Gemeente Schiedam | RVO.nl | Rijksdienst

Service menu right

Gemeente Schiedam

Meer artikelen

Lokale Situatie

In haar Klimaatbeleidsplan 2016-2020 heeft de gemeente Schiedam al aangegeven dat ze in 2030 streeft naar een CO2 reductie van 30% t.o.v. 1990. Dit heeft men vertaald in diverse energiebesparingsdoelen in maatschappelijk en gemeentelijk vastgoed, de woningbouw en bij dienstverlenende organisaties. Daarnaast zet men ook in op duurzame energieproductie o.a. middels zonnepanelen, warmtepompen en windmolens. Om die doelen te halen heeft men 4 speerpunten gedefinieerd: 1) voorbeeld geven, 2) energie vraag- en aanbod bij elkaar brengen, 3) inwoners faciliteren en 4) samenwerken met de regio.
 
Gemeente Schiedam maakt op dit moment geen gebruik van het warmteleiding over Noord van Eneco, aangelegd om wijken in Rotterdam van restwarmte te voorzien vanuit industrie in Roozenburg.  Een gebiedsanalyse vanuit het programma Slimme en Gezonde Stad liet zien dat het benutten van de reeds aanwezige warmteleiding over Noord een van de meest kansrijke opties was. Dit heeft geleid tot het een initiatief om de wijken Groenoord en Nieuwland op Duurzame Warmte te krijgen.
 
Op 20 april hebben gemeente, Woonplus, PZH, Eneco en Stedin  een intentieovereenkomst voor de wijken Groenoord en Nieuwland gesloten. Met name de wijk Groenoord werd als ‘laaghangend fruit’ gezien omdat er enerzijds sprake is van hoogbouw en anderzijds deze door de corporatie Woonplus voor renovatie in beeld was. Het warmtetransitie plan, waarin diverse varianten zijn bekeken, is door bureau Overmorgen  afgerond. Een warmtenet blijkt de preferente (kosteneffectieve) oplossing voor dit gebied.
 
In de wijk Groenoord (ca 6000 woningen) lijkt de stap om ruimteverwarming aardgasvrij te maken snel te realiseren, omdat ca  80% nu een collectief verwarmingssysteem heeft met blokverwarming. Voor koken op aardgas wordt gedacht aan een stapsgewijze afbouw. Voor de andere woningen, merendeel 50’- 60’er jaren gaat men nog uitwerken wat de consequenties van aardgasvrij zullen zijn. Doel is de wijk in 2030 aardgasvrij te hebben. De wijk Nieuwland (circa 6000 woningen) kent slechts 20% woningen met een collectief verwarmingssysteem.  Het aardgasvrij maken van deze wijk wordt een vervolgstap met als doel om de wijk in 2035 aardgas vrij te hebben. Daarnaast streeft de gemeente naar een pilot  all-electric woningen gecombineerd met  renovatie.
 
Naast de aandacht voor technische oplossingen vond de gemeente Schiedam de communicatie richting bewoners erg belangrijk. De gemeente heeft daarvoor een communicatie strateeg ingehuurd om inzicht te krijgen in wat voor de wijk belangrijk is en de daarbij te hanteren communicatiestrategie. Er is een klankbordgroep gevormd waarin de bewonersvereniging, de energiecollectieven en bewoners uit de buurt zitting hebben genomen. Deze groep (15-25 personen ) heeft actief meegedaan in de wijkfestivals waar aardgasvrij is gepresenteerd en waarvoor de gemeente een speciale folder heeft gemaakt.
 
Een van de grootste uitdagingen vormde het proces om met meerdere partijen aan dit onderwerp te werken, omdat soms met conflicterende belangen en inzichten gewerkt moest worden. Meer en meer is er sprake van een hecht team ook omdat het onderwerp aardgas vrij meer aandacht heeft. In de 2e fase voor Groenoord zal de businesscase voor het warmtenet uitgewerkt worden.  Daarin wil men bandbreedtes in kaart brengen, hierbij wordt men ondersteund door SquareWise (voor procesmanagement) en DWA (voor technische advisering) . Ook zal er dan extra bewoners communicatie gaat plaatsvinden. In haar Klimaatbeleidsplan 2016-2020 heeft de gemeente Schiedam al aangegeven dat ze in 2030 streeft naar een CO2 reductie van 30% t.o.v. 1990

Leerpunten

Welke kennis zoekt de gemeente?

  • Hoe kunnen de financiële consequenties voor de bewoners zo beperkt mogelijk gehouden worden door financieringsmodellen of –constructies ?
  • Moet de gemeente een aanbestedingsproces ingaan voor de inzet van Eneco? Wat betekent dat voor de betrokkenheid en de inzet van Eneco in het voortraject ?
  • Kunnen er garanties worden gegeven voor de warmteprijs of is dit een onderwerp dat op overheidsniveau geregeld moet worden ?

Welke kennis brengt de gemeente?

  • Betrekken van bewoners vanaf de start van het project.

 

Stakeholders

Betrokken stakeholders

  • Gemeente Schiedam, contactpersoon Bert Vos, ba.vos@schiedam.nl (programmanager slimme en gezonde stad (I&M programma) en Eelco Schippers, e.schippers@schiedam.nl (programmamanager duurzaamheid)
  • Stedin
  • Provincie
  • Woningcorporatie Woonplus
  • Bewonersvereniging
  • Energiecollectief
 

Links

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bent u tevreden over deze pagina?

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *
Mogen wij u benaderen voor een gebruikersonderzoek?
De komende tijd zoeken wij testers voor het nieuwe ontwerp van onze website. Wij zijn benieuwd naar uw mening en gaan graag met u in gesprek. Een online interview duurt maximaal 45 minuten.