Service menu right

Voorwaarden Wet natuurbescherming bij buitenwerkzaamheden

11-09-2020, 15:07

Een ontheffing voor de Wet natuurbescherming krijgt u alleen als u aantoont dat de instandhouding van de aanwezige soorten niet in gevaar komt.

Voor vogels mogen de maatregelen niet leiden tot een verslechtering van de staat van instandhouding. Voor Europees beschermde en overige soorten wordt geen afbreuk gedaan aan het streven om de populaties van de betrokken soort in hun natuurlijke verspreidingsgebied in een gunstige staat van instandhouding te laten voortbestaan. U toont dit aan als:

 • uit onderzoek blijkt dat de soort zich op de locatie kan handhaven, ook op de langere termijn.
 • het natuurlijk verspreidingsgebied van die soort niet kleiner wordt of binnen afzienbare tijd gaat worden.
 • er een voldoende grote habitat bestaat en waarschijnlijk zal blijven bestaan om de populaties van de soort op lange termijn in stand te houden

Voor Europees beschermde soorten wordt de instandhouding op plaatselijk en regionaal populatieniveau bekeken. Voor de rest op landelijk populatieniveau.

Andere alternatieven mogelijk?

Bij vogels en overige (Europees) beschermde soorten moet u aantonen dat er geen andere alternatieven mogelijk zijn voor uw activiteit. Alternatieven zijn bijvoorbeeld:

 • U renoveert een bestaand bedrijventerrein in plaats van een nieuw terrein aan te leggen.
 • U kiest een andere locatie, waar geen negatieve effecten op beschermde soorten zijn te verwachten.
 • U start op een ander moment in het jaar met de uitvoering van de werkzaamheden, bijvoorbeeld na het broedseizoen.

Belangentoets

Vanuit de Wet natuurbescherming geldt een derde toets voor ontheffingverlening. Dit houdt in dat de werkzaamheden waarvoor ontheffing wordt aangevraagd als belang in de wet genoemd staat. Denkt u bijvoorbeeld aan:

 • bescherming van flora en fauna (bijvoorbeeld een natuurontwikkelingsproject)
 • volksgezondheid of openbare veiligheid (bijvoorbeeld het verbreden van dijken tegen overstromingen of wateroverlast)
 • dwingende redenen van groot openbaar belang (bijvoorbeeld de aanleg van rijksweg, de aanleg van een grensoverschrijdend bedrijventerrein)
 • ruimtelijke inrichting of ontwikkeling (bijvoorbeeld de aanleg van een ecoduct, weg, wijk of bedrijvenpark, de bouw of verbouwing van een pand)
 • veiligheid van het luchtverkeer

Let erop dat deze belangen voor vogels, Europees beschermde soorten en overige soorten, verschillend kunnen zijn.

Bent u tevreden over deze pagina?

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *
U kunt via dit formulier geen vragen aan ons stellen. Heeft u een vraag? Ga dan naar www.rvo.nl/contact en neem contact met ons op via telefoon, e-mail of social media.
Als wij vragen hebben over uw toelichting, mogen wij dan contact met u opnemen?
Mogen wij u benaderen voor een gebruikersonderzoek?
De komende tijd zoeken wij testers voor het nieuwe ontwerp van onze website. Wij zijn benieuwd naar uw mening en gaan graag met u in gesprek. Een online interview duurt maximaal 45 minuten.