Erkenning fokkerijorganisaties

Meer artikelen
Drie paarden

Bent u een fokkerijorganisatie? Dan kunt u een erkenning aanvragen. Dit kan voor het fokken van paardachtigen, runderen, buffels, varkens, schapen en geiten. Als u al erkend bent, moet u een jaarlijkse rapportage indienen.

Van verschillende dierenrassen bestaan stamboeken of registers. Dit gebeurt om te zorgen dat de specifieke eigenschappen van het ras worden behouden of om die te verbeteren.

Fokkerijorganisaties vragen bij ons een officiële erkenning aan. Het hebben van zo'n erkenning geeft aan dat de activiteiten op de juiste manier gebeuren. En het is ook nuttig bij de export van dieren naar andere landen.

Erkenning

Fokkerijorganisaties vragen erkenning aan voor:

 • Het bijhouden van een stamboek of een register (hybride varkens)
 • Het reglementeren van prestatieonderzoek
 • Het reglementeren van fokwaardeschatting

Houdt u een stamboek of register bij? Dan stelt u zelf regels op voor het uitvoeren van het prestatieonderzoek en de fokwaardeschatting, maar u kunt de reglementering ook uitbesteden aan een andere (gespecialiseerde) organisatie. Deze organisatie vraagt dan erkenning aan voor de reglementering.

Voert u de reglementering uit in opdracht van een organisatie die een stamboek bijhoudt? Dan vraagt deze organisatie de erkenning voor het bijhouden van een stamboek aan. En u vraagt de erkenning aan voor de reglementering van het prestatieonderzoek en de fokwaardeschatting. U vraagt erkenning als fokkerijorganisatie aan voor de volgende diersoorten:

 • Paardachtigen
 • Runderen en buffels
 • Varkens
 • Schapen of geiten

U vraagt erkenning aan voor een bepaald ras. Voor varkens is het ook mogelijk om erkenning aan te vragen voor hybride varkens. U kunt voor elke diersoort erkenning aanvragen voor het bijhouden van een stamboek. Voor de reglementering van prestatieonderzoek en fokwaardeschatting vraagt u alleen erkenning aan voor runderen en buffels, varkens, schapen en geiten. Als u voor paardachtigen wel prestatieonderzoek en fokwaardeschatting uitvoert, dan valt dit onder de erkenning voor het bijhouden van een stamboek.

Stamboekverenigingen raszuivere fokdieren en fokkerijgroeperingen hybride fokvarkens

Een overzicht met stamboekverenigingen die stamboeken voor raszuivere fokdieren bijhouden vindt u onder aan deze pagina. In het overzicht staan ook de fokkerijgroeperingen die fokregisters voor hybride varkens bijhouden.

Niet verplicht

Om activiteiten uit te voeren is een erkenning als fokkerijorganisatie niet verplicht. Een erkenning geeft wel aan dat de activiteiten op de juiste manier gebeuren. Ook geeft het voordeel bij export van dieren naar andere landen door het recht van inschrijving van dieren in het stamboek voor hetzelfde ras. Hierdoor wordt de vrije handel van fokdieren en hun genetisch materiaal bevorderd.

In de meeste lidstaten van de Europese Unie geldt namelijk als voorwaarde om te mogen fokken dat het dier ingeschreven moet staan bij een erkende stamboekorganisatie. Deze organisaties mogen officiële stamboekcertificaten afgeven die waarborgen dat het om een raszuiver dier gaat. Daarmee gaat ook de waarde van het dier omhoog. Voor paardenstamboeken geldt dat alleen erkende stamboeken het recht hebben om paardenpaspoorten uit te geven waarin de stamboekgegevens zijn opgenomen.

Stamboek

Een stamboek is een boek of register waarin de afstamming van dieren wordt bijgehouden. De herkomst en/of verwantschap van een soort, ras of geslacht staat beschreven. Het doel van fokken met dieren en het bijhouden van een stamboek is om met een groep fokkers een bepaald ras in stand te houden of te verbeteren. Dit noemen we ook wel het fokdoel. Hoe het fokdoel wordt bereikt staat beschreven in het fokprogramma. In het fokprogramma staat welke eigenschappen van een ras moeten worden verbeterd en wat het belang is van deze verbetering. Bij het verbeteren van een ras zijn prestatieonderzoek en fokwaardeschatting belangrijke onderdelen van het fokprogramma.

Prestatieonderzoek

Bij prestatieonderzoek worden voor bepaalde kenmerken van een dier gegevens verzameld om de eigenschappen van een dier te meten. Voorbeelden van deze kenmerken zijn melkgift, bespiering, hoogtemaat, beenstand en staartlengte. De resultaten van het prestatieonderzoek worden gebruikt om dieren te selecteren en in de fokwaardeschatting.

