Voorwaarden percelen algemeen belang 2018

U heeft percelen die voor het algemeen belang werden gebruikt, waardoor u in 2015 geen betalingsrechten voor deze percelen toegekend kon krijgen. U heeft deze percelen nu weer in gebruik als landbouwgrond.

Voorwaarden

Het gaat om de volgende situaties:

  • U kon in 2015 langer dan 90 dagen geen landbouwactiviteiten uitoefenen door openbare werken of aanleg van nutsvoorzieningen.
  • U heeft meegedaan aan de set-aside-regeling en heeft deze grond weer als landbouwgrond in gebruik genomen.

Wilt u in aanmerking komen voor betalingsrechten uit de Nationale reserve voor percelen waarvoor één of beide situaties gelden? Dan voldoet u aan de volgende voorwaarden:

  • U heeft voor deze percelen niet eerder betalingsrechten toegekend gekregen.
  • U heeft ten minste 0,3 subsidiabele hectare waarop nog geen betalingsrechten zijn toegekend.
  • Was er sprake van openbare werken (zoals aanleg van wegen) of de aanleg van nutsvoorzieningen (zoals gas, water of licht)? Dan stuurt u bewijs naar ons, waaruit blijkt dat er sprake was van openbare werken of de aanleg van nutsvoorzieningen. Het bewijs voldoet aan de eisen die hieronder staan beschreven.
  • Gaat het om set-aside-percelen? Dan moet de set-aside-overeenkomst beëindigd zijn na 31 december 2012.

Bewijs aanleg openbare werken en nutsvoorzieningen

U geeft in de Gecombineerde opgave aan om welke percelen het gaat. Daarna stuurt u ons het bewijs toe waaruit blijkt dat er sprake was van openbare werken of de aanleg van nutsvoorzieningen. Dit hoeft niet voor set-aside-percelen. De bewijsstukken voldoen aan de volgende eisen:

  • Alle bewijsstukken zijn afgegeven door een bevoegde instantie die over het openbare werk of de nutsvoorziening gaat.
  • Uit het bewijs blijkt welke werkzaamheden zijn uitgevoerd.
  • Uit het bewijs blijkt de start- en einddatum van de werkzaamheden.  
  • Uit het bewijs blijkt om welke percelen het gaat. Denk aan perceelskaarten of topografische kaarten waarop de betreffende percelen zijn aangegeven.

U stuurt de bewijsstukken op via Mijn dossier. U logt eerst in. Kies daarna voor Digitaal post versturen. Kies voor onderwerp Basisbetalingsregeling en voor documentsoort Bewijsmateriaal Nationale reserve. Deze bewijsstukken maken onderdeel uit van uw aanvraag. Zorgt u ervoor dat de bewijsstukken uiterlijk 15 mei 2018 bij ons binnen zijn.

Percelen met een set-aside-overeenkomst

U kunt betalingsrechten uit de Nationale reserve aanvragen voor grond waarop een set-aside-overeenkomst was afgesloten. En u daarom deze grond niet kon gebruiken voor het verrichten van landbouwactiviteiten. Dit geldt alleen voor set-aside-grond waarvoor nog niet eerder betalingsrechten toegekend zijn. De set-aside-overeenkomst is beëindigd na 31 december 2012.

U geeft in de Gecombineerde opgave aan om welke percelen het gaat. Voor een set-aside-perceel hoeft u geen bewijsstukken op te sturen.

Service menu right