FAQ CO₂-regeling voor de glastuinbouw

Veelgestelde vragen

Wat gaat de CO₂-uitstoot me kosten?

De sectorale emissieruimte (CO2-doelstelling) voor 2013 is gebaseerd op het gemiddelde van 2010-2012. In de periode 2014 tot en met 2020 neemt de emissieruimte lineair af met 2,5% per jaar. In de situatie dat de glastuinbouw als geheel boven de jaarlijkse emissieruimte uitkomt, vindt saldering plaats met het voorgaande jaar of jaren vanaf 2015. Saldering is mogelijk zolang in voorgaande jaren minder CO2-emissie heeft plaatsgevonden dan de doelstelling. Als er geen saldering meer mogelijk is en de CO2-emissie hoger is dan de emissieruimte, wordt verrekend met de individuele bedrijven. De verrekening vindt plaats over het verbruik van aardgas. Stel dat er sectoraal € 2 miljoen verrekend wordt in enig jaar. De kostenpost voor een gemiddeld glastuinbouwbedrijf met een verbruik van 30 m3 aardgas per m2, is dan circa € 160 euro per hectare.

Hoe wordt de CO₂-emissie per bedrijf bepaald?

De CO2-emissie wordt gebaseerd op het totale gasverbuik per locatie. Hierbij wordt in bepaalde gevallen de CO2-emissie als gevolg van afgenomen warmte van derden bij opgeteld (zie vraag: Hoe is het geregeld voor warmte van derden?). Voor de opgave van 2014 wordt het gasverbruik voor de elektriciteit teruglevering hiervan afgetrokken.

Welke brandstoffen tellen mee voor de CO₂-emissie?

De CO2-emissie van een bedrijf wordt berekend uit het jaarlijkse gasverbruik. Andere brandstoffen, zoals olie, tellen niet mee. Ze worden heel weinig gebruikt en zouden tot onevenredige toename van de administratieve lasten leiden. Uiteraard tellen duurzame bronnen als bio-olie en aardwarmte niet mee, omdat daar geen CO2 bij vrijkomt. Ingekochte stroom telt ook niet mee, omdat die CO2-emissie door de elektriciteitssector wordt verantwoord. Hetzelfde geldt voor ingekochte CO2 van derden (zoals OCAP). Warmte van derden die is geproduceerd met aardgas wordt in sommige gevallen wel meegerekend (zie ‘Hoe is het geregeld voor warmte van derden?’).

Hoe is het geregeld voor warmte van derden?

In bepaalde situaties moet de warmte die van een derde is afgenomen en met gas is opgewekt ook in de rekensom voor de CO2-emissie worden meegenomen. Dat hangt af van welke partij die warmte afkomstig is. Als de warmte komt van een glastuinbouwbedrijf dat zelf ook onder de CO2-regeling valt, hoeft de afnemende partij de gerelateerde CO2-emissie niet op te geven. Dat wordt al opgegeven door het warmteleverende glastuinbouwbedrijf.
Dit geldt ook voor de warmte die is afgenomen van een bedrijf dat deelneemt aan EU-ETS (bijvoorbeeld ROCA of een ETS-tuinder). De CO2-emissie gerelateerd aan die warmteopwekking wordt in het ETS verantwoord door de warmteleverancier.
In de overige gevallen moet de afnemende tuinder de CO2-emissie gerelateerd aan de warmte (opgewekt door het verbranden van gas) optellen bij de overige CO2-emissie van zijn bedrijf (zijn eigen gasverbruik). Hiervoor moet hij de beschikking hebben over gegevens van de energiesituatie van de leverende partij (bijvoorbeeld een energie-BV die in eigendom is van meerdere tuinders).
Op basis van gegevens van gasverbruik, stroomlevering, totale warmteproductie en geleverde warmte wordt de CO2-emissie behorende bij de warmte-inkoop berekend. Als die gegevens niet beschikbaar zijn wordt de emissie bepaald op basis van een gecertificeerde meting van de geleverde warmte in Gigajoule (GJ) vermenigvuldigd met de factor 0,055 ton CO2/GJ.

Kan de hoeveelheid CO₂ die in gewassen wordt opgeslagen worden afgetrokken van het plafond?

Nee. Volgens wereldwijde afspraken mag alleen langdurige opslag worden afgetrokken van het plafond. Bijvoorbeeld de opslag in bomen die worden gebruikt in de bosbouw.
Opslag in land- en tuinbouwgewassen wordt kort-cyclisch genoemd, omdat het al heel snel weer vrijkomt. Dit mag dus niet worden meegeteld.

Wat is de CO₂-emissieruimte (plafond) in het sectorsysteem?


De CO2-emissieruimte voor de glastuinbouw is afgesproken in het CO2-convenant door de glastuinbouwsector en de ministeries van EZ, Financiën en I&M. De emissieruimte voor de hele sector, inclusief de bedrijven in het EU-ETS voor 2013, is gebaseerd op de gemiddelde uitstoot in de periode 2010-2012 en bedraagt 7,5 Mton. In de periode van 2013 t/m 2020 daalt de emissieruimte jaarlijks lineair naar 6,2 Mton in 2020. De emissieruimte voor het CO2-sectorsysteem bestaat uit de emissieruimte voor de hele sector verminderd met de emissieruimte van de bedrijven in het ETS. Deze emissieruimte bedraagt voor 2013 4,7 Mton en voor 2014 4,6 Mton en is voor deze jaren beperkt tot de teelt gerelateerde emissie. Vanaf 2015 tellen de emissies door de WKK voor aan het net geleverde elektriciteit ook mee. De emissieruimte voor het CO2-sectorsysteem voor een bepaald jaar wordt in de Staatscourant gepubliceerd.

Wat is het verschil tussen het CO₂-sectorsysteem en het energiebesparingssysteem glastuinbouw (EBG)?

Het CO2-sectorsysteem is een collectief systeem gericht op het behalen van een sectorale CO2-doelstelling. Jaarlijks wordt de werkelijke CO2-emissie vergeleken met de sectorale doelstelling. Hieruit volgt een verrekening over de sector die naar de bedrijven wordt vertaald met een verrekenprijs per m3 aardgas. Deze verrekenprijs is voor alle bedrijven gelijk.
Het EBG betreft een door de sector ontwikkeld systeem dat zich richt op het gasverbruik op bedrijfsniveau. Jaarlijks wordt het werkelijke gasverbruik op bedrijfsniveau vergeleken met het toegestaan gasverbruik. Hieruit volgt een verrekening per bedrijf. De deelnemers aan het CO-sectorsysteem en het EBG zijn gelijk.
Meer informatie over het EBG is te vinden op de website van LTO Glaskracht.

Hoe wordt omgegaan met huurbedrijven?

De huurder (de verbruiker van het aardgas) wordt aangeschreven.

Wordt de emissie van de sector gecorrigeerd voor de temperatuur?

Nee, er wordt gekeken naar de (ongecorrigeerde) CO2-emissie op basis van het gasverbruik. Een koud of warm jaar maakt niet uit. Dit sluit aan bij de (inter)nationale CO2-afspraken en doelen die ook niet gecorrigeerd worden voor temperatuur. Een koud jaar zal daarmee eerder of meer geld kosten dan een warm jaar.

Loopt het CO₂-sectorsysteem door na 2020?

Daar zijn nog geen afspraken over. Op basis van nieuwe afspraken tussen de glastuinbouwsector en de overheid kan het CO2-sectorsysteem na 2020 voortgezet worden.

Service menu right