Service menu right

Oriënterend onderzoek

Meer artikelen

Met een oriënterend onderzoek toont u aan of er schadelijke effecten zijn of niet.

Een bouw- of renovatieproject mag namelijk alleen worden gestart als er geen schadelijke effecten zijn op de aanwezige beschermde dieren en planten.

Wat en hoe

In het oriënterend onderzoek gaat u na of er beschermde dieren en planten op de bouwplaats of in de omgeving zijn. Ook onderzoekt u of er al dan niet schadelijke effecten. U onderzoekt dit door:

  • gebruik te maken van bestaande bronnen waarin soorten staan genoemd die op de locatie kunnen voorkomen
  • eventueel aanvullend veldonderzoek te doen om na te gaan of er nog andere soorten kunnen zijn die niet in de bestaande bronnen zijn genoemd

Weet u welke soorten er voorkomen? Kijk dan in de soortendatabase of er beschermde soorten bij zijn. Dit onderzoek is vormvrij en bevat geen verplichte onderdelen.

Na het onderzoek

Zijn er geen beschermde soorten aanwezig? Dan is geen verder onderzoek nodig. Als er wel beschermde soorten aanwezig zijn, dan:

  • inventariseert u de activiteiten die gaan worden uitgevoerd;
  • onderzoekt u of de voorgenomen activiteiten tot schadelijke effecten leiden en of aan de hand van de Flora- en faunawet een overtreding op deze verbodsbepalingen is te verwachten;
  • inventariseert u of er voldoende informatie beschikbaar is over de schadelijke effecten op deze soorten. Doe vervolgonderzoek als er onvoldoende informatie beschikbaar is.