Milieuvoorschriften

Bedrijven hebben te maken met milieuvoorschriften. Deze zijn gebaseerd op de Wet milieubeheer en staan in algemene milieuregels zoals het Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (Activiteitenbesluit) of in een omgevingsvergunning voor het oprichten of veranderen van een milieu-inrichting (als u die heeft).

Wettelijke voorschriften zijn er onder andere voor:

geluid en trillingen;
energie;
afvalstoffen;
geur;
luchtemissies;
lozingen;
vervoersmanagement;
bodembescherming;
gevaarlijke stoffen.
De Europese Integrated Pollution Prevention and Control (IPPC)-richtlijn is
opgenomen in de Wet milieubeheer (Wm) en de Waterwet.

Meer informatie

Activiteitenbesluit Internet Module

Service menu right