Ecologisch aandachtsgebied 2018

Naast gewasdiversificatie en het behoud van blijvend grasland is er de vergroeningseis ecologisch aandachtsgebied (EA). Bent u niet vrijgesteld voor EA? Dan richt u minimaal 5% van de oppervlakte bouwland in met EA. Dit is inclusief de oppervlakte niet-bouwland, bijvoorbeeld landschapselementen die u wilt inzetten voor EA.

Vrijstellingen

5% ecologisch aandachtsgebied

In bepaalde situaties bent u vrijgesteld van het hebben van 5% ecologisch aandachtsgebied. U bent vrijgesteld:

 • als u minder dan 15 ha bouwland heeft;
 • voor het biologische deel van uw bedrijf, tenzij u in de Gecombineerde opgave aangeeft geen gebruik te willen maken van de vrijstelling biologisch;

Ontvangt u ook een betaling voor SNL-pakketten of ANLb-activiteiten? Dan kunt u op deze steun gekort worden. Dubbele betalingen zijn niet toegestaan. Om dit te voorkomen kunt u ook besluiten geen gebruik te maken van deze vrijstelling. U kunt dan gebruikmaken van een andere vrijstelling of door een invulling te geven aan alle vergroenings-eisen. Meer informatie over eventuele dubbele betalingen vindt u binnenkort op de pagina 'Dubbele betaling met agrarisch natuurbeheer'.

 • als uw bouwland voor meer dan 75% bestaat uit tijdelijk grasland, braak, vlinderbloemige gewassen, of een combinatie hiervan;
 • als uw totale subsidiabele landbouwoppervlakte voor meer dan 75% uit tijdelijk en/of blijvend grasland bestaat.

Gebruik het onderstaande Stroomschema ecologisch aandachtsgebied (pdf) om te kijken of u vrijgesteld bent van het hebben van 5% ecologisch aandachtsgebied.

Vrijstelling biologisch en Gecombineerde opgave

U kunt gebruikmaken van de vrijstelling van het hebben van 5% ecologisch aandachtsgebied voor het deel van uw bedrijf waarop u een biologische productiewijze toepast. Het gaat om percelen:
 • waarop u uiterlijk op de laatste dag van de kortingsperiode van de Gecombineerde opgave bent gestart met de biologische productiewijze;
Let op! U heeft uw percelen op 15 mei van het aanvraagjaar zelf in gebruik!
 • waarbij u zich aan de voorschriften van de biologische productiewijze houdt;
 • waarvoor u van SKAL een bevestiging heeft gekregen dat u de biologische productiewijze toepast.
Heeft u percelen die nog niet op het SKAL-certificaat staan omdat zij in het eerste jaar van omschakeling zijn? Dan tellen deze percelen ook mee voor de vrijstelling. In de Gecombineerde opgave geeft u bij een perceel aan of het:
 • biologisch is;
 • in omschakeling naar biologisch is en op het certificaat staat;
 • in omschakeling naar biologisch is en niet op het certificaat staat.
Deze percelen tellen allemaal mee voor de vrijstelling biologisch.

Invulling ecologisch aandachtsgebied

U kunt jaarlijks kiezen met welk pakket u uw ecologisch aandachtsgebied invult. Binnen elk pakket zijn meerdere opties. Voor 2018 kunt u kiezen uit de volgende pakketten:

Collectieve invulling

In 2018 kunt u ook weer kiezen voor een collectieve invulling van het ecologisch aandachtsgebied. U kunt een collectieve overeenkomst melden van 1 tot en met 31 maart 2018. Dit kan alleen met de opties en voorwaarden van de Algemene lijst.

Minimaal benodigde oppervlakte ecologische aandachtsgebied (EA)

De minimaal te realiseren oppervlakte voor EA is 5% van uw bouwland, inclusief de oppervlakte EA die u inzet op niet bouwland, zoals heggen of houtwallen. Heeft u 20 ha bouwland en vult u 0,2 ha EA in op niet bouwland? Dan is de minimaal te realiseren oppervlakte EA 5% van 20,2 ha = 1,01 ha.

Wijzigingen betalingsrechten 2018

Een aantal voorwaarden voor het ecologisch aandachtsgebied is veranderd. Wilt u weten wat er is gewijzigd? Kijk dan op de pagina Wijzigingen voorwaarden uitbetaling betalingsrechten 2018.

Tabel Gewassen en GLB 2018

In de Tabel Gewassen en GLB 2018 (Excel) ziet u voor alle gewassen de informatie die voor 2018 van belang is voor GLB. U kunt bijvoorbeeld zien of op een gewas betalingsrechten uitbetaald worden, of het bouwland is en of het als volg- en/of hoofdteelt ingezet kan worden voor het ecologisch aandachtsgebied.

