Zon op school: Stichting Carmelcollege | RVO.nl | Rijksdienst

Service menu right

Zon op school: Stichting Carmelcollege

Meer artikelen

Samenvatting en omschrijving

Na een Europese aanbesteding liet de Stichting Carmelcollege in 8 maanden tijd op 29 middelbare scholen circa 15.000 zonnepanelen plaatsen. Het project is daarmee één van de grootste zonne-energieoperaties op scholen in Nederland.

Omschrijving

Stichting Carmelcollege is met meer dan 50 schoollocaties in het voortgezet onderwijs één van de grootste scholenorganisaties van Nederland. In 2019 zijn op 29 van deze locaties in totaal circa 15.000 zonnepanelen opgeleverd. Het project is daarmee één van de grootste zonne-energieoperaties op scholen in Nederland.

De stichting zette het project in het najaar van 2017 in gang met het indienen van SDE+ subsidieaanvragen. Na ontvangst van de beschikkingen in januari 2018, werd besloten tot een Europese aanbestedingsprocedure om één partij te selecteren voor de realisatie van het project, inclusief 15 jaar ontzorging. E2-Energie uit Duiven kwam daaruit als winnaar naar voren.

Vanwege de benodigde tijd voor een Europese aanbestedingsprocedure, de omvang van het project en het naar voren halen van dakonderhoud, was de realisatietermijn van de SDE+ beschikkingen van 1,5 jaar uitdagend te noemen. Kenmerkend aan het project waren daarom onder andere een strakke planning, een heldere communicatiestructuur met betrokkenen vanaf dag 1 en doorlopende werkplekinspecties. 

Samen met enkele andere locaties van de stichting waar eerder al zonnepanelen werden geplaatst, liggen nu op 31 locaties zonnepanelen. De stichting hoopt dit aantal de komende tijd nog verder uit te breiden, onder andere door zonnepanelen te plaatsen op diverse locaties die vanwege een kleinverbruiksaansluiting niet meekonden in het project met SDE+ subsidie. 

Factsheet

NaamZon op school: Stichting Carmelcollege
Locatie29 scholen in de provincies Overijssel, Noord-Brabant, Zuid-Holland, Gelderland en Drenthe
Aantal zonnepanelen/vermogenCirca 15.000 zonnepanelen, 4,4 MWp
(Verwachte) jaaropbrengstCirca 4 miljoen kWh
Oplevering2019
Doorlooptijd project18 maanden, waarvan 10 maanden voorbereiding en 8 maanden realisatie. De voorbereidingstijd was onder andere nodig voor het naar voren halen van dakonderhoud en de Europese aanbesteding.
Technische specificaties
  • Zonnepanelen: Trina Solar en GCL, 300 Wp per stuk.
  • Omvormers en power optimizers: SolarEdge
  • Montagemateriaal: Sunbeam
Eigendom installatieStichting Carmelcollege
Eigendom daken
  • Juridisch eigendom: Stichting Carmelcollege
  • Economisch eigendom: gemeenten
Financiering Investering: circa 5 miljoen euro (inclusief BTW).
Financiering uit eigen middelen, exploitatie mogelijk dankzij SDE+ subsidie

Ontwikkeling en mijlpalen

In voorbereiding op de SDE+ aanvragen in het najaar van 2017 heeft Carmel samen met bouwadviesbureau Tegmento een selectie gemaakt van geschikte locaties. De SDE+ aanvragen zijn vervolgens in opdracht van Carmel ingediend door Energieke Regio.

Na ontvangst van de SDE+ beschikkingen heeft Carmel begin 2018 opdracht gegeven aan Avalon Advies en Energy Indeed om de Europese aanbestedingsprocedure te begeleiden. Beide partijen begeleidden eerder diverse aanbestedingsprocedures voor zonnepanelen op scholen, waaronder een project van ongeveer gelijke omvang op circa 30 middelbare scholen van de Vereniging Ons Middelbaar Onderwijs (OMO).

