Agrarische bedrijven en de natuurbeschermingswet

Meer artikelen
Agrarische bedrijven en de Natuurbeschermingswet

De bescherming van de Nederlandse natuur is in verschillende wetten geregeld. De Natuurbeschermingswet 1998 is daar één van.

Deze wet regelt de bescherming van bijvoorbeeld beschermde Natuurmonumenten, Natura 2000-gebieden en Wetlands. De provincies verlenen daarvoor de vergunningen.

Wijzigingen Wet natuurbescherming 2017

Per 1 januari 2017 vervangt de Wet natuurbescherming de Flora- en Faunawet, de Boswet en de Natuurbeschermingswet 1998. De uitvoering van deze nieuwe wet komt grotendeels in handen van de provincies.

Wij zijn bezig onze pagina's aan te passen op deze wijzigingen. Alle actuele informatie over het aanvragen van vergunningen en ontheffingen leest u op de informatiepagina Wet natuurbescherming.

Over de Natuurbeschermingswet

De Natuurbeschermingswet regelt de bescherming van specifieke gebieden in ons land. In de wet zijn de bepalingen uit de Europese Vogelrichtlijn en Habitatrichtlijn verwerkt.

Bent u landbouwer of veehouder en staat uw bedrijf in of vlakbij een beschermd natuurgebied? Dan heeft u voor sommige activiteiten of projecten een natuurbeschermingswetvergunning nodig. U vraagt een vergunning voor de Natuurbeschermingswet aan bij uw provincie.

Verschil met de Flora- en faunawet

De Natuurbeschermingswet is bedoeld om gebieden te beschermen. De Flora- en Faunawet regelt de bescherming van bepaalde dier- en plantsoorten.

Gebieden waar Natuurbeschermingswet geldt

De Natuurbeschermingswet is van toepassing op de volgende gebieden in Nederland:

  • Natura 2000-gebieden
  • Beschermde Natuurmonumenten
  • Wetlands

Welke gebieden daar precies onder vallen, vindt u op de pagina Beschermde natuur in Nederland

Overzicht vergunningen Natuurbeschermingswet

Uw provincie geeft de vergunningen voor de Natuurbeschermingswet af. In sommige gevallen wordt uw aanvraag door ons behandeld. Dit doen wij bijvoorbeeld bij projecten die:

  • provinciegrenzen overschrijden
  • in zee plaatsvinden
  • een grote maatschappelijke impact hebben

De situaties waarin RVO.nl beslist, vindt u in het Besluit Vergunningen Natuurbeschermingswet.

Ingediende aanvragen bekijken

Vergunningen waarvoor een aanvraag bij ons is ingediend, vindt u in de database Vergunningen Natuurbeschermingswet. Hierin staan zowel de verleende als de geweigerde vergunningen, met de overwegingen en de beslissingen op bezwaar.

Service menu right