Service menu right

Valkeniersakte

Wilt u gaan jagen met een slechtvalk of havik? Of voert u beheer en schadebestrijding uit met een slechtvalk, havik of woestijnbuizerd? Dan heeft u een geldige valkeniersakte nodig.

De valkeniersakte valt vanaf 1 januari 2017 onder de Wet natuurbescherming.

Valkeniersakte

Met de valkeniersakte heeft u de ontheffing voor het onder zich hebben in het veld van de jachtvogels niet meer nodig. Hiervoor heeft u een vrijstelling. De akte is 5 jaar geldig: van 1 april tot 1 april van het vijfde daarop volgende kalenderjaar.

Onder de Wet natuurbescherming hoeft u bij uw aanvraag voor een valkeniersakte geen informatie meer aan te leveren over het jachtveld waarop u jaagt. Het jachtrecht blijft gewoon van toepassing. Daarnaast hoeft u ook geen gegevens meer aan te leveren over de vogel waarmee u jaagt of beheer en schadebestrijding uitvoert.

Voor u gelden dezelfde regels voor het houden van roofvogels als voor anderen, zoals bijvoorbeeld CITES. Dit betekent ook dat u voor de havik nog steeds een bezitsontheffing nodig heeft. Lees hierover mee op de pagina Bezitsontheffing beschermde dieren.

Logeerakte

Bent u op bezoek in Nederland en wordt u uitgenodigd voor de jacht met een jachtvogel? Dan heeft u een logeerakte nodig om te jagen. Deze logeerakte heeft een geldigheidsduur van 6 aaneengesloten dagen. De logeerakte wordt aangevraagd door een houder van een geldige valkeniersakte die u voor de jacht uitnodigt. Voor logees geldt dat:

  • U kunt aantonen dat u gerechtigd bent de jacht uit te oefenen in het land waar u uw woon- of verblijfplaats heeft.
  • U niet zelfstandig mag jagen. Dit mag alleen in gezelschap van een in Nederland wonende houder van een geldige valkeniersakte.

Duplicaatakte

Bent u uw valkeniersakte (pas) verloren? Dan kunt u een duplicaatakte aanvragen.

Voorwaarden

Om een valkeniersakte aan te kunnen vragen, gelden de volgende voorwaarden:

  • U bent minimaal 18 jaar.
  • U bent geslaagd voor het valkeniersexamen, of u bent in het bezit van een diploma uit België, Duitsland of Luxemburg dat door de Nederlandse overheid is erkend.
Een valkeniersexamen vraagt u aan bij de Stichting Jachtexamens.

Woont u in België, Duitsland of Luxemburg en wilt u een valkeniersakte aanvragen in Nederland? Dat kan als u voldoet aan bovenstaande voorwaarden.

Aanvragen

U vraagt de valkeniersakte, de logeerakte en de duplicaatakte aan op mijn.rvo.nl, via Direct regelen.

Wat zijn de kosten?

  • Aanvraag valkeniersakte € 65
  • Aanvraag logeerakte € 65
  • Verstrekken duplicaatakte € 30

De akte is vanaf 2017 in de vorm van een plastic pasje. Dit pasje ontvangt u zodra u de kosten heeft voldaan.

Geen restitutie kosten meer mogelijk

Met het ingaan van de Wet natuurbescherming zijn de tarieven voor de valkeniersakte, de logeerakte en de duplicaatakte aangepast. Ook is de restitutie van de kosten voor de aanvraag van meerdere aktes komen te vervallen.