Stad Den haag

Gemeenten en provincies

Werkt u aan verduurzaming, energietransitie, milieu of andere ontwikkelingen? Staat ook bij u leefbaarheid, vergrijzing en ontgroening, leegstand, klimaatadaptatie of  integrale gebiedsontwikkeling hoog op de (regionale) agenda? RVO.nl kan u daarbij helpen en zet als adviseur, ondersteuner of partner graag haar uitgebreide aanbod aan kennis, diensten en vaardigheden in.

Onze experts kunnen u helpen de implementatie van elektrisch vervoer, uw energietransitie of het toetsen van plannen om kansen in Brussel te vergroten. RVO.nl helpt bij een succesvolle aanpak in uw stad of regio.

RVO.nl draagt bij aan een economisch sterker en duurzamer Nederland. We ondersteunen overheden, ondernemers en overige partijen met kennis en informatie, we verwijzen naar financieringsmogelijkheden.

Tip: Dossiers voor gemeenten en provincies

 1. Nationaal Expertisecentrum Warmte
 2. Green Deal
 3. Duurzaam door
 4. Interreg (internationaal EU-instrument)
 5. Elektrisch vervoer
 6. Lokaal klimaatbeleid (Rijkswaterstaat)
 7. Kennisloket voor laadinfrastructuur
 8. Circulaire economie
 9. Gebiedsaanpak

Expertteams voor gemeenten en provincies

Schakel onze expertteams in bij het oplossen van maatschappelijke, economische of sociale vraagstukken in uw gemeenten of provincie. Expertteams is de benaming voor een instrument bij de opzet en uitvoering van beleid. Naast een bredere hands-on ondersteuning omvat de inzet ook kennisdeling, netwerkvorming, onderzoek, communicatieactiviteiten, matchmaking en beleidssignalering. Naast expertteams zijn er ook andere instrumenten die kunnen worden ingezet ter ondersteuning in de uitvoering van beleid. Denk bijvoorbeeld aan de inzet van een ontwerpatelier, inzetten van een Community of practice of een leerkring.

 1. (Kantoor)transformatie
 2. Eigenbouw
 3. Versnellen Gebiedsontwikkeling
 4. Proeftuinen Omgevingswet
 5. Juridische Expertpool Planschade
 6. Maatschappelijk Verantwoord Inkopen
 7. Gebied en ruimtelijke ontwikkeling

Ontwikkeling in uw gemeente of provincie

Steden en regio’s staan voor maatschappelijke opgaven als het terugdringen van broeikasgassen, het hergebruiken van materialen en grondstoffen en een duurzamer voedselpatroon. En uitdagingen als leegstand of integrale gebiedsontwikkeling. RVO.nl ondersteunt, adviseert en participeert bij diverse onderwerpen. Het verbeteren van de woon- en leefomgeving vraagt nieuwe vormen van samenwerken, een inventieve aanpak en een brede blik. Via onze programma’s en expertteams combineren we verschillende expertises, nieuwe vaardigheden en kennis. Zo komen we tot een samenhangende aanpak op de maatschappelijke, sociale en economische thema’s. Meteen aan de slag? Ga naar Stad en regio.

Banner Energiebesparingsverkenner

Service menu right