden.

De volgende mogelijkheden komen in aanmerking:

  • opslag en conversie van duurzame energie (via onder andere waterstof)
  • stimulering van flexibele vraag
  • stimulering van CO2-vrij regelbaar vermogen
  • flexibiliteit van de elektriciteitsnetten voor transport en distributie van elektriciteit

Voor meerjarige projecten is € 12,5 miljoen beschikbaar.

Ruimtelijke inpassing duurzame energieopwekking

Duurzame manieren om energie op te wekken vergen steeds meer ruimte. Denk bijvoorbeeld aan zonne- en windparken. Dit thema stimuleert innovatieve oplossingen om dit groeiende ruimtebeslag op te vangen. Daarbij moet aandacht zijn voor draagvlak, landschappelijke waarden, het optimaal benutten van de beschikbare ruimte en het voorkomen van hoge maatschappelijke kosten voor netaansluitingen.

Dit thema richt zich op de volgende aandachtsgebieden:

  • land (niet de gebouwde omgeving)
  • verkeersinfrastructuur
  • binnenwateren en bassins
  • zee
  • gebouwde omgeving

Voor meerjarige projecten is € 4,5 miljoen beschikbaar.

Meer weten?