Stimuleringssubsidie Jongerenhuisvesting

Meer artikelen

Omschrijving

De Stimuleringssubsidie Jongerenhuisvesting is een subsidieregeling voor betaalbare huisvesting voor jongeren. De subsidie biedt ruimte voor verschillende initiatieven, zoals een directe bijdrage voor jongeren die een woning willen kopen, of het aanpassen van woningen waardoor deze passend en betaalbaar zijn voor jongeren.

Ondernemerslab Twente stimuleert ondernemende jongeren

Werking

De gemeente stelt een budget beschikbaar voor een subsidieregeling. Verschillende partijen kunnen subsidie aanvragen voor een plan voor passende, betaalbare huisvesting voor jongeren. Er kunnen uiteenlopende plannen worden ingediend. Aan de meest efficiënte en effectieve initiatieven wordt een subsidie toegekend. Afhankelijk van de ingediende plannen kan deze subsidieregeling tot publiek-private samenwerking leiden.

Sterk

 • Er wordt gezocht naar nieuwe initiatieven. Mogelijk worden daarmee ook ideeën vanuit de bevolking uitgewerkt.

Zwak

 • De subsidie is tevergeefs geweest wanneer deze niet tot nieuwe initiatieven leidt. De beoordeling en toekenning ervan moeten dan ook goed gemonitord worden.

Voorbeelden

voorbeeld 1: gemeente Veenendaal

Voorbeeld 1

Jongerenhuisvesting Veenendaal

Om in Veenendaal een groter aanbod van betaalbare en zelfstandige huisvesting voor jongeren te realiseren, introduceerde het college van B en W een stimuleringsfonds. Hiervoor konden ideeën bij de gemeente worden ingediend. Ieder geschikt plan kon aan het college worden voorgelegd omdat er geen beperkingen zijn gesteld aan het soort initiatief, het type initiatiefnemer of de locatie. Iedereen die voor dit doel een initiatief wilde ontplooien, kon dus een subsidieaanvraag indienen. Te denken valt hierbij aan het ombouwen van bestaande complexen voor jongerenhuisvesting, het splitsen van woningen of financiële regelingen om wonen voor jongeren betaalbaar te maken. De gemeente heeft een bedrag van € 2.270.000 beschikbaar gesteld. Dit bedrag komt voort uit het budget voor de Veenendaalse startersregeling.

Doelgroepen

 • Toegepast door: de gemeente Veenendaal die optreedt als subsidieverstrekker en particulieren die initiatieven indienen.
 • Ten behoeve van: jongeren(-huisvesting).

Bijzonderheden

Hans van Walsem, beleidsmedewerker Volkshuisvesting:
"Het stimuleringsfonds bestaat nu ongeveer drie jaar en is succesvol gebleken. Enkele voorbeelden:

 • Verhuisvergoedingen voor senioren in een complex, om versneld woningen vrij te maken voor jongeren.
 • Budget om de kosten van Startersleningen te dekken (uitvoering en renteverlies), zodat er meer leningen verstrekt kunnen worden.
 • Subsidie voor het aanpassen van nieuwbouw ten behoeve van jongeren met een stoornis in het autistisch spectrum.
 • Renovatie in plaats van sloop van zestien sociale huurwoningen, met als voorwaarde dat deze nog minimaal vijftien jaar beschikbaar blijven.
 • Nadat een prijsvraag over jongerenhuisvesting 31 inzendingen opleverde, is subsidie verleend voor het realiseren van 61 jongerenappartementen in de voormalige technische school."

Evaluatie

Succes- en faalfactoren: Het fonds is niet zozeer bedoeld om stedelijke vernieuwing aan te jagen, maar om een groter aanbod van betaalbare jongerenhuisvesting te realiseren vanuit diverse invalshoeken. Zolang er naar initiatieven wordt gezocht, komen er altijd kansen om het geld nuttig toe te kennen. Subsidie wordt pas verleend als de prestatie daadwerkelijk geleverd is. Dit moet per geval worden bekeken.

Tips voor reproductie:

 • Niet wachten op een initiatief maar ze zelf ophalen.
 • Door veel vrijheid te bieden in de voorwaarden blijven alle opties open. Zo gaf de prijsvraag iedereen de kans mee te denken.

Service menu right