Actieve landbouwer 2018

Een van de voorwaarden voor de uitbetaling van de directe betalingen GLB (de basis- en de vergroeningsbetaling, de extra betaling jonge landbouwers en de graasdierpremie) is dat u voldoet aan de voorwaarde van actieve landbouwer. Dit geldt ook voor het kopen en huren van betalingsrechten en om in aanmerking te komen voor de tegemoetkoming premie brede weersverzekering.

Voorwaarde 2018

U voldoet aan de voorwaarde van actieve landbouwer als uw bedrijf met een landbouwactiviteit als hoofdactiviteit staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel (KvK). Heeft u een bedrijf met meerdere vestigingen? Dan moet de landbouwactiviteit als hoofdactiviteit op uw hoofdvestiging staan geregistreerd.

Of u een landbouwactiviteit uitoefent, bepalen we aan de hand van de SBI-code van uw activiteit bij de KvK. SBI-codes die beginnen met 011, 012, 013, 014, 015 of 016 zijn aangemerkt als landbouwactiviteit.

U toont met relevante bewijsstukken (zoals statuten, fiscale documenten) aan dat u voldoet aan de voorwaarde van actieve landbouwer. Zorg ervoor dat u deze bewijsstukken beschikbaar heeft als er iemand bij u langskomt voor een controle. Zo voorkomt u dat wij u moeten afwijzen voor een uitbetaling van de betalingsrechten.

Registratie KvK

Bij het beoordelen van de voorwaarde van actieve landbouwer kijken we naar de registratie bij de KvK op 15 mei van het jaar dat u de uitbetaling of subsidie aanvraagt. De registratie bij de KvK moet overeenkomen met de feitelijke situatie. Zorg ervoor dat uw registratie bij de KvK op tijd (dus op 15 mei van het jaar dat u de uitbetaling of subsidie aanvraagt) in orde is. U bent er zelf verantwoordelijk voor dat u deze informatie juist en op tijd bij de KvK registreert en aan ons doorgeeft.

Wijzigt u de inschrijving bij de KvK? Zorg er dan voor dat de wijziging uiterlijk 15 mei 2018 is doorgevoerd. U kunt de registratie niet met terugwerkende kracht alsnog op orde brengen.

Geen landbouwactiviteit als hoofdactiviteit

Heeft u geen landbouwactiviteit als hoofdactiviteit op uw hoofdvestiging geregistreerd staan? Dan komt u onder bepaalde voorwaarden toch in aanmerking voor directe betalingen GLB als u bij de KvK met een landbouwactiviteit als

 • nevenactiviteit op uw hoofdvestiging geregistreerd staat of
 • hoofdactiviteit op een nevenvestiging geregistreerd staat.
In beide situaties stuurt u elk kalenderjaar uiterlijk 15 mei 2018 een accountantsverklaring (samenstellingsverklaring) naar ons toe. Uit deze verklaring blijkt dat uw landbouwactiviteiten een belangrijk deel zijn van uw totale economische activiteit.

Hiervoor zijn 2 mogelijkheden:

 • Het jaarlijkse bedrag aan directe betalingen uit het GLB is meer dan 5% van uw totale inkomsten uit niet-landbouwactiviteiten van het meest recente belastingjaar. Of 5% meer van het gemiddelde bedrag aan inkomsten over de 3 meest recente belastingjaren.
 • Het bedrag aan inkomsten uit uw landbouwactiviteiten is meer dan een derde deel van uw totale bedrag aan inkomsten van het meest recente beschikbare belastingjaar. Of meer dan een derde deel van het gemiddelde bedrag aan inkomsten over de 3 meest recente belastingjaren. 

Bovenstaande geldt ook voor bedrijven die in 2017 waren uitgesloten van directe betalingen GLB. Dit zijn natuurlijke- en rechtspersonen (of groepen daarvan) die luchthavens, spoorwegdiensten, waterwerken, vastgoeddiensten en permanente sport– en recreatiegebieden exploiteren.

Bent u verbonden met een van bovenstaande bedrijven? Dan heeft dit sinds 2018 geen gevolgen meer voor uw subsidieaanvraag.

Accountantsverklaring

Wij hebben in overleg met de Vereniging van accountants- en belastingadviesbureaus (VLB) en de Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants (NBA) het format Samenstellingsverklaring van de accountant (pdf) opgesteld. Het is verplicht dit format te gebruiken. Om de verklaring in te vullen, stelt uw accountant met de door u geleverde financiële gegevens een ‘Opgave actieve landbouwer’ op. De accountantsverklaring is op deze opgave afgestemd. De ingevulde verklaring stuurt u naar ons. De ‘Opgave actieve landbouwer’ bewaart u in uw eigen administratie. Het is niet nodig om bijlagen mee te sturen. Een volledig ingevulde verklaring is voldoende.

Uw accountant moet zijn ingeschreven bij de Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants (NBA).

Wij kunnen u vragen om documenten en berekeningen te overhandigen waarop de accountantsverklaring is gebaseerd. Zorg ervoor dat u deze kunt overhandigen als wij daar om vragen. U moet ze ook kunnen tonen als er iemand bij u langskomt voor een controle.

Hoe opsturen

U stuurt de verklaring op via mijn.rvo.nl. Ga via Inloggen op mijn.rvo.nl naar Mijn dossier. Kies daar voor Digitaal post versturen. Kies voor onderwerp Basisbetalingsregeling en voor documentsoort Accountantsverklaring actieve landbouwer.

