Mkb-bedrijf levert Electricity Connection Points

Meer artikelen
NomadPower.jpg

Een van de Europese doelstellingen is een vermindering van 60% van de CO2-uitstoot langs de hoofdsnelwegen. Het Rotterdamse bedrijf NomadPower levert daaraan een bijdrage. Het plaatst Electricity Connection Points (ECP) op parkeer- en rustplaatsen voor het koel- en vriesvervoer.

Dit vervoer is ruim 10% van het totale vrachtverkeer. Het mkb-bedrijf NomadPower¬†ontving een TEN-T-subsidie (is nu CEF-subsidie) voor een innovatieve totaaloplossing. De ECP-stroomvoorzieningen zijn een alternatief voor de zeer vervuilende dieselgeneratoren die vrachtwagens gebruiken. Dieselgeneratoren veroorzaken stikstof, fijnstof en CO2. Omdat ze niet gebonden zijn aan milieunormen, veroorzaken ze ook geluids- en stankoverlast. Met de ECP's wordt op al deze punten een flinke vermindering behaald. Daarnaast levert het de vervoerders financi√ęle besparingen op.

Totaaloplossing wegtransport

NomadPower-directeur Jos Schreurs: "We bieden een totaaloplossing voor geconditioneerd wegtransport. We zorgen ook voor registratie en beheer van de gebruikers en voor facturatie en incasso van het stroomverbruik. In feite is hier sprake van een onderschat probleem. Alle inspanningen om vrachtwagens schoon te krijgen gaan namelijk teniet bij het inschakelen van een koelgenerator."

Kansen inschatten voor subsidie

Het ook door TEN-T gesubsidieerde project liep in de periode maart 2014 tot december 2015. Inmiddels zijn in 6 landen 40 stroompalen geplaatst. In 2020 moeten dat er 5.000 zijn om zo aan een wijdvertakt Europees ECP-netwerk te bouwen. Het besluit om voor subsidie aan te kloppen bij TEN-T lag voor de hand, volgens Schreurs. "TEN-T bood de meeste aanknopingspunten op de thema's innovatie en CO2-vermindering. We vroegen RVO.nl eerst of zij deze aanvraag kansrijk vonden, voordat we er tijd en geld in staken. In een later stadium hebben we RVO.nl de aanvraag ter beoordeling voorgelegd."

Subsidie ook interessant voor mkb

Wim Vergeer is namens RVO.nl een van de nationale contactpersonen voor CEF/TEN-T. Hij vertelt dat projecten vooral ingediend worden door consortia, grote ondernemingen en overheden. "Het is dan ook bijzonder dat een mkb-bedrijf een TEN-T-aanvraag indiende en gehonoreerd kreeg. We zien dat Nederland het in ieder geval goed doet op het gebied van innovatieve en groene, duurzame projecten. NomadPower is daar een mooi voorbeeld van."

Gebruik de ondersteuning

Externe advisering is van groot belang, benadrukt Schreurs. Zeker voor een klein bedrijf als NomadPower met maar 10 man personeel. "We hadden geen enkele ervaring had met tijdrovende en ingewikkelde subsidieaanvragen. Je moet aan allerlei formaliteiten voldoen. Ze vereisen een bepaald taalgebruik en opbouw in het betoog. Als je dat voor het eerst en op eigen kracht wilt doen, maak je snel vergissingen. Belangrijk is dus ondersteuning en gebruikmaking van bestaande informatieloketten. Maar ook andere geldbronnen, want dat stelt TEN-T als eis bij het toekennen van een subsidie."

Rapporteren en registreren

Schreurs waarschuwt ook voor de fase daarna. "Een toegekende subsidie vraagt om een rapportage achteraf. Dat betekent een zorgvuldig registratiesysteem van het aantal uren dat aan het project is besteed. Daarnaast moet er een kostenverantwoording worden gedaan. Deze moet door een accountant zijn gecontroleerd. En tenslotte: wat is de volgende stap als een gesubsidieerd project is klaar is, vooral in de vervolgfinanciering en wie gaat daarbij helpen? Het is goed daar al vooraf over na te denken en een plan voor te maken."

Lees meer over NomadPower.

Service menu right