De aanbesteding werd in juli 2018 op TenderNed gepubliceerd en de kluis met inschrijvingen werd op 5 september 2018 geopend. Na beoordeling van alle inschrijvingen (acht in totaal) op prijs, plan van aanpak en social return, bleek E2-Energie uit Duiven de economisch meest voordelige inschrijving (EMVI) te hebben gedaan.

Vervolgens zijn twee kick-off bijeenkomsten georganiseerd: één met contactpersonen van de scholen en één met alle betrokken technische partijen. Het laatste betrof naast Carmel en E2-Energie: Avalon Advies, Energy Indeed, Tegmento, meetbedrijf Kenter en de drie huisinstallateurs op de betreffende Carmel-locaties, te weten Klein Poelhuis, Strukton en Van Dorp (niet door E2-Energie geselecteerd).

De drie laatstgenoemde partijen zijn tevens de (gedelegeerd) installatieverantwoordelijken op de betreffende locaties. Tijdens de realisatie is de installatieverantwoordelijkheid voor de nieuwe elektrische installatie (de zonne-energie installatie) tijdelijk bij E2-Energie neergelegd, tot de nieuwe installatie conform NEN1010 is gerealiseerd en geïnspecteerd en bewijs daarvan is aangeleverd. 

E2-Energie heeft vanuit de aanbesteding tenminste 15 jaar volledige ontzorging aangeboden en blijft dus ook op de langere termijn bij de installatie betrokken.

Mijlpalen

JaarMijlpaal
Najaar 2017Aanvraag SDE+ subsidie
Januari 2018Ontvangst SDE+ beschikkingen
Juli 2018Publicatie Europese aanbesteding
September 2018Opening inschrijvingen
Oktober 2018Voorlopige gunning
November 2018Definitieve gunning
Juni 2019Alle systemen gerealiseerd

Participatie

Op alle Carmel-locaties waar zonnepanelen zijn geplaatst worden de opbrengsten ook live inzichtelijk gemaakt via één of meerdere monitoringsschermen in de school. Op deze manier is de aanwezigheid van de zonnepanelen op het dak, die veelal uit het zicht liggen, meer merkbaar voor de leerlingen, leraren en andere gebruikers van het gebouw.

Leerlingen kunnen hiermee bijvoorbeeld gaan onderzoeken hoeveel stroom de zonnepanelen opwekken en hoe dit zich verhoudt tot het energieverbruik in de school of het energieverbruik van individuele apparaten. Ook kan het gebruikers van het gebouw mogelijk aanzetten om thuis of op andere plekken over zonnepanelen na te denken.

Omdat voor alle installaties vanuit de aanbesteding gebruik gemaakt wordt van SDE+ subsidie, kan voor deze installaties niet ook gebruik gemaakt worden van de postcoderoosregeling (‘Regeling Verlaagd Tarief’). Wel is op één locatie een installatie met SDE+ subsidie geplaatst naast een bestaande zonnestroominstallatie die gebruik maakt van de postcoderoosregeling. Dit betreft de locatie van Scholengemeenschap Marianum in Groenlo (zie foto hieronder).

Organisatie en financiering

Stichting Carmelcollege is de opdrachtgever en E2-Energie is de opdrachtnemer van het project. Avalon Advies en Energy Indeed zijn na het begeleiden van de aanbesteding betrokken gebleven om ook het realisatietraject te begeleiden. Dit betreft onder andere de controle van documentatie en dossiervorming, het uitvoeren werkplekinspecties en het begeleiden van de opleveringen. Carmel, Avalon Advies en Energy Indeed hebben maandelijks overleg in Hengelo.

Verder was (en is) een belangrijke rol weggelegd voor de installatieverantwoordelijken op de betreffende scholen: Klein Poelhuis, Strukton en Van Dorp. Zij zijn elk op de locaties die onder hun verantwoordelijkheid vallen aanwezig geweest bij de schouw vooraf alsook bij de inkoppeling. Vooral rondom de inkoppeling was het essentieel om snel onderling te kunnen schakelen, om te voorkomen dat de school er last van zou kunnen ondervinden of dat er vertraging zou worden opgelopen.