De verklaring moet uiterlijk 15 mei 2018 bij ons binnen zijn.

Meer informatie over inkomsten

Uw accountant gaat uit van de meest recente, beschikbare belastingaangifte of van het gemiddelde bedrag aan inkomsten over de 3 meest recente belastingjaren. De aangifte is voldoende, er hoeft geen sprake te zijn van een definitieve vaststelling.

Wat verstaan we onder directe betalingen GLB?

Het gaat bij directe betalingen GLB (de basis- en de vergroeningsbetaling, de betaling voor jonge landbouwers en de graasdierpremie) om het totale bedrag aan directe betalingen zonder korting en uitsluiting in het meest recente belastingjaar. Om te bepalen of landbouwactiviteiten een belangrijk deel zijn van uw totale economische activiteit, kijken we naar het bedrag aan directe betalingen in het meest recente belastingjaar.

Heeft u in het meest recente belastingjaar (bijvoorbeeld 2017) geen aanvraag voor directe betalingen gedaan? Dan bepalen wij het bedrag aan directe betalingen. Dit gebeurt als volgt: het aantal geconstateerde subsidiabele hectares van uw meest recente aanvraag (2018) vermenigvuldigd met de nationale gemiddelde directe betaling per hectare in het meest recente belastingjaar.

Wat verstaan we onder inkomsten?

Het gaat bij de inkomsten om de omzet, inclusief btw. Dit geldt zowel voor inkomsten uit landbouwactiviteiten als voor inkomsten uit niet-landbouwactiviteiten. Voor inkomsten uit een dienstbetrekking gaat het om het brutoloon.

Het gaat over de bruto-inkomsten, dus de inkomsten voor aftrek van kosten en belastingen. Bedrijven die onder de omzetbelasting vallen, maken gebruik van de beschikbare, meest recente jaaraangifte omzetbelasting. Bedrijven die niet onder de omzetbelasting vallen, maken gebruik van de beschikbare, meest recente aangifte inkomstenbelasting. Ook hier gaat het om de inkomsten voor aftrek van kosten en belastingen. Bij een maatschap, VOF en/of CV gaat het om de optelsom van de inkomstenaangiftes van alle betrokken maten/vennoten.

Heeft u een hoofdvestiging en één of meerdere nevenvestigingen op één KvK-nummer? Dan tellen de inkomsten van alle vestigingen mee bij de bepaling of u aan de voorwaarde van actieve landbouwer voldoet.

Wat zijn inkomsten uit landbouwactiviteiten?

Bij inkomsten uit landbouwactiviteiten gaat het altijd om landbouwactiviteiten die op het bedrijf waarvoor u de uitbetaling van betalingsrechten aanvraagt, worden verricht. Onder landbouwactiviteiten verstaan we:

 • telen en oogsten van gewassen;
 • fokken en houden van dieren voor landbouwdoeleinden;
 • melken van dieren voor landbouwdoeleinden;
 • produceren van landbouwproducten, die voorkomen op Bijlage I van Verordening 1308/2013 (pdf);
 • een minimumactiviteit verrichten op de landbouwgrond die in een natuurlijke staat wordt gehouden. De landbouwgrond is in overwegende mate vrij van struiken of andere verruiging.

Inkomsten uit landbouwactiviteiten zijn:

 • inkomsten die u als landbouwer ontvangt voor de landbouwactiviteiten die u uitvoert op uw bedrijf, en;
 • subsidie of steun die u hiervoor ontvangt zoals de uitbetaling van de betalingsrechten en de vergroeningsbetaling.

Verwerkt u door u zelf geproduceerde landbouwproducten of laat u deze verwerken tot een ander landbouwproduct? Dan wordt dit ook als inkomsten uit landbouwactiviteiten aangemerkt als u voldoet aan de volgende voorwaarden:

Voorbeeld: U maakt kaas van de op uw bedrijf geproduceerde melk en verkoopt deze kaas zelf. De handel in landbouwproducten van derden (in- en verkoop, bijvoorbeeld veehandel) is geen landbouwactiviteit.

Wat zijn inkomsten uit niet-landbouwactiviteiten?

Alle andere inkomsten van de landbouwer zijn inkomsten uit niet-landbouwactiviteiten. De landbouwer is een natuurlijk persoon of een rechtspersoon, of een groep natuurlijke of rechtspersonen die een landbouwactiviteit uitvoert. Het is afhankelijk van de juridische vorm van het landbouwbedrijf of andere inkomsten meetellen bij de inkomsten van het bedrijf dat de subsidie aanvraagt. Het gaat dan bijvoorbeeld om uitkeringen en loon van andere betrekkingen.

 • Is het landbouwbedrijf een rechtspersoon (BV, NV, stichting, vereniging, coöperatie)? Dan tellen deze inkomsten niet mee in het totaal van óf de landbouwinkomsten óf de overige inkomsten, tenzij deze inkomsten gegenereerd worden in de hoedanigheid van de rechtspersoon.
 • Is het landbouwbedrijf een natuurlijk persoon (eenmanszaak, maatschap, VOF, CV)? Dan tellen alle inkomsten van alle deelnemers in het samenwerkingsverband mee in het totaal van óf de landbouwinkomsten óf de overige inkomsten.

Service menu right