Bomen herplanten

Meer artikelen
Omgevallen boom

Gaat u na een kapmelding houtopstanden kappen, dan bent u op basis van de Wet natuurbescherming verplicht om binnen 3 jaar bomen te herplanten. De herbeplanting voldoet aan bepaalde eisen.

In bepaalde gevallen kunt u uitstel, ontheffing of vrijstelling aanvragen. Wanneer het herbeplanten op hetzelfde perceel problemen oplevert, kunt u een aanvraag doen om de herbeplanting op een ander perceel uit te voeren.

Eisen herbeplanting

De nieuwe beplanting moet kwalitatief en kwantitatief in verhouding staan tot de gekapte houtopstand. De handhavers van de Wet natuurbescherming beoordelen dit. Een gekapte eik mag u bijvoorbeeld niet vervangen door een populier of een wilg, maar wel door een beuk. Wilt u zeker weten dat de herbeplanting voldoet aan de eisen? Neem dan contact op met ons.

Uitstel aanvragen

We verlenen u uitstel wanneer u niet binnen 3 jaar kunt herbeplanten, bijvoorbeeld als een project uitloopt. Uitstel is ook mogelijk als u het bos beheert volgens het principe van natuurlijke verjonging.

Herbeplanten op andere grond

Levert herbeplanten op hetzelfde perceel problemen op? Dan voert u de herbeplantingsplicht uit op een ander perceel. Hiervoor voldoet u aan de volgende voorwaarden:

  • De grond ligt in hetzelfde gebied als waar de gekapte bomen stonden.
  • De grond is minimaal van dezelfde kwaliteit als die waarop de gekapte bomen stonden.
  • De gekapte bomen maakten geen deel uit van een boskern.
  • Andere belangen, die verband houden met de bodemproductie, worden niet geschaad.
  • Er rust niet al een herbeplantingsplicht op de grond waarop u wilt herbeplanten.
  • Er bestaat geen bezwaar tegen de herbeplanting vanuit andere bepalingen uit de Wet natuurbescherming, Wet ruimtelijke ordening, Wet inrichting landelijk gebied of provinciale en gemeentelijke bestemmingsplannen of de gemeentelijke kapverordening.

Ontheffing herbeplantingsplicht

Bij uitzondering verlenen we een ontheffing van de herbeplantingsplicht. Wilt u weten of u hiervoor in aanmerking komt? Neem dan contact met ons op. Stuur een topografische kaart met een schaal van minimaal 1:25.000 mee. Geef hierop aan waar de percelen liggen en hoe groot ze zijn.

Vrijstelling voor productiebos

Wilt u bos aanplanten voor de productie van hout? Dan krijgt u een vrijstelling voor de herbeplantingsplicht. De bedoeling hiervan is om de grondstoffenvoorziening en de uitbreiding van de houtproductie in Nederland te bevorderen. U hoeft dan niet verplicht te herbeplanten als u de bomen gaat kappen. U vraagt de vrijstelling bij ons aan.

Voor de vrijstelling voldoet u aan de volgende voorwaarden:

  • Op de grond uit uw aanvraag zit niet al een verplichting tot herbeplanting.
  • U wacht met de aanleg van het bos tot u een beslissing van ons heeft over uw vrijstellingsaanvraag.
  • Het gaat om nieuw aan te leggen bos dat binnen 40 jaar na aanplant volledig wordt gekapt.

Bij de aanleg van productiebos krijgt u ook te maken met het bestemmingsplan van uw gemeente en de gemeentelijke kapverordening. Informeer hiernaar bij uw gemeente voordat u begint met de aanleg van het bos.

Bomen herplanten na calamiteit

Gaan bomen door een brand, storm of ziekte verloren? Dan geldt voor deze bomen ook de herbeplantingsplicht binnen 3 jaar. U doet altijd een kapmelding, ook als de bomen al verloren zijn gegaan.

Service menu right