Tandheelkunde Radboud Universiteit Nijmegen Nijmegen, Gelderland

Meer artikelen

Omschrijving

De renovatie van het Tandheelkunde-gebouw van de Radboud Universiteit in Nijmegen levert een energiesprong van label G naar A+ op. Ook het comfort en binnenklimaat zijn met de renovatie enorm verbeterd.
 
Duurzaamheidsmabitie
Beperking van de energielasten en de ecologische footprint heeft een hoge prioriteit voor de Radboud Universiteit Nijmegen, deelnemer aan de Meerjarenafspraak Energieefficiency (3). Doel is een klimaatneutrale campus in 2050. Bij alle nieuwbouw- en/of renovatieprojecten maken verbetering van de energetische kwaliteit en duurzame exploitatie van gebouw en installaties onderdeel uit van het programma van eisen. Zo ook bij de renovatie van het gebouw voor het Tandheelkunde-gebouw, onderdeel van de Faculteit der Medische Wetenschappen en de Hogeschool Arnhem Nijmegen. Dit gebouw kende nogal wat koudebruggen waardoor veel warmteverlies plaatsvond, het binnenklimaat was verre van ideaal, het energielabel was bepaald op label G.
 
Aanpak
Het Tandheelkunde-gebouw, met een bruto vloeroppervlak van ca. 25.000 m2, combineert onderwijs, onderzoek en patiëntenzorg. Radboud Universiteit is eigenaar van het gebouw. Radboudumc beheert het gebouw en stuurt ook de klimaatinstallaties aan.  Het bouwkundig en technisch ontwerp van de renovatie is afkomstig van Inbo, Deerns en Croes.  Bouwcombinatie Tandheelkunde, bestaande uit Trebbe, Van Wijnen en Kuijpers, is verantwoordelijk voor de realisatie. De keuze voor de Bouwcombinatie Tandheelkunde is gemaakt door middel van een door het Universitair Vastgoed Bedrijf gehouden Europese Aanbesteding. De wijze waarop in het vereiste plan van aanpak invulling werd gegeven aan de energetische en duurzaamheidsaspecten van het gebouw, is een belangrijk selectiecriterium geweest.
 
Uitgevoerde maatregelen
Het gebouw is tot op het betoncasco gestript, waarna het is voorzien van nieuwe, zeer goed geïsoleerde gevels, een nieuw atrium en nieuwe installaties voor luchtbehandeling, verwarming, warmte en koudeopwekking, noodstroom, hoofdverdeelkasten, verlichting, gebouwbeheersysteem, ontruimingsinstallatie etc.
 
Het gebouw is door middel van lage temperatuurverwarming en hogetemperatuurkoeling voorbereid op toekomstige aansluiting op het bij de Radboudumc aanwezige warmtekoudeopslagsysteem. Bij oplevering voorziet een warmtepomp voor het grootste deel in de warmtegebruik, een aantal HR-107 ketels voorziet in het overige deel. Voor koeling wordt gebruik gemaakt van een koudebuffer van 80 m3/h welke de ‘afval’ van warmtepomp opslaat tot koelbehoefte ontstaat.
 
Om transparantie toe te voegen is bij de renovatie van het gebouw extra veel glas gerealiseerd. Om te voorkomen dat dit intern tot koudeproblemen leidt, worden hoogwaardig glas en kozijnen toegepast. Om te voorkomen dat het tot oververhitting in de zomer leidt, wordt ook hoogwaardige zonwering toegepast.
 
In het oude gebouw was het klimaat met name in de behandelkamers verre van ideaal. De ventilatie heeft bij de renovatie dan ook veel aandacht gekregen. De ventilatie is per verdieping aan en uit te schakelen. In de behandelkamers zelf vindt op grond van aanwezigheidsdetectie verdringing plaats. Hierbij wordt de lucht ter hoogte van de vloer met zeer lage snelheid en een temperatuur net onder de ruimtetemperatuur ingebracht. Deze lucht gaat zich daardoor over de vloer verspreiden. De warme lucht wordt weggedrukt richting de boven in de behandelkamers aangebrachte afzuiging. Een variabel debiet is mogelijk te leveren in ruimten met een hoge bezettingsgraad. Bevochtiging vindt plaats uit de teruggewonnen warmte.
 
Het gebouw kent een goede zon- en lichtwering, inclusief daglichtafhankelijke verlichting bij de behandelruimtes aan zuidkant. In ruimten met veel branduren en/of voor accentverlichting is LED-verlichting toegepast
 
Effect maatregelen
De nieuwe EPC voor het gerenoveerde gebouw voor de faculteit Tandheelkunde is berekend op 0,72, dit levert een energielabel A+ op. Dat is voor renovatie een ongekende sprong.
 
