Service menu right

Definieer het thema energie voor uw portefeuille

Het thema energie heeft directe invloed op de betaalbaarheid en kwaliteit van het wonen in de voorraad en zou daarmee onderdeel moeten zijn van de ondernemingsstrategie en het portefeuilleplan van elke corporatie.

Achtergrond

Het thema energie is onlosmakelijk verbonden met andere facetten van beleid, zoals huur-, onderhoud-, en kwaliteitsbeleid en hangt samen met woonlasten, gezondheid, comfort, veiligheid, onderhoud en (bredere) duurzaamheid. Het beinvloedt ook de klanttevredenheid, het imago van de organisatie en waarde-ontwikkeling van de voorraad.

Overheden en belangenhouders willen meer zicht op (energie)prestaties van corporaties als onderdeel van werkgelegenheid-, armoede- en klimaatbeleid (energieakkoord). Bottumline is de wet- en regelgeving die eisen stelt aan o.a. de energieprestatie van woningen (bouwbesluit), warmtelevering (warmtewet) en verstrekken van een energielabel bij verhuur (EPBD).

In 2012 ondertekende Aedes, namens de corporatiesector, het convenant 'Energiebesparing Huursector'. Hierin wordt het thema energie nadrukkelijk gekoppeld aan woonlasten, veiligheid (open verbrandingstoestellen), gedragsbeinvloeding en duurzame opwekking (zon, wind, warmte- koudeopslag). Het thema energie is zo veelzijdig, dat het erop sturen en integreren in portefeuillemanagement vraagt om een heldere afbakening en definitie.

 

Wat kan ik doen?

Definieer de breedte en inhoud van het thema energie of duurzaamheid voor uw portefeuille.

Energie-index(EI)

Het convenant gaat uit van gebouw- en installatiegebonden energiegebruik voor met name ruimteverwarming, warm tapwater en ventilatie, voor de gehele voorraad (nieuwbouw en bestaande bouw), uitgedrukt in een gemiddelde Energie-Index (EI). De EI is per woning bepaald en gekoppeld aan het woningwaarderingsysteem en het te verstrekken energielabel bij verhuur.

EnergiePrestatieCoëfficient(EPC)

Bij nieuwbouw is de Energie Prestatie Coëfficiënt (EPC) de gebruikelijke maat voor de energieprestatie ten behoeve van de omgevingsvergunning. Bij ingebruikname kan eveneens de EI worden bepaald. Het verdient aanbeveling de theoretische definities uit te breiden met gegevens van de voorraad uit de praktijk zoals het werkelijk of voorspeld energieverbruik in m³ gas, kWh elektriciteit, Megajoules warmte en het aandeel duurzame energie en open verbrandingstoestellen. Hierdoor onstaat inzicht in het complete energieverbruik (inclusief het aandeel huishoudelijk en collectief energieverbruik) en is de relatie met daadwerkelijke kg CO2-uitstoot, veiligheid en de energielasten in euro's af te leiden.

Energiedata

Gedeeld op de gebruiksoppervlakte (in m²) levert energiedata bruikbare prestatie-indicatoren van de voorraadkwaliteit, bijvoorbeeld [kg CO2/m²] en [€ energielast/m²]. Voor een bredere definitie van duurzaamheid en/of kwaliteit kunnen deze indicatoren worden uitgebreid met de prestaties van materiaal- en watergebruik, gezondheid, gebruikskwaliteit, toegankelijkheid, veiligheid en (toekomst)waarde.

 
Definieer de volgende onderdelen:
 • Energie-Index
 • Energielabels
 • EPC
 • CO2-emissie
 • m³ gas
 • kWh elektra
 • MJ warmte
 • collectieve ruimten
 • huishoudelijk en gebouwgebonden energieverbruik
 • werkelijk en theoretisch energieverbruik
 • energielasten
 • bewonersgedrag
 • warmte(wet)
 • aandeel Duurzame Energie (PV, WKO, etc.)
 • open verbrandingstoestellen

Bij bredere duurzaamheid uitbreiden met:

 • materiaal- en waterprestaties
 • gezondheidscore
 • gebruikskwaliteit
 • toegankelijkheid
 • veiligheid en (toekomst)waarde

Bent u tevreden over deze pagina?

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *
Als wij vragen hebben over uw toelichting, mogen wij dan contact met u opnemen?
Mogen wij u benaderen voor een gebruikersonderzoek?
De komende tijd zoeken wij testers voor het nieuwe ontwerp van onze website. Wij zijn benieuwd naar uw mening en gaan graag met u in gesprek. Een online interview duurt maximaal 45 minuten.