Service menu right

Verbod op pelsdierhouderij

In Nederland worden nertsen gehouden voor de bontproductie. Omdat er ethische en maatschappelijke weerstand is tegen bontproductie, is op 15 januari 2013 de Wet verbod pelsdierhouderij ingegaan.

Wet verbod pelsdierhouderij

In de Wet verbod pelsdierhouderij staat dat pelsdierhouders tot 1 januari 2024 onder bepaalde voorwaarden mogen doorgaan met hun bedrijf als ze zich begin 2013 voor een overgangsregeling bij ons hebben gemeld. Uitbreiding van het bedrijf of een nieuw bedrijf starten is niet toegestaan.

Het bedrijf verplaatsen of overdragen aan een ander kan ook alleen onder voorwaarden en moet bij ons worden gemeld.

Nertsenhouderij verplaatsen

Heeft u een nertsenhouderij en wilt u deze verplaatsen? Dat kan alleen als u aan de volgende voorwaarden voldoet:

 • U heeft van uw gemeente na 15 januari 2013 een omgevingsvergunning gekregen voor de nieuwe locatie.
 • De oude locatie is in de periode van 15 januari tot en met 11 februari 2013 bij ons gemeld.
 • U blijft de eigenaar van de nertsenhouderij.
 • U meldt de verplaatsing binnen 4 weken.
 • Op de nieuwe locatie mag u maximaal het aantal nertsen houden volgens omgevingsvergunning die gold op 15 januari 2013 en het aantal huisvestingsplaatsen dat u tussen 15 januari en 11 februari 2013 bij ons heeft gemeld.
 • Op uw oude locatie stopt u met het houden van nertsen.

U meldt de verplaatsing op mijn.rvo.nl. Op het formulier staat het adres waar u het naartoe kunt sturen. Stuur met het formulier (een kopie van) de omgevingsvergunning voor de nieuwe locatie mee.

Uw melding direct regelen

Na uw melding

Hebben wij uw melding compleet ontvangen? Dan krijgt u binnen 6 weken een reactie.

Nertsenhouderij overnemen

Wilt u een nertsenhouderij overnemen en tot uiterlijk 1 januari 2024 nertsen houden? Dat mag alleen in de bijzondere volgende situaties:

 • De vorige eigenaar/houder is plotseling arbeidsongeschikt geworden en moet stoppen met het houden van nertsen.
 • De nertsenhouderij is onderdeel van een gemeenschap die verdeeld moet worden, bijvoorbeeld na een overlijden, echtscheiding of faillissement. De houderij moet als vermogensbestanddeel te gelde worden gemaakt.
 • De vorige eigenaar/houder is 65 jaar geworden en wil of kan niet langer met het bedrijf doorgaan.

In alle situaties moet de vorige eigenaar/houder zich in de meldingsperiode van 15 januari tot en met 11 februari 2013 bij ons hebben gemeld voor de overgangsregeling.

Overname melden

U meldt de overname binnen 4 weken. Dit doet u op mijn.rvo.nl met het formulier Melding Bijzondere omstandigheden pelsdierhouderij. Zowel de vorige als de nieuwe eigenaar/houder ondertekenen het formulier. Zijn er meerdere nieuwe eigenaren of houders? Dan vult ieder apart een formulier in.

Uw melding direct regelen

Bijlagen bij uw melding

Met de melding van de overname stuurt u de volgende bijlagen mee:

Bij arbeidsongeschiktheid

Een medische verklaring die voldoende concreet en objectief aannemelijk maakt dat er sprake is van plotselinge arbeidsongeschiktheid. Deze verklaring moet zijn opgesteld door een voor dit doel bekwaam persoon. De vorige eigenaar/houder mag de medische verklaring om privacyredenen ook apart versturen. Vermeld dit wel op uw formulier.

Bij een te verdelen gemeenschap

 • Bij echtscheiding: een bewijs van inschrijving van de echtscheiding in de gemeentelijke basisadministratie.
 • Bij overlijden: een akte van overlijden of een verklaring van erfrecht.
 • Bij faillissement: een uittreksel uit het faillissementsregister. Bij faillissement: een uittreksel uit het faillissementsregister.
 • Bij een ander geval van een te verdelen gemeenschap: een document waaruit dit blijkt.

Als de eigenaar 65 jaar is geworden

Een document waaruit deze leeftijd blijkt, bijvoorbeeld een uittreksel uit de gemeentelijke basisadministratie.
Let op: Meld ook de bedrijfsoverdracht bij RVO.

Na uw melding

Hebben wij uw melding compleet ontvangen? Dan krijgt u binnen 6 weken een reactie.

Negatieve effecten

Om de negatieve effecten van de wet voor de pelsdierhouders te verminderen, bevat de wet aansluitend beleid. Er is een subsidie voor het slopen en/of ombouwen van stallen of gebouwen. Meer hierover leest u op de pagina Pelsdierhouderij slopen en ombouwen.

Hiernaast komt er ook een tegemoetkoming als pelsdierhouders in hun pensioenvoorziening onredelijk zijn getroffen door het verbod. Zodra hier meer informatie over beschikbaar is, vermelden wij dit op onze site.

Bent u tevreden over deze pagina?

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *