Openstelling internetconsultatie AVV-verzoeken pluimvee- en kalversector

Meer artikelen

Van 20 december 2017 tot en met 19 januari 2018 kunnen belanghebbenden reageren op ingediende verzoeken van de brancheorganisaties OVONED, PLUIMNED (pluimveesector) en SBK (kalversector).

Bekijken en reageren

De verzoeken zijn op 11 en 27 september 2017 ingediend bij de minister van Economische Zaken. U kunt de consultaties bekijken en er direct op reageren via de site Internetconsultatie:

Verplichting financiële bijdrage

Deze door de minister erkende brancheorganisaties (BO’s) verzoeken de minister te besluiten om de niet aan de BO’s verbonden ondernemers (dit zijn ondernemers die geen lid zijn van respectievelijk LTO-NOP, NEPLUVI of ANEVEI en LTO Nederland, COV of NEVEDI), te verplichten aan deze BO’s dezelfde financiële bijdrage af te dragen (via dezelfde betalingssystematiek en –grondslag) als de ondernemers die wél bij voornoemde organisaties zijn aangesloten. Laatstbedoelde groep ondernemers zal verplicht zijn de financiële bijdrage af te dragen aan de BO’s omdat LTO-NOP, NEPLUVI, ANEVEI, LTO Nederland, COV en NEVEDI lid zijn van de BO’s.

Onderzoeken

Met de door de BO’s beoogde financiële bijdragen van alle hiervoor bedoelde ondernemers (per ondernemer jaarlijks af te dragen tot en met 2020) willen de BO’s onderzoeken financieren die in hun opdracht tot en met 2020 zullen worden verricht ter uitvoering van respectievelijk de 'Onderzoeks- en innovatieagenda Nederlandse Pluimveesector' en het 'Programma Onderzoek en Innovatie' in de kalversector (hierna: Gezamenlijk programma).

Doel van de consultatie

Doel van de consultatie is om inzicht te krijgen in de proportionaliteit van de gevraagde financiële bijdrage én om (ter uitvoering van artikel 165 van verordening 1308/2013) bij belanghebbenden, zoals bijvoorbeeld hiervoor bedoelde ondernemers, te verifiëren:
•    Of al dan niet voldaan wordt aan het vereiste dat het Gezamenlijk programma van algemeen economisch belang is.
•    Of de marktdeelnemers op wie, op grond van het door de minister te nemen besluit, de financieringsverplichting komt te rusten (dus de ondernemers die geen lid zijn van respectievelijk LTO-NOP, NEPLUVI of ANEVEI en LTO Nederland, COV of NEVEDI) ook daadwerkelijk voordeel hebben bij de onderzoeken van de BO’s waarvoor de financiële bijdrage wordt gevraagd.

Voorwaarde voor de minister om de verzoeken van de BO’s te kunnen inwilligen, is namelijk dat moet zijn voldaan aan de hiervoor genoemde vereisten.

Wet- en regelgeving

Met deze internetconsultatie wordt uitvoering gegeven aan artikel 5:6 van de Regeling producenten- en brancheorganisaties en artikel 165 van de Europese integrale marktordeningsverordening (verordening 1308/2013).

 

Service menu right