Fokwaardeschatting

Bij fokwaardeschatting wordt op basis van metingen uit het prestatieonderzoek een inschatting gemaakt van de genetische aanleg van dieren in een populatie. Een populatie is een groep dieren van dezelfde soort en ras die met elkaar kunnen paren en waarvan de nakomelingen vruchtbaar zijn en voor de volgende generatie kunnen zorgen.

De geschatte fokwaarden worden gebruikt om de juiste dieren te selecteren die met elkaar kunnen paren. Voor de schatting van de fokwaarden bestaan wiskundige formules. De milieufactoren worden in deze formules uitgefilterd, zodat de genetische aanleg van het dier (de fokwaarde) overblijft.

Wet- en regelgeving

De Europese fokkerijregels zijn opgenomen in regelgeving van het ministerie van Economische Zaken (EZ). U vindt de regelgeving in het Fokkerijbesluit en de Fokkerijregeling.

Voorwaarden

Een erkenning voor het bijhouden van een stamboek, het reglementeren van prestatieonderzoek en/of fokwaardeschatting krijgt u alleen als u voldoet aan onder andere de volgende voorwaarden:

 • U dient een aanvraag in met alle bijlagen erbij. Wij nemen alleen volledige aanvragen in behandeling.
 • Uw organisatie staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel.
 • Uw organisatie heeft de benaming van het ras en de kenmerken van het ras vastgesteld.
 • Uw organisatie functioneert doeltreffend.
 • U geeft inzicht in het fokprogramma en de benutting van de zoötechnische gegevens die nodig zijn om het fokprogramma uit te voeren.
 • De communicatie met uw leden, fokkers en aangeslotenen is transparant.
 • Uw organisatie heeft in de statuten (of in het huishoudelijk reglement) opgenomen dat er tussen leden niet gediscrimineerd mag worden.
 • Er zijn voldoende leden, fokkers en aangeslotenen om het programma voor de instandhouding en de verbetering van het ras uit te voeren.
 • De populatie is groot genoeg om de instandhouding en de verbetering van het ras uit te voeren.
 • Uw organisatie is in staat om controles uit te voeren om de afstamming te verifiëren.
 • De indeling van de secties en klassen van het stamboek is gebaseerd op de gestelde normen uit de Europese regelgeving.
 • De dieren moeten geïdentificeerd en geregistreerd volgens de geldende regelgeving (I&R).

Controle door bezoek

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) controleert door uw organisatie te bezoeken. Jaarlijks bezoekt de NVWA 3 erkende, willekeurig gekozen organisaties. Als de NVWA een afwijking ziet, dan maakt ze hiervan een rapport op. De NVWA stuurt dit rapport naar ons. De resultaten hiervan nemen we mee bij de jaarlijkse controle.

Uitzonderingen

Het is mogelijk dat we geen erkenning verlenen, ook al voldoet u wel aan alle voorwaarden. Dit gebeurt in de volgende situaties:

 • Als er al een of meer andere organisaties zijn erkend voor de aangevraagde activiteit en de erkenning van nog zo'n organisatie de instandhouding van het ras in gevaar zou brengen of de uitvoering van het zoötechnische programma van de andere erkende organisatie(s) zou doorkruisen.
 • Als het gaat om een aanvraag voor paardachtigen en de paarden van het ras worden ingeschreven of geregistreerd in een bijzondere sectie van een stamboek dat wordt bijgehouden door een andere, al erkende organisatie.

Wet- en regelgeving per 1 november 2018

Op 8 juni 2016 is een nieuwe Europese Fokkerijverordening (pdf) (Verordening (EU) 2016/1012) gepubliceerd. De nieuwe wet- en regelgeving treedt per 1 november 2018 in werking in Nederland. Ook is een aanvullende Uitvoeringsverordening (EU) 2017/717 (pdf) gepubliceerd over de uitgifte van certificaten. Voor paardachtigen is een Gedelegeerde Verordening (EU) 2017/1940 (pdf) gepubliceerd over de uitgifte van certificaten voor het dier.

De Fokkerijverordening vervangt per 1 november 2018 de verschillende Europese beschikkingen en richtlijnen op het gebied van fokken van raszuivere runderen, varkens, schapen, geiten, paardachtigen en hybride varkens.

De belangrijkste wijzigingen hebben wij per diersoort voor u op een rijtje gezet.  Deze vindt u op de pagina’s Wijzigingen (per diersoort). Hier vindt u ook de Toelichting bij het fokprogramma.

Download:

Service menu right