Beschermde dieren

De Wet natuurbescherming beschermt diersoorten en plantensoorten die in het wild voorkomen. Alles wat schadelijk is voor beschermde soorten is verboden. Of dieren nou beschermd zijn of niet, de wet schrijft voor dat we altijd zorgvuldig met onze omgeving moeten omgaan.

Per 1 januari 2017 heeft de Wet natuurbescherming de Flora- en Faunawet, de Boswet en de Natuurbeschermingswet 1998 vervangen. De uitvoering van deze nieuwe wet komt grotendeels in handen van de provincies.

Ontheffing of vrijstelling

In bepaalde situaties mag u van de verboden afwijken met een ontheffing of vrijstelling.

Bezitsontheffing aanvragen

Voor een aantal beschermde dieren geldt in Nederland een bezitsverbod. Deze dieren mag u alleen houden als u een ontheffing heeft voor de Wet natuurbescherming.

Lees hoe u een ontheffing kunt aanvragen op de pagina Bezitsontheffing beschermde dieren.

Valkeniersakte

Wilt u gaan jagen met een slechtvalk of havik? Of voert u beheer en schadebestrijding uit met een slechtvalk, havik of woestijnbuizerd? Dan heeft u een geldige valkeniersakte nodig.

Service menu right