Service menu right

Runderen melden

Als houder van runderen moet u binnen 3 werkdagen een melding doorgeven in het Identificatie & Registratiesysteem (I&R). Bij dierziektes met gevaar voor de volksgezondheid moeten we snel actie ondernemen. Daarom zijn er regels voor de identificatie en registratie van dieren.

Hoe melden

Voor het doorgeven van meldingen heeft u gegevens over de dierlocatie (UBN), het rund (ID-code) en de datum nodig. Een melding kunt u op 3 manieren doorgeven.

I&R-systeem

Via Direct regelen op de pagina Runderen melden komt u in I&R. Hier kunt u meldingen doorgeven, bekijken, herstellen en de status van een dier opvragen.

Bedrijfsmanagementsysteem (BMS)

Meldingen kunt u ook doorgeven via een BMS. Veel van deze systemen voeren gegevens direct door in I&R. U hoeft de gegevens dan maar een keer in te voeren. Wij helpen softwarebedrijven aan informatie om de gegevens uit het BMS in ons systeem te zetten. Wij controleren niet of de BMS goed werkt. Het is belangrijk dat u controleert of het BMS de meldingen goed doorgeeft in het I&R-systeem. Als dit niet zo is, vraag dan uw softwareleverancier.

Voice Respons Systeem (VRS)

Via VRS kunt u meldingen telefonisch doorgeven. U kunt een geboorte-, aanvoer-, afvoer- en sterftemelding van runderen doorgeven. Ook kunt u de status van een dier opvragen. Het VRS heeft minder mogelijkheden dan I&R via Direct regelen.Het telefoonnummer is 0900 - 25 520 04. Voor het inloggen in VRS heeft u een gebruikerscode en wachtwoord nodig. In VRS heet dit een gebruikersaccount en een pincode. Heeft u deze gegevens nodig? Neem dan contact met ons op.


In VRS kunt u alleen maar cijfers invoeren. Het wachtwoord bestaat uit cijfers en letters. De letters van het wachtwoord moet u daarom eerst omzetten in cijfers. Op een telefoon staan op een toets met een cijfer ook letters. Zo staan bijvoorbeeld bij het cijfer 2 op uw telefoon ook de letters a, b en c. Dit betekent dat de letters a, b en c alledrie met een cijfer 2 kunnen worden omgezet.

Stel het wachtwoord is JmekB87. U zet de letters J, m, e, k, B om in cijfers. De pincode wordt daardoor 5635287.

Machtigen

Wilt u dat iemand anders uw I&R-administratie doet? Dan kunt u een ander machtigen voor het doen van meldingen, bestellen van oormerken en het aanvragen van een stallijst of bedrijfsregister. Deze machtiging gaat in op de datum die u zelf aangeeft. U regelt een machtiging op mijn.rvo.nl. Wilt u een machtiging voor een bepaalde periode afgeven of beëindigen? Vul dan bij de machtiging een einddatum in. De machtiging is dan per die datum stopgezet. Dit kunt u op ieder moment doen. U kunt uzelf ook machtigen voor een andere houder. De ingangsdatum die u invult ligt minimaal 14 dagen in de toekomst.

Ook kunt u ons machtigen om uw I&R-gegevens door te geven aan bijvoorbeeld een rundveestamboek.

Uw machtiging direct regelen

Wat en wanneer melden

In het I&R-systeem geeft u verschillende soorten meldingen door op mijn.rvo.nl. Klik op Aan- en afmelden om het programma te starten.

Uw runderen direct melden

 
Type meldingSituatieActie
GeboorteDier geborenBinnen 3 werkdagen na de geboorte melden. U moet het kalf eerst merken. Na het merken doet u de geboortemelding. Zo voorkomt u fouten in de registratie.
AanvoerDier aangevoerd op het UBNBinnen 3 werkdagen na de aanvoer melden.
AfvoerDier afgevoerd van het UBNBinnen 3 werkdagen na de afvoer melden.
ImportDier aangevoerd vanuit het buitenlandBinnen 3 werkdagen na de import melden.
ExportDier afgevoerd naar het buitenlandBinnen 3 werkdagen na de export melden. Voor elk dier dat u exporteert heeft u een runderpaspoort nodig.
NoodslachtDier naar de slachterijBinnen 3 werkdagen na de afvoerdatum.
DoodDier dood gegaanWordt een rund eerst onderzocht door de Gezondheidsdienst voor Dieren of de Faculteit Diergeneeskunde Utrecht? Dan doet u binnen 3 werkdagen na de dood een doodmelding.

