Funderingsproblematiek woningen

stutten woningen

Nederland heeft naar schatting ongeveer 750.000 woningen met een houten paalfundering en 300.000 woningen met een zogenaamde ondiepe fundering (‘op staal’). Dit zijn vooral woningen die zijn gebouwd voor 1970. Dergelijke funderingen kunnen kwetsbaar zijn, vooral in minder draagkrachtig bodemgebied.

Problemen met dergelijke funderingen hebben vaak de volgende oorzaken:

  • schimmelaantasting door droogstand van houten palen (paalrot)
  • bacteriële aantasting (palenpest)
  • een gebrek aan draagkracht/negatieve kleef
  • bodemdaling/inklinking of bodembewegingen als gevolg van grondstoffenwinning, zoals in Groningen en Limburg
  • een slechte uitvoeringswijze van de fundering
  • een combinatie van genoemde gebreken

Gevolgen aangetaste fundering

Een aangetaste fundering betekent meestal op korte termijn een dure renovatie. Voor veel huishoudens is dat een grote opgave, zeker in deze tijd waarin het lastig is om (extra) woningfinanciering te krijgen. Door achterstallig onderhoud gaat de leefbaarheid van straten en buurten achteruit. Bij niet of te laat ingrijpen worden woningen zelfs onbewoonbaar.

In sommige gebieden is er sprake van een grote opgave, die zowel fysiek als sociaal van aard is. Sommige gemeenten voeren daarom een actief beleid op dit dossier. Enkele gemeenten zetten het Fonds Duurzaam Funderingsherstel in.

Ondersteuning funderingsaanpak

RVO.nl heeft expertise en kennis beschikbaar voor de maatschappelijke opgave rond funderingsproblematiek. Denk aan de ondersteuning van overheden, corporaties en professionals in de woningmarkt zoals makelaars en hypotheekverstrekkers.

En we verzamelen kennis en informatie rond het voorkomen, herkennen, herstellen en financieren van funderingsherstel bij woningen in Nederland. We werken nauw samen met wetenschappers en onderwijsinstellingen als het gaat om het aanjagen van innovatieve ontwikkelingen.

De opgedane kennis delen we de partijen die hierbij gebaat zijn. Denk daarbij aan particuliere woningeigenaren, overheden, woningmarktpartijen en corporaties. En aan professionals (procesbegeleiders, herstelbedrijven en onderzoeksbedrijven).

Kenniscentrum (KCAF)

RVO.nl maakt bij de informatieverstrekking en kennisdeling gebruik van expertise in het veld en van de kennis en ervaring bij het Kenniscentrum Aanpak Funderingsproblematiek (KCAF)

KCAF werkt sinds 2012 aan de ondersteuning van partijen bij de aanpak van funderingsproblemen. Daarnaast heeft KCAF als doelstelling de kwaliteit van de aanpak te vergroten. De stichting KCAF heeft daartoe een erkenningsregeling opgesteld.

Alle partijen die werkzaam zijn in de branche kunnen zich aansluiten bij deze regeling, waardoor potentiële opdrachtgevers de zekerheid/garantie hebben over de kwaliteit van de uit te voeren werkzaamheden.

Heeft u vragen over funderingsproblematiek? Stuur een mail naar het funderingsloket van KCAF en RVO.nl.

Service menu right