Eva-Lanxmeer Culemborg, Gelderland

Meer artikelen

Omschrijving

Wijkaanpak met grote mate van bewonersparticipatie. Zeer duurzaam project op meerdere niveaus, ook DUBO. Voorbeeld van integrale stedenbouw. Een 'voorbeeldige' leefomgeving, waarbij bio-ecologisch bouwen, mobiliteit, landschap, communicatie en educatie geïntegreerd zijn.

Projectsamenvatting

In de nieuwbouwwijk EVA Lanxmeer in Culemborg staan duurzame en ecologische principes centraal. Het plan is een goed voorbeeld van duurzame steden- en woningbouw. In de wijk wordt een breed scala aan ecologische maatregelen toegepast. Op het gebied van energiebesparende maatregelen is een vergaand stedenbouwkundig concept ontwikkeld.

‘Voorbeeldige’ leefomgeving
De doelstelling van de wijk is het tot stand brengen van een 'voorbeeldige' leefomgeving, waarbij bio-ecologisch bouwen, mobiliteit, landschap, communicatie en educatie geïntegreerd zijn. Kenmerkend voor de opzet van de wijk zijn vergaande bewonersparticipatie en inspraak. Verder is het streven dat twintig woningen in de toekomst geen gebruik meer hoeven maken van de openbare nutsvoorzieningen.

Zuidoriëntatie
Alle woningen hebben een zuidoriëntatie, variërend van zuidwest tot zuidoost. Minimaal 70 procent van het totale raamoppervlak zit op het zuiden. Alle woningen hebben een zonnecollector (4.2 m²) en een zonnecollector van 4.2 m² ten behoeve van warm tapwater. Tapwater wordt naverwarmd met behulp van een gasboiler met een rendement van 45 procent. De isolatiewaarden van dak, gevel en de vloer op de begane grond zijn zeer hoog en variëren per woningtype. Bij alle woningtypen is HR++-beglazing en een normale kierdichting (qv;10 = 0.625 [dm³/s.m²]) toegepast.

Verwarming
De woningen zijn voorzien van gebalanceerde ventilatie met WTW (rendement = 90 procent). De gelijkstroomventilatoren zijn uitschakelbaar. Dit project heeft een collectief verwarmingssysteem, bestaande uit een warmtepomp die warmte uit grondwater benut en een warmtekrachtunit. Bij piekvraag wordt een collectieve hoogrendementsketel ingezet. De woningen hebben een LTV-systeem (45-55°C) in de vorm van vloer- en wandverwarming.

Ventilatie
In dit project is gekozen voor een gebalanceerde ventilatie waarbij de lucht niet direct in de slaapkamers wordt ingeblazen. Om toch voldoende ventilatie te waarborgen, zijn in de gevel ventilatievoorzieningen opgenomen; mede daarom is de toevoerventilator bewust uitschakelbaar gemaakt.

Zeer lage EPC
De EPC-waarden van deze woningen wijken niet opvallend af van die van referentiewoningen. Wanneer de gebalanceerde ventilatie zou worden aangebracht zoals deze is bedoeld (inblaas direct in de kamers) in combinatie met een niet-uitschakelbare ventilator, had de EPC-waarde nog veel lager kunnen zijn. Ook de direct gestookte gasboiler als naverwarmer op de zonneboiler is vanuit energetisch oogpunt een minder goede keuze. Dat in dit project toch zeer lage EPC-waarden zijn bereikt, komt door een optimaal pakket aan bouwkundige maatregelen en de keuze voor een LTV-systeem in combinatie met een collectieve installatie van WP-HR-ketel en passieve zonne-energie

Kenmerken

Aantal woningen in project

250

Projecttype

Galerijwoning - nieuwbouw
Hoekwoning - nieuwbouw
Rijwoning - nieuwbouw

Energievoorziening

Individueel op woning- of gebouwniveau

Beschrijving concept

Woningen deels op warmte/koudenet aangesloten, deels met WP; LTV; zonneboilers, PV-panelen (zie ook deelproject Kaswoningen Lanxmeer); hoge isolatie, HR++-beglazing; gebalanceerde ventilatie met WTW.

Monitoring

De bewonersvereniging voert de monitoring zelf uit (zie ook website). Een deel van het project (kaswoningen) is in opdracht van voormalig SenterNovem gemonitord.

Energie:

EPC ligt tussen de 0,5 en 0,7

Betrokkenen

Bouwer/projectontwikkelaar: (o.a.) Kingsma Bouw
Opdrachtgever: Gemeente Culemborg
Architect: (o.a.) Joachim Eble Architectur, Kristinsson
Installatietechnische en/of energetischadviseur: (o.a.) Orta Nova

Media

Links

Service menu right