Melding door het slachthuis

Een slachtmelding wordt alleen door het slachthuis geplaatst. Deze melding moet binnen 3 werkdagen na de afvoerdatum gedaan zijn.

Afvoer naar Rendac

Als u runder- of kalverkadavers laat ophalen door Rendac, meldt Rendac deze dieren af in I&R. Dit doen zij alleen bij kadavers waarvan de identificatiecode (ID-code) bekend is. Het maakt niet uit of u dit meldt via het Voice Respons Systeem (VRS), de website of de kadaverhelpdesk van Rendac.

Meldt u nuchtere kalveren (die nog geen oormerk hebben) via de kadaverhelpdesk van Rendac? Hiervan doet Rendac geen afmelding in I&R. Meldt u via het VRS of de website van Rendac? Dan meldt Rendac deze dieren wel af in I&R. U moet hiervoor de ID-code van het moederdier bij de hand hebben.

Op tijd melden

Een melding doet u binnen 3 werkdagen. Zaterdag, zondag en erkende feestdagen tellen niet mee als werkdag. De dag van de gebeurtenis, bijvoorbeeld datum afvoer, is dag 0. De melding moet dan uiterlijk op werkdag 3 binnen zijn.

Tot 80 dagen na de datum van de gebeurtenis mag u zelf een melding doorgeven. Daarna doen wij dit en moet u voor iedere te late melding betalen. De tarieven voor zelf melden of het laten plaatsen van een melding door ons staat bij Tarieven Rund.

Controle en herstellen meldingen

Wij controleren uw meldingen in het I&R-systeem. Kloppen alle gegevens? Dan accepteren en registreren wij de meldingen. Een melding houdt 3 dagen de status Voorlopig. Na 3 werkdagen verandert de status in Definitief. Zijn er fouten gevonden, dan krijgt de melding de status Inconsistent. Deze meldingen staan ook op de startpagina in het blok Inconsistente meldingen of Signaleringen. Er staat ook bij wat u moet doen.

Zelf meldingen controleren

Controleer regelmatig de status van uw meldingen in I&R. U bent zelf verantwoordelijk voor uw registratie. Ook als u iemand anders gemachtigd heeft om de meldingen voor u te doen. Dit geldt ook als u meldt via een bedrijfsmanagementsysteem of als Rendac de afvoermelding plaatst. Als u regelmatig controleert kunt u op tijd fouten herstellen. Wilt u een melding ontvangen als u een of meer signaleringen heeft in I&R? Dat kan met de app I&R dieren.

Bij Bestellingen in I&R kunt u een stallijst bestellen. Met deze lijst kunt u uw dieren in de stal vergelijken met de dieren in uw administratie. U krijgt de stallijst na aanvraag direct online op uw scherm of in uw mail.

Melding wijzigen

Alle aan- en afvoermeldingen kunt u 9 kalenderdagen na de melddatum veranderen. Ook de meldingen met een definitieve status. Voor het wijzigen van een export-, geboorte-, dood-, (nood)slacht- en importmelding is dit 7 kalenderdagen. Na deze periode kunt u een melding alleen nog schriftelijk laten herstellen of intrekken.

Aan het schriftelijk herstellen of intrekken van een melding zijn kosten verbonden. Hiervoor ontvangen wij graag een ondertekende brief van u. In deze brief geeft u een toelichting op de melding die u wilt herstellen. Stuur ook informatie mee waaruit de juiste registratie van de dieren blijkt. De brief kunt u digitaal naar ons toesturen. Ga hiervoor naar mijn.rvo.nl. Op de pagina kunt u Digitaal post versturen onder Direct regelen. Of stuur het via de post naar: Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, Dierregistraties, Postbus 40225, 8004 DE Zwolle.

Wil u de haarkleur of het geslacht aanpassen in een geboortemelding of importmelding? Dit kunt u altijd aanpassen als het dier op uw UBN staat geregistreerd, ook als de melding al Definitief is.

Uw melding direct wijzigen

Overzicht Maatregelen en Meldingen

Wij controleren alle meldingen. Wordt er bij deze controles een afwijking gevonden? Dan kunnen wij een blokkade opleggen. Dit kan een blokkade voor een dier of voor het hele bedrijf zijn. Voor het dier of bedrijf geldt dan een aan- of afvoerverbod. U krijgt hiervan een Overzicht Maatregelen en Meldingen (OVMM). Per maatregel staat hoe u de melding zelf kunt herstellen.

