Voorwaarden jonge landbouwers 2018

Wilt u als jonge landbouwer betalingsrechten uit de Nationale reserve krijgen? Dan moet u aan een aantal voorwaarden voldoen.

Voorwaarden

 • U bent jonger dan 41 jaar in het jaar dat uw bedrijf voor het eerst uitbetaling van betalingsrechten aanvraagt én waarin u blokkerende zeggenschap heeft.
 • De blokkerende zeggenschap en de datum van de zeggenschap moet uiterlijk 15 mei 2018 zijn ingegaan. Dit moet blijken uit de registratie van de Kamer van Koophandel (KvK). Deze registratie moet overeenkomen met wat er in de schriftelijke overeenkomst of de statuten van uw bedrijf staat. Ook moet u uw bedrijf uiterlijk op de laatste dag van de kortingsperiode hebben geregistreerd.
 • U heeft als bedrijfshoofd voor het eerst een landbouwbedrijf opgericht in de periode van 1 januari 2013 tot en met 15 mei 2018. Dit geldt voor de volgende situaties:
  - U oefent als natuurlijk persoon voor de eerste keer een landbouwbedrijf uit in eigen naam.
  - U bent als natuurlijk persoon voor het eerst bestuurder van een rechtspersoon, beherende vennoot of maat in de maatschap en u heeft blokkerende zeggenschap.
  - U bent als natuurlijk persoon voor het eerst bestuurder van een vereniging of stichting en u heeft blokkerende zeggenschap.
 • U bent (mede) belast met de dagelijkse bedrijfsvoering.
 • Het bedrijf waarvoor u aanvraagt, is het eerste landbouwbedrijf dat u als bedrijfshoofd heeft opgericht of waarin u blokkerende zeggenschap heeft verkregen.
 • U heeft ten minste 0,3 subsidiabele hectare waarop nog geen betalingsrechten zijn toegekend (als vrije hectares).
 • U heeft niet eerder als jonge landbouwer of starter betalingsrechten uit de Nationale reserve toegekend gekregen.

Meerdere jonge landbouwers in het bedrijf

In een samenwerkingsverband of rechtspersoon met meerdere jonge landbouwers gelden de voorwaarden voor leeftijd en zeggenschap in ieder geval voor 1 van de jonge landbouwers. In de Gecombineerde opgave geeft u alle jonge landbouwers op die in het bedrijf zitten.

Vrije hectares

Heeft u al betalingsrechten in eigendom of gehuurd, of heeft u ze al eerder toegekend gekregen? Als jonge landbouwer of starter krijgt u alleen betalingsrechten uit de Nationale reserve toegekend voor zogenaamde vrije hectares. Dit zijn hectares waarvoor nog geen betalingsrechten beschikbaar zijn.

Het aantal vrije hectares bepalen we door het geconstateerde aantal hectares subsidiabele landbouwgrond te verminderen:

 • met het totaal aantal betalingsrechten in eigendom op 15 mei 2018 of, als dit hoger is, het aantal betalingsrechten dat eerder is toegekend bij de eerste toekenning in 2015, en
 • met eventuele gehuurde betalingsrechten op 15 mei 2018.

Voorbeeld

 • Aantal hectares subsidiabele grond op 15 mei 2018:                              40 hectare
 • Aantal betalingsrechten in eigendom op 15 mei 2018:                           30 betalingsrechten
 • Aantal betalingsrechten toegekend in 2015:                                          32 betalingsrechten
 • Aantal betalingsrechten gehuurd op 15 mei 2018:                                 3 betalingsrechten

De berekening is als volgt: 40 - 32 - 3 = 5 vrije hectare.

In dit voorbeeld verminderen we de 40 hectare subsidiabele grond met 32 betalingsrechten die in 2015 zijn toegekend. Dit doen we omdat het aantal betalingsrechten in eigendom op 15 mei 2018 lager is.

Blokkerende zeggenschap jonge landbouwers 2018

Om betalingsrechten uit de Nationale reserve te kunnen krijgen, voldoet u in 2018 aan bepaalde voorwaarden. Een van de voorwaarden is dat u blokkerende zeggenschap heeft.

Bij een eenmanszaak heeft u als jonge landbouwer altijd alleen de volledige zeggenschap. U voldoet dus aan de voorwaarde van blokkerende zeggenschap. Bij een rechtspersoon of samenwerkingsverband is het afhankelijk van de bevoegdheid van de jonge landbouwer(s) en de andere deelnemers in het bedrijf of u aan deze voorwaarde voldoet.

U heeft als jonge landbouwer daadwerkelijke langdurige zeggenschap in een rechtspersoon of samenwerkingsverband als u als maat, vennoot of bestuurder ten minste blokkerende zeggenschap heeft in ondernemingsbeslissingen met een financieel belang van meer dan € 25.000. Dit betekent dat beslissingen boven dat bedrag niet genomen kunnen worden zonder instemming van de jonge landbouwer. Die kan een dergelijke beslissing dus tegenhouden.

