Documenten en Publicaties Bibliotheek

Meer artikelen

U vindt hier alle documenten en publicaties die wij aanbieden via onze website. Het gaat om adviezen, rapporten, besluiten, brochures, factsheets, jaarverslagen en scans. U kunt filteren op publicatiesoort, sector, subsidie of regeling en op land.

Onder het kopje 'recent' vindt u onze actuele publicaties. Onder het kopje 'bibliotheek' vindt u overige relevante publicaties.

 1. Universiteit Utrecht (WO) en de Meerjarenafspraak Energie Efficiency
  PDF document | 157,31 KB | 17 augustus 2018

  Universiteit Utrecht en de Meerjarenafspraak Energie Efficiency.pdf MJA3/MEE Energie-efficiency convenant. Dienstensector. Mede dankzij de ondertekening van de Meerjarenafspraken Energie Efficiency vormt energie een expliciet onderdeel van de ambitie van de Universiteit Utrecht om tot een duurzame bedrijfsvoering te komen en zo de ecologische voetafdruk van de universiteit stapsgewijs terug te brengen. De ambities van de universiteit zijn vastgelegd in de beleidsnotitie “Universiteit Utrecht en Duurzaamheid” van juni 2012.

 2. Protocol Energiezorg - MJA Hoofdstuk 4
  PDF document | 56,62 KB | 02 augustus 2018

  Protocol Energiezorg - MJA Hoofdstuk 4. MJA3/MEE Energie-efficiency convenant. Energiezorg biedt bedrijven een handvat om structureel het energiegebruik te minimaliseren. De basis van energiezorg is het denken en handelen volgens de ‘Plan-Do-Check-Act’ cyclus. Het omvat alle aspecten van techniek, organisatie en gedrag en is als zodanig een levend systeem. Omdat de effecten van gedane besparingen na verloop van tijd wegebben zonder structurele aandacht voor energiezorg, is energiezorg een verplicht onderdeel van het MJA3 convenant. RVO.NL faciliteert de bedrijven bij het invoeren en onderhouden van een energie-zorgsysteem en controleert ook jaarlijks of aan de verplichting die gesteld is in MJA3 voldaan is.

 3. Monitoring Protocol, methodiek MEE 1023701
  PDF document | 115,42 KB | 02 augustus 2018

  Monitoring Protocol, methodiek MEE 1023701. MJA3/MEE Energie-efficiency convenant. Dit protocol bevat de uitwerking van de afspraken inzake de methodiek energie-efficiëntie, zoals deze worden genoemd in hoofdstuk 3 MEE. Nadere uitwerking vindt in de loop van het jaar plaats in de Handreiking MEE. (Deze handreiking vervangt de huidige handreiking “Benchmarking Energie-efficiency”).

 4. MJA3 Bijlage Notitie Openbaarheid en Geheimhouding
  PDF document | 106,65 KB | 27 juli 2018

  MJA3 Bijlage Notitie Openbaarheid en Geheimhouding 2010. MJA3/MEE Energie-efficiency convenant. De Werkgroep Openbaarheid en Geheimhouding heeft van het Platform MJA3 de opdracht gekregen te komen tot een werkafspraak waarmee het mogelijk is het MJA3-convenant op een betrouwbare en transparante wijze te monitoren met maximale waarborg van vertrouwelijke behandeling van bedrijfs- en fabricage-gegevens. Met deze notitie brengt de werkgroep verslag uit en legt zij aan het Platform MJA3 een aantal beslispunten voor.

 5. MEE convenant Notitie Openbaarheid en geheimhouding
  PDF document | 165,38 KB | 27 juli 2018

  MEE convenant Notitie Openbaarheid en geheimhouding. MJA3/MEE Energie-efficiency convenant. De bedrijven die deelnemen aan het MEE-convenant leveren gegevens aan de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl), zodat het voor alle convenantspartijen kenbaar is of een bedrijf aan de gemaakte afspraken voldoet. In deze notitie komt aan de orde welke gegevens dienen te worden aangereikt en hoe wordt omgegaan met de gegevens in relatie tot openbaarheid en vertrouwelijkheid. Dit is op 25 mei 2010 door de Commissie MEE geaccordeerd.

Pagina's

Verfijnen

Verfijnen met facetten

Service menu right