SDE++ 2021 gewijzigd op enkele punten

Gepubliceerd op:
30 september 2021

Kort voor de openstelling is de regeling Stimulering Duurzame Energieproductie en Klimaattransitie 2021 (SDE++ 2021) op enkele punten aangepast. Voor afvang en opslag van CO2 zijn 2 categorieën toegevoegd. Daarnaast is er een voorwaarde opgenomen in de categorieën 'Biomassavergisting verlengde levensduur'. 

De Staatscourant publiceerde deze aanpassing op 30 september 2021 in een herziene versie van de aanwijzingsregeling categorieën SDE++ 2021.

Afvang en opslag van CO2

Carbon Capture and Storage (CCS) is het ondergronds opslaan van afgevangen koolstofdioxide (CO2) die vrijkomt bij processen, zoals de verbranding van (fossiele) brandstoffen. Met de wijziging zijn 2 nieuwe categorieën in de regeling opgenomen voor afvang en permanente opslag van koolstofdioxide voor 4.000 vollasturen per jaar. Dit geldt alleen voor bedrijven die niet vallen onder het systeem van verhandelbare broeikasgasemissierechten (ETS). De ondernemer kan deze categorieën combineren met CO2-afvang en -levering aan de glastuinbouw (Carbon Capture and Utalization, CCU).

Aanpassing categorieën 'Biomassavergisting verlengde levensduur'

De categorieën 'Biomassavergisting verlengde levensduur' zijn er voor SDE-projecten waarvan het einde van de subsidieperiode nadert. Om voor SDE++-subsidie in aanmerking te komen, moeten bestaande biomassavergistingsinstallaties ingrijpend gerenoveerd worden. Zodat deze installaties de volledige subsidietermijn van 12 jaar kunnen blijven produceren. In het basisbedrag is rekening gehouden met de kosten voor deze renovaties. 

Meer weten?

Wilt u meer weten? Bezoek dan onze SDE++-pagina of lees de aanwijzingsregeling.

Bent u tevreden over deze pagina?