Overige duurzaamheidsmaatregelen
Er is in het ontwerp en realisatie veel aandacht uitgegaan naar een flexibel gebruik en toekomstbestendigheid. De juiste scheiding en verbindingen tussen gebruikersstromen, tussen praktijkruimten en onderwijs- en instructieruimten, het veranderend en flexibel gebruik ook op langere termijn en de keuze voor degelijke materialen maken het gebouw klaar voor de toekomst. De Greencalc-score komt uit op 143, dit is hoger dan de score van 120 zoals deze bij opdrachtverstrekking was afgesproken.
 
Kosten
De totale investering bedraagt 48 miljoen euro, Alle getroffen energiemaatregelen zijn binnen budget uitgevoerd. In de voorbereiding is intensief samengewerkt met het doel zo laag mogelijke life cycle costs te realiseren. Door goede afspraken hierover te maken heeft dit vorm gekregen.

 

Leer- en/ of aandachtspunten
De heldere ambities uit het meerjarenplan gaven richting aan het project.
Daarbij hebben de betrokken partijen gemerkt dat sturen op een totaalbedrag belangrijk is om uiteindelijk duurzaam te renoveren. Door eerst te kijken naar welke maatregelen mee kunnen voor een duurzaam gebouw, zoals een bouwkundige schil, bespaarde de universiteit op klimaatinstallaties en zonwering. En ook de wijze waarop is ontworpen (total engineering) en de betrokkenheid van alle technische disciplines daarin, heeft bijgedragen aan het uiteindelijke resultaat.

Kenmerken

Aantal vloeroppervlakte

23.600 m2 BVO

Projecttype

Onderwijs - renovatie
Renovatie utiliteitsbouw

Oplevering

Op 3 juli 2015 is gestart met de renovatiewerkzaamheden. De bouw vindt plaats in twee fasen, waarbij in elke fase een deel van het gebouw in gebruik blijft. In de zomer van 2016 worden de begane grond tot en met de derde verdieping opgeleverd, waarin alle behandelfuncties gehuisvest zijn. In de zomer van 2017 worden de bovenste drie verdiepingen met vooral kantoor- en onderwijsfuncties opgeleverd.

Energievoorziening

Collectief op gebouwniveau

Aantal bouwlagen

zes lagen bovengronds en 2 lagen ondergronds

Oriëntatie

Atrium op noord

Beschrijving concept

Bouwkundige kenmerken/schil
- luchtdichtheid (Qv;10 waarde): 0,2 dm³/s.m²
- U-waarde open geveldelen, inclusief kozijnen: 1,4 W/m2K
- Gemiddelde Rc-waarde dichte geveldelen : onbekend
- Rc-waarde dak : 8,0 m2K/W
- Rc-waarde bg vloer: 8,0 m2 K/W
- U-waarde raam: 0,6 W/m2K
 
Installatietechnische kenmerken
- Conversie/opwekking: warmtepomp, later op de collectieve WKO
- Afgifte: lage temperatuurverwarming en hogetemperatuurkoeling
- Duurzame energiebronnen: PVwel op voorbereid; kan later worden aangebracht
- Koeling: Koudebuffer 80 m3/h welke ‘afval’ van warmtepomp opslaat tot koelbehoefte ontstaat. Hogetemperatuur koeling
- Ventilatoren: onbekend
- Type ventilatie: Aan/uit schakelen per verdieping, apart noord en zuid, verdringing op aanwezigheidsdetectie behandelkamers. Variabel debiet regleing ruimten met hoge bezettingsgraad. Warmteterugwinning > 80%. Bevochtiging uit teruggewonnen warmte
- Regeling ventilatie: . De ventilatie is per verdieping aan en uit te schakelen. In de behandelkamers zelf vindt op grond van aanwezigheidsdetectie verdringing plaats.
- Verwarming: warmtepomp
- Warm tapwater: Warmtepomp als eerste opwekker gecombineerd met HR-107 ketels, gekoppeld aan lagetemperatuurverwarming. Geschikt gemaakt voor koppeling op de Warmte Koude Opslag in toekomst.
- Verlichting: LED-verlichting in ruimten met veel branduren: gangen en voor accentverlichting. Daglichtregeling gevelzijde. Aanwezigheidsdetectie in meer dan 70% van de ruimten.
- Qprimair gebouwgebonden berekend volgens NEN7120(volgens EPC): 0,72 (label A+)
 

 

Bouworganisatievorm

Total engineering (ontwerp), bouwteam (uitvoering)

Betrokkenen

Bouwer/projectontwikkelaar: Bouwcombinatie Tandheelkunde (Trebbe, Van Wijnen, Kuijpers)
Opdrachtgever: Radboud Universiteit Nijmegen
Architect: Inbo, Deerns, Croes
Installatietechnische en/of energetischadviseur: Deerns, Kuijpers

Media

Radbout Universiteit Nijmegen

 
 

Links

Service menu right