Als u een overzicht krijgt heeft u 21 dagen de tijd om zelf de melding te herstellen. Als u niet op tijd herstelt, doen wij dit. Hiervoor brengen wij kosten in rekening. Op de pagina Tarieven Rund staan de tarieven voor herstelmeldingen. Is de melding hersteld en daardoor de dierblokkade opgeheven? In I&R kunt u zelf bekijken of de blokkade is opgeheven. U krijgt geen bericht van ons.

Wij sturen u ook een overzicht wanneer wij meldingen voor u hebben geplaatst, ingetrokken of hersteld.

Import en export

Gaat u runderen importeren of exporteren, dan moet u:

  • de dieren aan- of afmelden in het I&R-systeem;
  • een runderpaspoort opsturen of aanvragen;
  • de runderen een Nederlands oormerk geven als ze van buiten de Europese Unie (EU) komen.

Rund aanmelden bij import

Import uit een EU-land

Heeft u runderen geïmporteerd uit een ander land binnen de EU? Deze dieren moeten bij de import een paspoort bij zich hebben. Meld de dieren binnen 3 werkdagen aan in I&R met een importmelding. Stuur binnen 5 werkdagen het originele runderpaspoort en het Geleideformulier importrunderen EU-landen naar ons toe. Het adres staat op het Geleideformulier. Zonder dit formulier kunnen wij de importmelding niet verwerken. Het Geleideformulier importrunderen EU-landen staat hieronder.

Uw import uit een EU-land direct melden

Import uit een niet EU-land

Importeert u runderen uit landen buiten de EU? Houd hier dan rekening mee:

  • Geef de dieren op het bestemmingsadres binnen 3 werkdagen een Nederlands oormerk. Gebruik hiervoor uw eigen vrije oormerken.
  • Meld de dieren aan in I&R met een Importmelding.
  • Geef bij de importmelding het oorspronkelijke oormerk en het nummer van het nieuwe Nederlandse oormerk van het dier door.

Gaan de dieren rechtstreeks naar een slachthuis en worden ze binnen 20 dagen geslacht? Dan hoeft u de dieren geen ander oormerk te geven. Ga voor meer informatie naar de pagina Importeren runderen van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit.

Import uit Tsjechië of Slowakije

Soms wijkt de ID-code op het oormerk af van die in het paspoort. Dit komt omdat ze in Tsjechië en Slowakije het oormerk anders aflezen. Als u het rund aanmeldt in I&R, vul dan de ID-code van het oormerk in.

Rund afmelden bij export

Als het dier uw bedrijf heeft verlaten, meldt u de export in I&R met een Exportmelding. Voor elk rund dat u exporteert heeft u een runderpaspoort nodig. Dit paspoort vraagt u gratis aan in I&R op mijn.rvo.nl. Het rund moet wel op uw naam in I&R geregistreerd zijn. Binnen 15 minuten ontvangt u een e-mail met het paspoort als pdf-bestand. Druk het paspoort af en geef het mee aan de vervoerder. Een runderpaspoort is 3 werkdagen na afgifte geldig.

In de Uitleg Nederlands runderpaspoort die hieronder staat ziet u hoe een runderpaspoort eruit ziet.

Uw export direct melden
Uw paspoort voor export direct aanvragen

Bedrijfsregister

Iedereen die runderen houdt moet een bedrijfsregister bijhouden op het bedrijf. Dit geldt voor alle houders, slachterijen, veemarkten en verzamelplaatsen. Het bedrijfsregister bewaart u minimaal 3 jaar na de laatste aanpassing.

Automatisch bijhouden

Zet alle meldingen op tijd en volledig in I&R. Geef hierbij altijd het UBN van herkomst en bestemming door. U heeft dan al een actueel bedrijfsregister dat u kunt printen. U hoeft het register dan niet op papier bij te houden. Bij een bedrijfscontrole moet u altijd een actuele geprinte versie van het bedrijfsregister kunnen laten zien.

Bedrijfsregister op papier bijhouden

Houdt u een bedrijfsregister op papier bij? U kunt het formulier Bedrijfsregister I&R Runderen gebruiken. In het Invulvoorbeeld bedrijfsregister I&R Runderen leest u hoe u dit bedrijfsregister invult.

Bent u tevreden over deze pagina?

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *
Als wij vragen hebben over uw toelichting, mogen wij dan contact met u opnemen?
Mogen wij u benaderen voor een gebruikersonderzoek?
De komende tijd zoeken wij testers voor het nieuwe ontwerp van onze website. Wij zijn benieuwd naar uw mening en gaan graag met u in gesprek. Een online interview duurt maximaal 45 minuten.