Service menu right

Rijk en regio investeren 340 miljoen in 8 Regio Deals

Meer artikelen
Nederlands landschap met windmolens
Gepubliceerd op: 11 juli 2019 | Gewijzigd op: 16 juli 2019

Het kabinet en de regio stellen samen € 340 miljoen beschikbaar voor 8 Regio Deals. Deze deals richten zich bijvoorbeeld op verbetering van het woon-, leef- en vestigingsklimaat, duurzame verandering in voedselproductie en het bestrijden van criminaliteit. In de deals is veel aandacht voor samenwerking met partners en grensregio’s.

Het Rijk draagt ruim € 145 miljoen bij aan de realisatie van de deal. De regio's verdubbelen dat bedrag. Dat schrijft minister Carola Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit  - mede namens minister Kajsa Ollongren van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties aan de Tweede Kamer.

Naast de investering van de overheden dragen in sommige regio’s onder meer het bedrijfsleven en kennisinstellingen ook bij.

Versterken regio's

Elke regio kenmerkt zich door haar eigen kansen, kwaliteiten en opgaven. In het afgelopen half jaar ontwikkelde het Rijk samen met de regio’s plannen om de volgende gebieden te versterken: Midden- en West Brabant, Den Haag Zuid West, het Groene Hart, Noord Nederland, de Achterhoek, Zuid- en Oost-Drenthe, Parkstad Limburg en Twente.

In de Achterhoek gaan overheden, bedrijven en kennisinstellingen samen aan de slag voor een beter leef- en woonklimaat. De omslag naar kringlooplandbouw is hier een van de speerpunten, net als het aantrekken van arbeidskrachten van buiten de regio en het verduurzamen van woningen. Daarbij investeert de regio in een groene en veilige omgeving, bijvoorbeeld door leegstaand agrarisch vastgoed aan te pakken.

In de regio Zuid- en Oost-Drenthe komt er met behulp van de Regio Deal onder meer een HBO-Verpleegkunde opleiding in de regio. Dit maakt het makkelijker voor jongeren om voor een opleiding en carrière ín de regio te kiezen.

Ook komt er een proef in zes gemeenten gericht op het realiseren van duurzame en levensloopbestendige woningen. Daarnaast komt er 'zorg op maat' voor de groeiende groep ouderen om hen zo lang mogelijk thuis te kunnen laten wonen.

Grensoverschrijdende samenwerking

De Regio Deals worden binnenkort ondertekend waarna ze van start kunnen. De komende jaren gaan de regio’s aan de slag met verschillende opgaven en trekken hierin op met verschillende departementen en partners uit de regio. Hierin werken regio’s waar mogelijk samen met partners in de aanliggende grensregio’s, zoals Parkstad Limburg.

Partnerschap Rijk en regio

Een Regio Deal is een partnerschap tussen Rijk en regio om opgaven in de regio aan te pakken. Tot 2022 trekt het kabinet hier in totaal bijna € 1 miljard voor uit. De regio’s zorgen voor eenzelfde bedrag. Daarmee versterken Rijk en regio met elkaar de kracht van de regio en de samenleving als geheel. Met deze bijdrage aan de brede welvaart in de regio wil het Rijk zorgen voor een positieve impact op de samenleving en de inwoners.

Meer weten?

Rijksoverheid.nl