Korting op vergroeningsbetaling

In de Gecombineerde opgave vraagt u de vergroeningsbetaling aan samen met de basisbetaling. Voldoet u niet aan alle vergroeningsvoorwaarden? Dan krijgt u minder vergroeningsbetaling.

U ontvangt de vergroeningsbetaling voor het deel van de subsidiabele hectares waarvoor u een basisbetaling krijgt.

We stellen de vergroeningsbetaling elk najaar vast. In 2018 was het afgerond 43% van de basisbetaling. Het bedrag is voor elk bedrijf weer anders, omdat ook de basisbetaling verschilt per bedrijf. Het kan zelfs zijn dat u geen vergroeningsbetaling krijgt. Daarbovenop kan nog een sanctie van maximaal 25% komen. Zo nodig korten we die op de basisbetaling of andere betalingen.

Berekening per vergroeningseis

Hieronder leest u per vergroeningseis hoe we de korting berekenen.

Ecologisch aandachtsgebied (EA)

Is de oppervlakte EA die u heeft opgegeven en door ons is goedgekeurd, kleiner dan de verplichte 5% oppervlakte EA? Dan voldoet u niet aan de voorwaarden voor EA. We vermenigvuldigen dan de oppervlakte die u te weinig heeft met de factor 10.

Om de oppervlakte te bepalen waarvoor u geen vergroeningsbetaling ontvangt, berekenen wij het aantal hectares waarmee de betaling wordt verlaagd. Constateren wij meer EA dan u heeft opgegeven? Wij berekenen eerst het percentage van de door u opgegeven oppervlakte EA. De laagste percentage gebruiken wij om te bepalen hoeveel EA er gerealiseerd is. Dat kan het percentage van de opgegeven of geconstateerde oppervlakte EA zijn. Voor deze berekening gebruiken wij de geconstateerde oppervlakte grond.

Het verschil tussen de gerealiseerde en de verplichte oppervlakte voor het EA vermenigvuldigen we met factor 10. Voor deze hectares ontvangt u geen vergroeningsbetaling.

Voorbeeldberekening kortingsoppervlakte EA
Opgegeven: 100 ha bouwland waarvan 4,5 ha EA. Dit is 4,5% EA.
Geconstateerd: 110 ha bouwland waarvan 5,8 ha EA. Dit is 5,27% EA.
Gerealiseerde oppervlakte EA: de geconstateerde 110 ha bouwland x 4,5% opgegeven EA is 4,95 ha.
Verplichte oppervlakte EA: de geconstateerde 110 ha bouwland x 5% verplichte EA is 5,5 ha EA.
Tekort EA: 5,5 ha verplichte oppervlakte EA min 4,95 ha gerealiseerde oppervlakte EA is 0,55 ha.
Kortingsoppervlakte: 0,55 ha tekort aan EA keer de factor 10 is 5,5 ha.

Gewasdiversificatie

Voldoet u met de oppervlaktes die u heeft opgegeven en door ons zijn goedgekeurd voor gewasdiversificatie niet aan de voorwaarden? Dan vermenigvuldigen we het verschil met de factor 1, 2 of 5. Welke factor we gebruiken, hangt af van uw situatie.

  • U moet minstens 2 gewassen telen. Het grootste gewas mag maximaal 75% van de oppervlakte bouwland beslaan. Is de oppervlakte van het grootste gewas meer dan 75%? Dan vermenigvuldigen we het aantal hectares dat u te veel heeft met de factor 2.
  • U moet minstens 3 gewassen telen. Het grootste gewas mag maximaal 75% van de oppervlakte bouwland beslaan. Is dit meer dan 75%? Dan vermenigvuldigen we het aantal hectares dat u te veel heeft van het grootste gewas met de factor 1. De 2 grootste gewassen mogen samen maximaal 95% van de oppervlakte bouwland beslaan. Is dit meer dan 95%? Dan vermenigvuldigen we het aantal hectares dat u te veel heeft met de factor 5.

U krijgt voor het aantal hectares dat uit deze berekening komt geen vergroeningsbetaling.

Verdubbeling bij structurele afwijking

Voldoet u structureel niet aan de eisen voor gewasdiversificatie of EA? Dan verdubbelen we de korting vanaf de 4e keer dat u niet voldoet. Voor gewasdiversificatie en EA beoordelen we dit afzonderlijk. Voldeed u in 2015, 2016 en 2017 niet aan de eisen en in 2018 opnieuw niet, dan korten we vanaf 2018 elk jaar dat niet voldaan wordt dus dubbel.

Kwetsbaar blijvend grasland

Voldoet u niet aan de voorwaarden om kwetsbaar blijvend grasland in een Natura 2000-gebied in stand te houden, omdat u dit bijvoorbeeld heeft omgeploegd? Dan krijgt u voor dit aantal hectares geen vergroeningsbetaling. We verlagen de betaling dan met het aantal omgeploegde of omgezette hectares.

Sanctie op vergroeningsbetaling

Voldoet u niet aan de vergroeningsvoorwaarden en is de verlaging daardoor meer dan 2 ha of 3% van het aantal hectares? Dan leggen we ook een sanctie op. Hoe hoog die is, hangt af van de grootte van de afwijking. In de tabel hieronder ziet u alle mogelijkheden.

Verlaging en/of afwijkingSanctie
> 2 ha of 3% en maximaal 20%2 × totale verlaging / 4
> 2 ha en 20% en maximaal 50%Gelijk aan aantal ha na totale verlaging / 4
> 2 ha en 50%Gelijk aan aantal subsidiabele ha van basisbetaling / 4

Te weinig opgegeven bouwland en/of kwetsbaar blijvend grasland

Heeft u in de Gecombineerde opgave niet al uw subsidiabele bouwland of kwetsbaar blijvend grasland in een Natura 2000-gebied als bouwland of blijvend grasland opgegeven? Dan leggen we alleen een extra sanctie op als de oppervlakte die u niet heeft opgegeven groter is dan 0,1 hectare.

Deze sanctie is 10% van de te betalen oppervlakte na toepassing van de verlagingen gedeeld door 4.

Maximum sanctie

De sancties zijn nooit meer dan 25% van het aantal hectares voor de basisbetaling.

Voorbeelden vergroeningskorting

Bekijk hieronder de voorbeelden om te zien hoe we de vergroeningskorting berekenen.

Service menu right