Samenwerken met Singapore aan terugwinning grondstoffen

Meer artikelen
Groepsfoto deelnemende bedrijven PIB-programma ReCirc Singapore

Op 15 december 2017 waren Jaya Ratnam, ambassadeur van Singapore, en Henk Snoeken, adjunct-directeur Internationale Zaken van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat getuige van de ondertekening van het samenwerkingsconvenant 'ReCirc Singapore'. In het convenant verkennen de 13 partners circulaire oplossingen voor het verwerken van slib en afval en het terugwinnen van grondstoffen in Singapore en Nederland. Waar mogelijk voeren de partners de oplossingen ook uit.

Doelstelling

Samen met Singaporese partners concludeerden de initiatiefnemers vorig jaar dat er veel overeenkomsten zijn tussen Singapore en Nederland: beide landen hebben beperkte natuurlijke hulpbronnen, een kritische afvalproblematiek en een beperkt landoppervlak. De landen zijn dichtbebouwd en hebben te maken met een vergrijzende bevolking die welzijn en productiviteit onder druk zet. Van deze overeenkomsten kunnen we profiteren, door samen te werken, kennis uit te wisselen en gezamenlijk markten en oplossingen te ontwikkelen.

ReCirc Singapore is een initiatief van Witteveen+Bos, Waternet, TU Delft en het Amsterdam Institute for Advanced Metropolitan Solutions. De Nederlandse ambassade in Singapore heeft dit initiatief omarmd en zo is, onder andere samen met de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl), ReCirc Singapore ontwikkeld binnen het programma Partners for International Business (PIB) van het Ministerie van Buitenlandse Zaken.

Het consortium start met het PIB-programma ReCirc Singapore (2018-2020) dat moet resulteren in het 'Singapore-Netherlands Centre of Excellence on Resource Recovery for Circular Economy' (vanaf 2021).

Sectoroverstijgende samenwerking

De samenwerking binnen dit convenant vraagt om pragmatische oplossingen, toegepaste R&D en sectoroverstijgende samenwerking.

Onderwerpen voor deze samenwerking zijn onder andere:

  • behandeling en terugwinning van bodemas en vliegas;
  • sorteren, scheiden en recyclen van stedelijk afval;
  • geïntegreerde terugwinning van hernieuwbare energie en grondstoffen uit afvalwater en slib;
  • verwerking en terugwinning van verpakkingsmateriaal en plastic afval;
  • behandeling van voedselafval en terugwinning van grondstoffen;
  • e-afvalbehandeling en terugwinning van waardevolle materialen.

Deelnemende partijen

ReCirc Singapore is een publiek-private samenwerking die wordt ondersteund door RvO.nl. Het is een coalitie tussen bedrijfsleven, overheid, maatschappelijke organisaties en kennisinstellingen. In het consortium komen kennis, kunde en praktijk uit het bedrijfsleven samen.

In ReCirc Singapore werken de volgende bedrijven samen: Witteveen+Bos (clustercoördinator), Waternet, Amsterdam Institute for Advanced Metropolitan Solutions, Nijhuis Industries, Paques, CirTec, World of Walas, Asia Pacific Breweries, Organic Village, KWR Watercycle Research Institute, Delft University of Technology, Wageningen University, en Research and Upp! UpCycling Plastic.

Service menu right