Inzet agrarisch natuurbeheer als ecologisch aandachtsgebied

Wilt u uw Subsidie Natuur en Landschap ‚Äď agrarisch (SNL-a) en/of Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer (ANLb) (voor een deel) inzetten als ecologisch aandachtsgebied (EA)? Dat kan alleen als de eisen voor ecologisch aandachtsgebied niet in strijd zijn met de voorwaarden van de beheerovereenkomst.

Bekijk de voorwaarden van de beheerovereenkomsten SNL-a en ANLb op de website www.bij12.nl. Ook uw gebiedscoördinator (SNL-a) of uw collectief (ANLb) kunnen u hierover informeren.

Dubbele financiering met agrarisch natuurbeheer

Zet u (delen van) uw SNL of ANLb in als EA om de vergroeningsbetaling van de Basisbetalingsregeling te ontvangen? Dan krijgt u 2 keer voor hetzelfde betaald. Dat kan voor een inspanning zijn, maar ook voor het derven van inkomsten. Dit heet een dubbele financiering. Binnen het Gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB) is dat niet toegestaan. Het gaat hierbij om de betaling voor vergroening en de betaling voor SNL-pakketten of ANLb-activiteiten.

Heeft u percelen of randen waarop u voor dezelfde inspanning 2 keer een uitbetaling ontvangt? Dan ontvangt u de vergroeningsbetaling. Maar we korten u op de betaling van het SNL-pakket of de ANLb-activiteiten. De korting bestaat uit de inkomstendervingscomponent die deel uitmaakt van het tarief voor het betreffende SNL-pakket of de ANLb-activiteit. Hierop zijn enkele uitzonderingen mogelijk.

Beheerde akkerrand

Heeft u een beheerde akkerrand uit het Akkerbouw-strokenpakket of het Veldleeuwerik-pakket als EA ingezet? En ontvangt u hiervoor een SNL- of ANLb-betaling? Dan krijgt u voor deze akkerrand SNL- of ANLb-vergoeding. Voor beheerde akkerranden in het Akkerbouw-strokenpakket en Veldleeuwerik-pakket gelden namelijk ook beheereisen. Voor dezelfde inspanning mogen we niet 2 keer betalen.

Geen betaling ingehouden bij inzet landschapselement

Heeft u een landschapselement uit de Algemene lijst, het Akkerbouw-strokenpakket of het Veldleeuwerik-pakket als EA ingezet? En ontvangt u hiervoor een SNL- of ANLb-betaling? Dan korten we u niet. Er zit namelijk geen inkomstendervingscomponent in het subsidiebedrag van landschapselementen.

Geen betaling ingehouden bij bepaalde vrijstellingen

Heeft u een vrijstelling voor het hebben van 5% EA? Dan korten we u niet. Bent u biologisch landbouwer? Lees dan ook de informatie bij Vrijstelling biologisch goed door.

Vrijstelling biologisch

Gebruikt u de vrijstelling door uw biologische productiewijze? Dan moeten wij uw SNL- of ANLb-vergoeding misschien toch (voor een deel) verlagen. Dit kan gebeuren als het areaal waarop u geen agrarisch natuurbeheer voert, kleiner is dan 5%. In dat geval nemen we de percelen met een zo laag mogelijke dubbele financiering.

Het kan voor u gunstiger zijn om gebruik te maken van 1 van de andere vrijstellingen. Is dat niet mogelijk? En wilt u geen gebruik maken van de vrijstelling biologisch? Geef dit laatste dan aan in de Gecombineerde opgave. Daarbij geeft u ook aan hoe u invulling geeft aan de 5% EA. U kunt dan besluiten uw EA-verplichting helemaal of voor een deel in te vullen met percelen waarvoor u geen SNL- of ANLb-vergoeding ontvangt. Uw SNL- of ANLb-betaling korten we dan niet (of minder).

In dat geval moet u ook voldoen aan de voorwaarden voor gewasdiversificatie en de instandhouding blijvend grasland.

Berekening van de verlaging

Bij de beoordeling kijken we in welke mate er dubbele financiering is. Heeft u meer dan 5% EA opgegeven? Dan nemen we eerst de percelen die in aanmerking komen voor EA. Bij deze percelen is er geen dubbele financiering. Daarna nemen we de percelen met een zo laag mogelijke dubbele financiering. Hierdoor blijft de betaling voor agrarisch natuurbeheer zo hoog mogelijk.

Tabel Dubbele financiering 2018

In de tabel Dubbele financiering 2018 (Excel) ziet u welk(e) SNL-pakket en/of ANLb-activiteit u kunt inzetten als ecologisch aandachtsgebied. Op het eerste tabblad staat belangrijke informatie over het gebruik van deze tabel.

Gewasdiversificatie en instandhouding blijvend grasland

Heeft u een vergroeningsplicht op het gebied van gewasdiversificatie of de instandhouding van blijvend grasland? En voert u ook agrarisch natuurbeheer uit op de percelen die u daarvoor inzet? Dan verlagen we de SNL- of ANLb-betaling niet. Het agrarisch natuurbeheer is namelijk niet specifiek gericht op gewasdiversificatie of de instandhouding van blijvend grasland.

Service menu right