Taken en rolverdeling bevoegdheden | RVO.nl | Rijksdienst

Service menu right

Taken en rolverdeling bevoegdheden

14-09-2020

Provincies bepalen voor hun gebied wat wel en niet mag in de natuur. Zij zijn verantwoordelijk voor de meeste vergunningen en ontheffingen. Alleen voor projecten van nationaal belang vraagt u een vergunning bij ons aan. Bijvoorbeeld voor het aanleggen van een hoofdweg.

Overzicht provincie of RVO

RegelingProvincie of RVO
Ruimtelijke ingrepen: Regulier (inclusief Wabo) en energie
Aanvragen bij de provincie
 
Alleen aanvragen bij RVO als het gaat om de aanleg, uitbreiding en inrichting van:
 • hoofdwegen
 • landelijke spoorwegen
 • hoofdvaarwegen
 • primaire waterkeringen
 • militaire terreinen en oefengebieden
 • militaire luchthavens
 • Schiphol en overige burgerluchthavens
 • het landelijke gastransportnet
 • hoogspanningsverbindingen van tenminste 220 kV
 • activiteiten van buitenlandse mogendheden
 • activiteiten namens een lid van het Koninklijk Huis
Bij overlap van projecten waar verschillende bevoegdheden spelen vindt overleg plaats.¹
Ruimtelijke ingrepen: Exclusieve Economische Zone (EEZ)
Aanvragen bij RVO
Het Rijk is in de meeste gevallen bevoegd gezag. Als een klein stuk van het projectgebied binnen de EEZ valt, kan provincie bevoegd gezag zijn. Dit moet dan afgestemd worden per project per provincie.
Ruimtelijke ingrepen: Windenergie op zee (Kavelbesluiten)Aanvragen bij RVO
Ruimtelijke ingrepen: Goedkeuren beheerplannen m.b.t. soortenbescherming
Zie ¹
Als het Rijk bevoegd is, vindt afstemming plaats met de provincies waarin het Natura 2000-gebied is gelegen. Het gaat om handelingen in het beheerplan waarbij toetsing aan de soortenbescherming is meegenomen.
Onderzoek en onderwijs
Voor onderzoek en onderwijs in de buitenruimte (het veld) geldt ¹.
 
Is er sprake van het onder je hebben of vervoeren van het dier of de plant dan is de provincie bevoegd.
Het Rijk is bevoegd bij verkoop van het dier (als het een door de Vogelrichtlijn beschermde soort betreft) of het verkopen, ruilen of verhandelen van het dier of de plant (wanneer deze  onder de bescherming van de Habitatrichtlijn valt).
Uitzetten van dieren en herintroductie en repopulatie
Ontheffingen voor repopulatie: Aanvragen bij de provincie.
Verlening van een ontheffing herintroductie van soorten: Aanvragen bij RVO. (In overleg met de provincie.)
Beheer en schadebestrijding
Aanvragen bij de provincie
 
De minister kan wel een vrijstelling verlenen voor de bestrijding van vogels en dieren die in het hele land schade veroorzaken en niet in hun bestaan worden bedreigd.
Opvangcentra voor soorten met bescherming op grond van Vogelrichtlijn, Habitatrichtlijn en Wnb (art. 3.10)
Aanvragen bij de provincie
 
Uitzondering: mariene zoogdieren aanvragen bij RVO
Opvangcentra (voor overige soorten)Aanvragen bij RVO
KooikersakteVervallen
ValkeniersakteAanvragen bij RVO
Merktekens voor prepareren vogels + elektronische registratieAanvragen bij RVO
BezitsontheffingenIs er sprake van het onder je hebben of vervoeren van het dier of de plant dan is de provincie bevoegd.
Het Rijk is bevoegd bij verkoop van het dier (als het een door de Vogelrichtlijn beschermde soort betreft) of het verkopen, ruilen of verhandelen van het dier of de plant (wanneer deze onder de bescherming van de Habitatrichtlijn valt).
Beoordelen gedragscodesRVO (in overleg met de provincies)
JachtaktesGaat over naar landelijk korps Politie. Blijft voor enkele aspecten ook een rijkstaak maar niet voor RVO.
Biologische bestrijdersAanvragen bij RVO
Houtopstanden
Aanvragen bij de provincie
 
Uitzonderingen:
 • Rijkswaterstaat
 • TenneT (vanaf 220 kV)
 • Defensie
 • Rijksvastgoedbedrijf
 • Koninklijk Huis
Zij vragen aan bij RVO.
CITESAanvragen bij RVO

 

1 Het Rijk is bevoegd als het gaat om:
a. bij algemene maatregel van bestuur aangewezen categorieën van handelingen en projecten, of
b. handelingen en projecten die geheel of gedeeltelijk plaatsvinden in of gevolgen hebben voor bij algemene maatregel van bestuur aangewezen categorieën van gebieden.

De categorieën van handelingen en projecten en de gebieden worden aangewezen in het Besluit natuurbescherming (Bnb). In het kort gaat het om de aanleg, uitbreiding en inrichting van hoofdwegen, landelijke spoorwegen en hoofdvaarwegen, primaire waterkeringen, militaire terreinen en oefengebieden, militaire luchthavens, Schiphol en overige burgerluchthavens, het landelijke gastransportnet en hoogspanningsverbindingen van tenminste 220 kV. En om activiteiten van buitenlandse mogendheden of namens een lid van het Koninklijk Huis.

Let op: deze lijst kan nog wijzigen en wordt mogelijk komende maanden aangescherpt.

Bent u tevreden over deze pagina?

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *
Mogen wij u benaderen voor een gebruikersonderzoek?
De komende tijd zoeken wij testers voor het nieuwe ontwerp van onze website. Wij zijn benieuwd naar uw mening en gaan graag met u in gesprek. Een online interview duurt maximaal 45 minuten.