Bos en bomen kappen

Meer artikelen
Bosrand - bos - bomen

Gaat u een bos kappen of rooien, dan moet u in een aantal situaties minimaal 1 maand van tevoren een kapmelding indienen. In Nederland wordt bos beschermd door de Wet natuurbescherming. Daarin staat dat mensen die bos willen kappen, dit moeten melden bij de provincie of bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl).

In de meeste gevallen meldt u de kap bij de provincie. Ook doet u daar meestal uw aanvraag als u uitstel, ontheffing, vrijstelling of de herbeplantingsplicht op een ander perceel wilt uitvoeren. Slechts in enkele gevallen doet u de kapmelding of uw aanvraag bij ons. Dan gaat het om meldingen of aanvragen waarbij de regie op nationaal niveau verloopt, zoals werkzaamheden aan hoofdwegen, landelijke spoorwegen, hoofdvaarwegen en het energie- en gastransportnetwerk.

De provincie of RVO.nl kan een kapverbod opleggen. Mag u wel kappen? Dan bent u verplicht om ook weer nieuwe bomen aan te planten. Bossen maken vaak deel uit van de Ecologische Hoofdstructuur (EHS).

Wet natuurbescherming

De Wet natuurbescherming geldt voor bos, maar ook voor andere 'houtopstanden' zoals houtwallen, heester- en struikhagen, struwelen of beplantingen van bosplantsoenen. U heeft met de Wet natuurbescherming te maken als:

 • de houtopstand buiten de 'bebouwde kom Wet natuurbescherming' ligt;
 • de houtopstand groter is dan 10 are (1.000 m2) of het om bomen gaat in een rijbeplanting van meer dan 20 bomen.

In dat geval doet u een kapmelding als u houtopstanden wilt kappen of rooien (ontwortelen). U meldt de kap ook als bomen en struiken sterven of ernstig beschadigd raken door uw handelen of door toedoen van uw vee.

Uitzonderingen

De meldplicht geldt niet voor:

 • houtopstanden in de 'bebouwde kom Wet natuurbescherming' (informeer bij twijfel bij uw gemeente)
 • houtopstanden op erven en in tuinen
 • onderhoud om de groei van het overblijvende groen te bevorderen (dunning)
 • periodiek kappen van hak- of griendhout
 • houtopstanden waarvoor vrijstelling is verleend
 • wegbeplantingen en eenrijige beplantingen die bestaan uit populieren of wilgen, op of langs landbouwgronden en waterwegen

Ook bij de volgende boomsoorten hoeft u de kap niet te melden:

 • vruchtbomen en windschermen om boomgaarden
 • naaldbomen van maximaal 20 jaar oud, bedoeld als kerstbomen
 • kweekgoed
 • beplantingen die bestaan uit populieren, wilgen, essen of elzen voor de productie van houtige biomassa als zij:
  • tenminste eens per 10 jaar worden geoogst.
  • een aaneengesloten beplantingseenheid zijn die bestaat uit minstens tienduizend stoven per hectare en die niet wordt doorsneden door onbeplante stroken, breder dan 2 meter.
  • na 1 januari 2013 zijn aangelegd.
Misschien heeft u in bovenstaande gevallen wel te maken met andere wetten of (gemeentelijke) verordeningen. Controleer dit bij uw gemeente.
 

Kapmelding doen

De Wet natuurbescherming kent geen vergunning, wel een meldplicht en een herbeplantingsplicht. Bent u verplicht om bij ons een kapmelding te doen? Doe dit dan minimaal één maand voordat u de bomen wilt (laten) kappen. De eigenaar van het perceel of degene die de kap-, rooi- of bouwwerkzaamheden uitvoert doet de melding.

Herbeplantingsplicht

Voor de gekapte bomen moeten weer bomen in de plaats komen. Dit heet herbeplantingsplicht. Dit doet u binnen 3 jaar na de kap van de bomen. Lees meer hierover op de informatiepagina Bomen herplanten.

Omgevingsvergunning

Soms is er naast de kapmelding voor de Wet natuurbescherming ook een omgevingsvergunning nodig. De gemeente geeft omgevingsvergunningen af. Voordat u gaat kappen is het raadzaam om bij de gemeente na te vragen of u een omgevingsvergunning nodig heeft. Als dat zo is, vraagt u die apart aan.

Rijkswaterstaat

Rijkswaterstaat heeft een Ontheffing houtopstanden. In deze ontheffing staat onder andere dat zij bij projecten die langer dan 2 jaar duren, langer de tijd hebben om te herbeplanten.

Service menu right