Conversiefactor (standaard oppervlakte)

Voor de onderstaande ecologische aandachtsgebieden gaan we uit van een standaard oppervlakte, ongeacht wat de daadwerkelijke oppervlakte is. Voor deze gebieden rekent u met de standaard oppervlakte. Heeft u het element voor de helft in eigendom/gebruik dan geldt de helft van de standaard oppervlakte.

 • Heggen, houtwallen en bomen in rij, 5 m2 per m lengte.
 • Geïsoleerde boom, 20 m2 per boom.
 • Sloten, 5 m2 per m lengte, alleen in te zetten bij Akkerbouw-strokenpakket of Veldleeuwerik-pakket.

Voorbeeld

U heeft 20 ha bouwland en u heeft een heg van 400 m lengte die u wilt gebruiken als ecologisch aandachtsgebied.
- Een heg van 400 m lang betekent een oppervlakte van 400 x 5m2 = 0,2 ha. Het maakt hierbij niet uit of de heg nu 2 m breed is of 15 m. In beide gevallen gaan we uit van een oppervlakte van 0,2 ha voor deze heg van 400 m lang.
- Om aan de 5 % ecologisch aandachtsgebied te voldoen, moet u dan 5% over 20,2 ha (20 ha bouwland + 0,2 ha heg) realiseren = 1,01 ha. 

Weegfactoren

Er zijn weegfactoren per invulling vastgesteld. Afhankelijk van uw invulling bepaalt u hoeveel hectare u nodig heeft om te voldoen aan 5% ecologisch aandachtsgebied. Als een invulling een kleine bijdrage aan biodiversiteit heeft, dan is de weegfactor minder dan 1. In dat geval heeft u meer hectares nodig om aan de verplichting te voldoen. U vindt de weegfactoren in de lijst met opties en voorwaarden van het door u gekozen EA pakket .

 • Een heg van 400 m lang (uit het voorbeeld met de conversiefactor) heeft een oppervlakte van 0,2 ha met een weegfactor van 2. Deze telt mee voor 0,4 ha ecologisch aandachtsgebied.
 • 1 ha vanggewas met weegfactor 0,3 telt mee voor 0,3 ha ecologisch aandachtsgebied
 • 1 ha beheerde akkerrand met weegfactor 1,5 telt mee voor 1,5 ha ecologisch aandachtsgebied.

Voorbeeld berekening

Bedrijf met alleen vanggewassen voor EA

Een landbouwbedrijf heeft 100 ha bouwland. Het bedrijf moet 5% van zijn oppervlakte bouwland inrichten voor het EA. Het bedrijf vult het EA in met alleen vanggewassen met weegfactor 0,3.
 
De berekening is dan: 5 ha (5% van 100 ha) / 0,3 (weegfactor) = 16,67 ha.
Richt het bedrijf minimaal 16,67 ha in met vanggewassen voor EA? Dan voldoet het bedrijf aan de voorwaarde van 5% EA.

Bedrijf met meerdere gewassen voor EA

Een landbouwbedrijf heeft 100 ha bouwland. Het bedrijf moet 5% van zijn oppervlakte bouwland inrichten voor het EA. Het bedrijf vult 5 ha in met vanggewassen (weegfactor 0,3) en 3,5 ha met stikstofbindende gewassen (weegfactor 1).

De berekening is als volgt:

 1. Bereken eerst het aantal hectares vanggewassen die het bedrijf inzet voor EA: 5 ha x 0,3 (weegfactor) = 1,5 ha.
 2. Bereken het aantal stikstofbindende gewassen die het bedrijf inzet voor EA: 3,5 ha x 1(weegfactor) = 3,5 ha.
 3. Vervolgens telt u de uitkomst van stap 1 en stap 2 bij elkaar op. De berekening is dan: 3,5 ha + 1,5 ha = 5 ha.

Het bedrijf zet 5 ha in met gewassen voor het ecologisch aandachtsgebied. Hiermee voldoet hij aan de voorwaarde van 5% EA.

Elementen ecologisch aandachtsgebied

Een EA element moet grenzen aan bouwland of op bouwland liggen. Daarnaast mag nog een 2e element van een andere categorie meedoen, mits dat dan weer grenst aan een EA element dat op bouwland ligt of er aan grenst. De grensbuffer is niet subsidiabel en kan niet ingezet worden voor de EA verplichting.
Let op! De grensbuffer is niet hetzelfde als de bufferstrook! Deze kan wel ingezet worden voor de EA verplichting. Tussen deze 2 elementen uit verschillende categorieën mag een grensbuffer liggen. Ook tussen het eerste element en het bouwland mag een grensbuffer liggen.

De grensbuffer voldoet aan de volgende voorwaarden:

 • is maximaal 5 m breed;
 • staat ter beschikking van de landbouwer, en
 • bestaat uit natuurlijke vegetaties, een kavelpad of een watergang.

Waar is een grensbuffer toegestaan?

Alleen tussen 2 EA elementen van verschillende categorieën is een grensbuffer toegestaan.

