Erkende agrarische bedrijfsadviseurs

Elke Europese lidstaat is verplicht een systeem op te zetten voor het verlenen van advies over grond- en bedrijfsbeheer. Dit staat in artikel 12 van de Verordening (EU) nr. 1306/2013.

In Nederland is de Vereniging Agrarische Bedrijfsadviseurs (vab) te Amersfoort door het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit aangewezen als beroepsorganisatie, die agrarische bedrijfsadviseurs mag erkennen.

Aandachtsgebieden agrarische bedrijfsadviseurs

Deze erkende agrarische adviseurs adviseren over de volgende 5 aandachtsgebieden:

  1. Randvoorwaarden (Cross Compliance) en de normen voor goede landbouw- en milieuconditie van grond (GLMC).
  2. De vergroeningsvoorwaarden (klimaat- en milieuvriendelijke landbouwpraktijken) en instandhouding van het landbouwareaal.
  3. Maatregelen vanuit het plattelandsontwikkelingsprogramma (POP3). Deze maatregelen zijn gericht op modernisering, verbetering concurrentievermogen, sectorintegratie, innovatie en marktoriëntatie en bevordering van ondernemerschap.
  4. Eisen voor de uitvoering van de kaderrichtlijn water.
  5. Gebruik van gewasbeschermingsmiddelen (artikel 55 van Ver. 1107/2009) en geïntegreerde gewasbescherming (artikel 14 van Richtlijn 2009/128/EG)

Register Bedrijfsadviseringssysteem

Door de vab erkende agrarische bedrijfsadviseurs zijn opgenomen in het register Bedrijfsadviseringssysteem (BAS). Wilt u zich bij uw bedrijfsvoering laten adviseren, of maakt u gebruik van Europese regelingen die onder Verordening (EU) nr. 1306/2013 vallen? In onderstaande lijst vindt u een erkende agrarisch bedrijfsadviseur bij u in de buurt. Bij elke adviseur staat over welke onderwerpen hij u kan adviseren.

Service menu right