De zeggenschap is uiterlijk 15 mei van het aanvraagjaar ingegaan. Dit beoordelen we op basis van de registratie van het bedrijf bij de KvK.

Proefmaatschappen

Er is geen blokkerende zeggenschap als een overeenkomst tussen alle maten of alle vennoten bepaalt dat de andere maten of vennoten de maatschap of vof op elk moment eenzijdig kunnen opzeggen zonder voortzettingsrecht van de jonge landbouwer. Een voorbeeld is de proefmaatschappen. Hebben de maten of vennoten een overeenkomst voor onbepaalde tijd afgesloten? En hebben ze daarin bepaald dat de voortzetting van de jonge landbouwer wordt beperkt zonder dit te koppelen aan een bepaalde periode? Dan is er wél sprake van blokkerende zeggenschap.

Onbeperkt of zelfstandig bevoegd

Zijn alle deelnemers in het bedrijf jonge landbouwer en zijn deze allemaal onbeperkt bevoegd? Dan voldoet u aan de voorwaarde van blokkerende zeggenschap voor de jonge landbouwer.

Zijn in het bedrijf niet-jonge landbouwers en zijn deze onbeperkt bevoegd (bij een maatschap, cv of vof) of alleen/zelfstandig bevoegd (bij een bv)? Dan is er geen sprake van blokkerende zeggenschap van de jonge landbouwer. De jonge landbouwer kan de beslissing van een niet-jonge landbouwer dan niet blokkeren.

Stille vennoot bij een cv

Bij een commanditaire vennootschap heeft de stille vennoot (commanditaire vennoot) nooit zeggenschap. Een stille vennoot brengt alleen geld of middelen in. De beherende vennoot in een cv kan wel zeggenschap hebben. Die kan in aanmerking komen voor betalingsrechten uit de Nationale reserve.

Zeggenschap aantonen

De blokkerende zeggenschap en de ingangsdatum van de zeggenschap zijn geregistreerd bij de KvK. De blokkerende zeggenschap moet uiterlijk op 15 mei 2018 ingaan. De registratie bij de KvK moet overeenkomen met wat er in de schriftelijke overeenkomst of de statuten van uw bedrijf staat. De schriftelijke overeenkomst of de statuten zijn uiterlijk op de laatste dag van de kortingsperiode van de Gecombineerde opgave opgesteld en ondertekend. De documenten zijn ook ondertekend en voorzien van een datum van ondertekening. Wij kunnen de schriftelijke overeenkomst bij u opvragen als dat nodig is voor de beoordeling van uw aanvraag.

Bij een eenmanszaak is de geregistreerde startdatum van het landbouwbedrijf bepalend.

Start werkelijke zeggenschap later

Voor de startdatum van de zeggenschap is de registratie bij de KvK, in combinatie met de schriftelijke overeenkomst of statuten, bepalend. Alleen als u met aanvullend bewijs aantoont dat de daadwerkelijke zeggenschap later is ingegaan, gaan wij van een latere startdatum uit. U toont dan met bewijsstukken aan dat:

 • u volgens de schriftelijke overeenkomst of statuten later blokkerende zeggenschap heeft gekregen dan de datum die bij de KvK staat geregistreerd;
 • de periode voorbij is waarin de andere maten of vennoten op elk moment de overeenkomst tussen alle maten of vennoten eenzijdig kunnen opzeggen, en dat de jonge landbouwer geen voortzettingsrecht had. Daarna is pas de blokkerende zeggenschap ontstaan.
 • u op een later moment verantwoordelijk bent geworden voor de dagelijkse bedrijfsvoering, omdat u een dagopleiding volgde van gemiddeld meer dan 3 dagen per week of betaalde werkzaamheden deed in een andere onderneming voor gemiddeld meer dan 24 uur per week. De startdatum van de zeggenschap is dan het moment dat de opleiding of werkzaamheden zijn beëindigd of zijn verminderd naar minder dan 24 uur per week. U toont zowel de begindatum aan als de beëindiging of de vermindering naar minder dan 24 uur per week van de werkzaamheden of de dagopleiding.

U stuurt de bewijsstukken op via Mijn dossier. U logt eerst in. Kies daarna voor 'Digitaal post versturen'. Selecteer onderwerp 'Basisbetalingsregeling' en vervolgens documentsoort 'Documenten jonge landbouwer' bij verzoek om extra informatie).

De bewijsstukken moeten uiterlijk op de laatste dag van de kortingsperiode van de Gecombineerde opgave bij ons binnen zijn.

Service menu right