 • (Beheerde) Akkerranden, bufferstroken
 • Heggen/houtwallen/bomen in rij
 • Geïsoleerde bomen
 • Groepen bomen
 • Sloten (alleen voor Akkerbouw-strokenpakket en Veldleeuwerik-pakket)
 • Vijvers
 • Natuurvriendelijke oever (alleen voor Akkerbouw-strokenpakket en Veldleeuwerik-pakket)
 • Stroken langs bos

De volgende EA elementen liggen altijd op bouwland:
Vanggewassen, stroken langs bos, stikstofbinders, vezelhennep (Bij certificaat)
Bij deze EA elementen speelt een eventuele grensbuffer geen rol.

In onderstaande voorbeelden voldoet de sloot of het kavelpad aan de voorwaarden van de grensbuffer.

Voorbeeld 1

Akker, akkerrand van 20 m breed, heg van 2 m breed.
Zowel akkerrand als heg kunnen meedoen voor EA. De heg grenst in dit geval aan een EA element dat aan bouwland grenst.

Voorbeeld 2

Akker, akkerrand van 20 m breed, kavelpad, bufferstrook 3 m.
Alleen de akkerrand kan meedoen voor EA. De bufferstrook kan niet mee doen, omdat zowel akkerrand als de bufferstrook tot dezelfde categorie EA behoren. Tussen elementen van dezelfde categorie is de grensbuffer niet toegestaan. Die mag alleen tussen EA elementen van een verschillende categorie, zoals in voorbeeld 2.

Voorbeeld 3

Akker, heg 2 m breed, kavelpad, groep bomen.
De heg en de groep bomen kunnen in aanmerking komen. Het kavelpad als grensbuffer ligt tussen 2 elementen van een verschillende categorie.

Maximale oppervlakte bij meerdere elementen naast elkaar

Verschillende elementen tellen tot een maximale breedte mee. Als aan het bouwland meerdere landschapselementen grenzen, geldt de maximale breedte als totaal van alle elementen in dezelfde categorie. 

Voorbeeld 1

Akker, heg van 4 m en daarnaast een bomenrij.
De heg en bomenrij vallen beide in dezelfde categorie. Voor deze categorie geldt een standaard oppervlakte van 5 m2 per m ongeacht de daadwerkelijke breedte van de elementen in deze categorie. Deze combinatie levert daarom 5m2 x een weging van 2 = totaal 10 m2 per m lengte aan ecologisch aandachtsgebied op.

Voorbeeld 2

Akker, beheerde akkerrand 18 m, bufferstrook 3 m, sloot.
De beheerde akkerrand en de bufferstrook behoren tot dezelfde categorie. Voor deze categorie telt maximaal 20 m breedte mee. Dat betekent dat naast de beheerde akkerrand nog 2 m van de bufferstrook mee kan tellen als onbeheerde rand.

Dubbele betaling met agrarisch natuurbeheer

Dubbele betaling doet zich voor als u (delen van) uw SNL of ANLb inzet als ecologisch aandachtsgebied (EA) om de vergroeningsbetaling van de Basisbetalingsregeling te krijgen. Bij dubbele betaling wordt 2 keer voor hetzelfde betaald. Dat kan voor een inspanning zijn, maar ook voor het derven van inkomsten. Binnen het GLB is dat niet toegestaan. Het gaat hierbij om de betaling voor vergroening en de betaling voor SNL-pakketten of ANLb-activiteiten.

Is er sprake van percelen waarbij voor dezelfde inspanning 2 keer betaald wordt? Dan ontvangt u de vergroeningsbetaling, maar vindt er een korting plaats op de betaling van het SNL-pakketten of de ANLb-activiteiten. Wilt u weten voor welke percelen of SNL-pakketten/ANLb-activiteiten dit geldt? Op de pagina Inzet agrarisch natuurbeheer als ecologisch aandachtsgebied vindt u meer informatie hierover.

Geen betaling ingehouden bij bepaalde vrijstellingen

Uw SNL- of ANLb-betaling wordt niet verlaagd als u bent vrijgesteld van het realiseren van een ecologisch aandachtsgebied omdat u voldoet aan een van de volgende uitzonderingen:

 • u heeft minder dan 15 ha bouwland;
 • uw areaal bouwland bestaat voor minstens 75% uit tijdelijk grasland, braak, vlinderbloemige gewassen of een combinatie hiervan;
 • uw totale subsidiabele landbouwoppervlakte bestaat voor minstens 75% uit tijdelijk en/of blijvend grasland.

Bij alle overige overlap van SNL- of ANLb met EA wordt de inkomstendervingscomponent in mindering gebracht op de betaling.

Opgeven vanggewassen EA 2018

In de Gecombineerde opgave geeft u de percelen op die u op 15 mei in gebruik heeft. Ook geeft u aan op welke percelen u vanggewassen voor EA wilt realiseren. Lees hierover meer op de pagina Vanggewassen EA 2018.

Service menu right