Handhaving bij het Rijk

Meer artikelen
Vleermuis

Per 1 januari bepalen de provincies voor hun gebied wat wel en niet mag in de natuur. Ziet u dat de Wet natuurbescherming wordt overtreden? In de meeste gevallen meldt u dit bij uw provincie.

Handhaving bij het Rijk

Een overtreding meldt u nog maar in een zeer beperkt aantal situaties bij RVO.nl. Het gaat om overtredingen in gebieden waar de Rijksoverheid verantwoordelijk is voor het beleid.  
Denkt u aan:

  • Projecten van gebieden die niet op provinciaalniveau zijn ingedeeld.
  • Hoofdwegen, hoofdvaarwegen en landelijke spoorwegen.
  • Kustbescherming: primaire waterkeringen zoals kustverdediging en rivierveiligheidsmaatregelen.
  • Activiteiten op militaire terreinen en oefengebieden.
  • Landelijk energietransportnetwerk (hoogspanningsverbindingen vanaf 220kV).
  • Gastransportnetwerk
  • Activiteiten van of door een lid van het Koninklijk Huis.

Om de naleving van de Wet natuurbescherming te bevorderen hebben wij een handhavingsteam. Dit team werkt op basis van een Handhavingsprogramma dat risicogericht en doelgroepgericht wordt ingezet. Ook kunnen soort- en natuurbeschermingsorganisaties en omwonenden mogelijke overtredingen van de Wet natuurbescherming bij ons melden. Het team beschikt over verschillende handhavingsinstrumenten: voorlichting, handhavingscommunicatie, projectbezoeken, administratieve controles en corrigerende gesprekken.
Bij een overtreding kunnen wij een bestuursrechtelijke sancties opleggen zoals een last onder dwangsom of een last onder bestuursdwang. Waar dat nodig is, maakt RVO.nl gebruik van de bevoegde controleambtenaren van de Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit.

In alle andere situaties of als u twijfelt meldt u een overtreding bij de provincie.

Meer informatie

Meer informatie over welke taken bij ons en welke bij de provincie horen, vindt u op de pagina Overzicht taken en rolverdeling bevoegdheden.
Weet u zeker dat u de overtreding bij ons moet melden? Gebruik dan het formulier Wet natuurbescherming overtreding melden.

Service menu right