Wet natuurbescherming bij buitenwerkzaamheden

Meer artikelen
Buitenwerkzaamheden

Per 1 januari 2017 vervangt de Wet natuurbescherming de Flora- en Faunawet, de Boswet en de Natuurbeschermingswet 1998. De uitvoering van deze nieuwe wet komt grotendeels in handen van de provincies.

U kunt met de Wet natuurbescherming te maken krijgen bij de realisatie van een nieuw project, bijvoorbeeld de aanleg van een terrein of (water)weg. Maar ook als u gaat (ver)bouwen of een bestaande situatie ingrijpend gaat veranderen.

Volgens deze wet mag u geen schade toebrengen aan vogels en andere beschermde dieren of planten. De wet zegt niet welke concrete werkzaamheden wel en niet zijn toegestaan.

Vrijstelling of ontheffing aanvragen

Bent u verantwoordelijk voor het beheer en onderhoud van bijvoorbeeld vaarwegen, oevers, (spoor)wegen en bermen? Of voert u werkzaamheden uit voor natuurbeheer? Zijn er beschermde planten en dieren aanwezig? Overtreedt u tijdens de beheer- en onderhoudswerkzaamheden verbodsbepalingen? Dan kunt u alleen werken met een vrijstelling of een ontheffing.

Als u aan de voorwaarden Wet natuurbescherming bij buitenwerkzaamheden voldoet, kunt u een vrijstelling of ontheffing aanvragen.

Bij de provincie

In de meeste gevallen vraagt u een ontheffing aan bij de provincie.

Bij RVO.nl

Slechts in enkele gevallen vraagt u een ontheffing aan bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl). Dit zijn ontheffingsaanvragen waarbij de regie op nationaal niveau verloopt, zoals werkzaamheden voor energie- en gastransportnetwerk en kustbescherming. Op de pagina Wet natuurbescherming leest u wanneer u bij RVO.nl een ontheffing aanvraagt.

Service menu right