Andere partijen waar veel afstemming mee heeft plaatsgevonden zijn Tegmento (met name voor het afstemmen van de legplannen in relatie tot andere zaken die op de daken aanwezig zijn en/of aandacht behoeven), gemeenten (met name in verband met de verzekering) en de afdelingen communicatie en IT. Het laatstgenoemde was vooral belangrijk voor het realiseren van internetverbindingen bij de omvormers en bij de monitoringsschermen in de school, zodat de opbrengsten live in de school gevolgd kunnen worden.

Financiering

Stichting Carmelcollege heeft het project uit eigen middelen kunnen financieren, in de wetenschap dat het project zich met de SDE+ subsidie binnen 15 jaar terugverdiend.

Financieringsoverzicht

Soort financieringToelichting
InvesteringCirca 5 miljoen euro (incl. BTW)
Financiering (eigen vermogen)100%
Financiering (vreemd vermogen)0%
Fiscale- of subsidieregelingDe exploitatie is mogelijk dankzij de Stimuleringsregeling Duurzame Energieproductie (SDE+). Dit is geen investeringssubsidie.

Partijen

De volgende partijen zijn betrokken:

Stichting Carmelcollege

Carmel verbindt VO-scholen verspreid door heel Nederland. Deze scholen verzorgen praktijkonderwijs, vmbo, mavo, havo, vwo en gymnasium. In totaal worden ruim 38.000 leerlingen in hun leerproces begeleid door meer dan 4.300 medewerkers op meer dan 50 schoollocaties.

E2-Energie

E2-Energie ontwikkelt, realiseert en onderhoudt zonne-energiesystemen. Het bedrijf werkt niet alleen voor scholen, maar bijvoorbeeld ook voor ziekenhuizen en consumenten. In november 2019 ontving het bedrijf de Solar Safety Award 2019. 

Avalon Advies en Energy Indeed

Avalon Advies en Energy Indeed ondersteunen scholen en andere organisaties met onafhankelijk advies en begeleiding van zonne-energieprojecten. Dit betreft onder andere de uitvoer van haalbaarheidsstudies en de begeleiding van aanbestedingen.

Tegmento

Tegmento is een bouwadviesbureau speciaal voor onder ander gemeenten, woningbouwverenigingen, bedrijven, vastgoedorganisaties, scholen en VvE’s. Het bedrijf adviseert, begeleidt en bemiddelt op het gebied van daken en alles wat met daken te maken heeft.

Klein Poelhuis, Strukton en Van Dorp

Carmel heeft op de locaties die binnen de aanbesteding vielen drie (gedelegeerd) installatieverantwoordelijken: Klein Poelhuis, Strukton en Van Dorp. Deze partijen zijn vanaf het begin van het project betrokken geweest om in afstemming met E2-Energie de inkoppeling van de installaties goed te laten verlopen. Eerder is al bij de schouwing van de locaties rekening gehouden met de capaciteit van de netaansluitingen en hoofdverdeelkasten zodat aansluiting op de betreffende locaties indien nodig verzwaard of aangepast konden worden.

Kenter

Meetbedrijf Kenter is eveneens vanaf het begin van het project betrokken, met name voor de plaatsing van de bruto productiemeters. De bruto productiemeters registreren de opbrengst van de zonnepanelen die als basis dient voor het uitkeren van de SDE+ subsidie. Opbrengst en verbruik  is via de applicatie MeetDataPlus voor Carmel inzichtelijk gemaakt.

Links

Bent u tevreden over deze pagina?

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *
Mogen wij u benaderen voor een gebruikersonderzoek?
De komende tijd zoeken wij testers voor het nieuwe ontwerp van onze website. Wij zijn benieuwd naar uw mening en gaan graag met u in gesprek. Een online interview duurt maximaal 45 minuten.