Vanggewassen EA 2018

In de Gecombineerde opgave geeft u de percelen op die u op 15 mei in gebruik heeft. Ook geeft u aan op welke percelen u vanggewassen voor EA wilt realiseren. Omdat op 15 mei vaak nog niet bekend is op welke percelen een vanggewas wordt ingezaaid, is het aan te raden om uw vanggewassen EA ruim op te geven.

Heeft u meer hectares opgegeven voor vanggewassen EA dan nodig en zaait u niet alles in? Dan is het niet verplicht om door te geven welke (delen van) percelen u wel heeft ingezaaid. U mag het wel doorgeven als u bijvoorbeeld toch de ingangsdatum van het vanggewas moet aanpassen in de Gecombineerde opgave.

3 categorieën vanggewassen

Vanggewassen zijn ingedeeld in 3 categorieën:

 • vanggewassen algemeen inclusief na vlas of hennep (categorie 1)
 • vanggewassen aaltjesbestrijding (categorie 2)
 • vanggewas onderzaai van gras en vlinderbloemige gewassen (categorie 3)

Geef de gekozen categorie op in de Gecombineerde opgave. Er zijn ook gewassen die ingedeeld zijn in meerdere categorieën. Geef dan zelf aan welke categorie juist is.

Voorwaarden vanggewassen

Voor de vanggewassen in de verschillende categorieën gelden voorwaarden die ook verschillend kunnen zijn. Het maakt hierbij ook uit voor welk pakket u kiest om uw ecologisch aandachtsgebied in te vullen. U vindt alle voorwaarden in de Algemene lijst en de Akkerbouwstrokenpakket.

Zaai op tijd in en gebruik altijd een mengsel (behalve bij onderzaai). Bewaar de etiketten en aankoopbewijzen. Denk ook aan het verbod op het gebruik van gewasbescherming. Geef op tijd eventuele wijzigingen in de teelt van de vanggewassen door en de juiste inzaai- of oogstdatum als die afwijkt van de opgegeven gegevens.

3 uitzonderingen door de droogte

Door de droogte in juli en augustus zijn er op de voorwaarden voor vanggewassen EA 3 uitzonderingen gemaakt. Hiermee kunt u onder andere zorgen voor voldoende veevoer in de winter.
 • U bent niet verplicht een mengsel in te zaaien, maar mag er ook voor kiezen 1 enkel vanggewas in te zaaien. U doet dit om het gewas te laten begrazen, of dit te maaien en als veevoer te gebruiken. Dit moet wel een gras of ander kruidachtig voedergewas zijn en moet op de lijst vanggewassen EA voorkomen.
 • U mag dit jaar ook een wintergewas als vanggewas EA telen als u dit wilt gebruiken als veevoer. Dit gewas hoeft niet in de lijst van vanggewassen EA te staan. U moet wel melden welk gewas u inzaait.
 • U mag een vanggewas 6 weken laten staan in plaats van 8 weken, als u aansluitend een wintergewas wilt telen en dit niet lukt als u langer moet wachten.
Wilt u gebruik maken van deze uitzonderingen? Meldt u dit zo snel mogelijk, maar uiterlijk 1 december 2018. Dat kan met het formulier Melden Uitzondering voorwaarden vanggewassen op mijn.rvo.nl. Het formulier vindt u op de pagina Gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB).

Voorwaarden wijzigingen percelen EA

Tot en met 15 oktober kunt u in uw Gecombineerde opgave wijzigingen in de teelt van vanggewassen, de inzaai- of oogstdatum van het hoofdgewas aan ons doorgeven. Voor deze wijzigingen leggen we geen korting op. Hierbij voldoet u aan de volgende voorwaarden:

 • U kunt de teelt van vanggewassen verplaatsen naar andere al opgegeven percelen en/of het soort vanggewas wijzigen, voor zover het gaat om vanggewassen voor EA.
 • U mag niet een grotere oppervlakte vanggewassen gaan telen om hiermee een tekort aan opgegeven EA alsnog te compenseren. Met andere woorden: door de wijziging van het gebruik kunt u niet in een gunstiger positie komen dan voor de wijziging. Had u bijvoorbeeld voor de wijziging 4% EA opgegeven? Dan kunt u door de wijziging niet alsnog voldoen aan de 5%-verplichting voor EA.
 • Zaait u een vanggewas of oogst u een hoofdgewas later dan u heeft opgegeven in de Gecombineerde opgave? Dan meldt u de werkelijke inzaai- of oogstdatum uiterlijk op de dag dat u aanvankelijk als inzaai- of oogstmoment had opgegeven. De 8-wekenperiode gaat in op de nieuw opgegeven datum.
 • Zaait u een vanggewas of oogst u een hoofdgewas eerder dan u heeft opgegeven in de Gecombineerde opgave en wilt u dat de 8-wekenperiode eerder ingaat? Dan meldt u de werkelijke inzaai- of oogstdatum uiterlijk op de dag van inzaai of oogst. De 8-wekenperiode gaat in op de nieuw opgegeven datum.
 • Geeft u de gewijzigde datum door nadat u het vanggewas heeft ingezaaid of het hoofdgewas heeft geoogst? Dan eindigt de 8-wekenperiode 8 weken na de melddatum. Het is niet mogelijk om een datum in het verleden op te geven.
Lukt het u niet om aan bovenstaande voorwaarden te voldoen? Kijk dan of u een beroep kunt doen op overmacht op de informatiepagina Overmacht Basisbetalingsregeling GLB.

Ingangsdatum vanggewas wijzigen

Vanaf 2018 is het voor u makkelijker om de ingangsdatum van het vanggewas te wijzigen. Dit doet u als volgt:

 1. Ga naar de startpagina van de Gecombineerde opgave via Direct regelen op mijn.rvo.nl.
 2. Kies onder het kopje Aanpassen volgteelten Ecologisch aandachtsgebied (EA) voor de knop Regelingen-Grondgebonden.
 3. Selecteer de percelen waar het om gaat één voor één en pas de ingangsdatum aan.
 4. Klik daarna op Opslaan of Opslaan en volgend perceel.
 5. Ga dan naar Ondertekening en verstuur uw gewijzigde opgave met een TAN-code. Als u met eHerkenning bent ingelogd, kunt u ook met eHerkenning ondertekenen.
Wilt u zien hoe u de datum van een volgteelt aanpast in de Gecombineerde opgave? Bekijk hiervoor onze instructievideo Datum volgteelt aanpassen in Gecombineerde opgave op Youtube.

Geadviseerde zaaihoeveelheden

Door bepaalde vanggewassen te telen kunt u aan de vergroeningseisen voldoen. Voor de hoeveelheid zaaizaad die u gebruikt, geldt het volgende:

 • Het vanggewas zorgt voor een voldoende zichtbare bedekking van de bodem, of
 • u gebruikt ten minste 75% van de aanbevolen hoeveelheid zaaizaad in de Aanbevelende Rassenlijst voor Landbouwgewassen.

De CSAR publiceert de Aanbevelende Rassenlijst voor Landbouwgewassen. In de tabel zaaizaadhoeveelheden voor teelt vanggewassen Ecologisch aandachtsgebied (EA) 2018 ziet u de verschillende gewassoorten die u als vanggewas in kunt zetten om te voldoen aan de EA-verplichting. Per gewassoort ziet u de wetenschappelijke naam, de zaaizaadhoeveelheid (kg/ha) en de categorie waar deze bij hoort.

Service menu right